Opetusharjoitteluihin liittyvä rehtorin luento

Jokaiseen opetusharjoitteluun kuuluu koulun rehtorin luento. Rehtorin luennosta maksetaan erillinen korvaus, joka on 45 euroa tunnilta (+ 9% lomakorvaus).

Kaikkien harjoittelujaksojen alussa on koulun toimintaan liittyvä esittely, joissa esitellään koulun järjestyssäännöt, käyttäytyminen eri tilanteissa, esim. miten aamunavaukset on järjestetty sekä koulun tiloihin tutustuminen sekä ajankohtaiset asiat. Lisäksi jokaiseen harjoitteluun on nimetty omat erityissisällöt rehtorin luennolle:

Opetusharjoittelu I                    (1h)
- alaluokilla toimiminen

Opetusharjoittelu II                   (1h)
- siirtyminen perusopetuksen luokilta 1-6 luokille 7-9
- murrosikäisen kohtaaminen

Opetusharjoittelu III                  (2h)
- opetusjärjestelyt
- opettajankokoukset/työryhmätyöskentely
- opetussuunnittelu
- kokoukset
- opetussuunnitelman tekeminen
- tuntijaot

Kenttäharjoittelu                    (1h)

Opiskelijalla on myös oikeus rehtorin/johtajan luentoon. Ohjauksesta maksetaan yhden tunnin palkkio. Rehtorin luennon palkkiota ei kuitenkaan makseta samalle henkilölle, joka on nimetty ohjaavaksi opettajaksi harjoitteluun.Rehtorin luennon sisältö riippuu harjoittelupaikasta.

Syventävä harjoittelu                 (2h)
- ammattiyhdistystoiminta
- paikanhakuun liittyvät asiat
- kelpoisuusvaatimukset
- missä opettaja valitaan; kunnan hallintoelinten toiminta

Opiskelijat voivat myös itse esittää toivomuksia rehtoreille ohjauksen sisällöstä.

.

Syventävä harjoittelu                 (2h)
- ammattiyhdistystoiminta
- paikanhakuun liittyvät asiat
- kelpoisuusvaatimukset
- missä opettaja valitaan; kunnan hallintoelinten toiminta

Opiskelijat voivat myös itse esittää toivomuksia rehtoreille ohjauksen sisällöstä.