Koulut

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman tärkein sidosryhmä on luonnollisesti koululaitos, ovathan opiskelijat tulevia opettajia. Koulutus sisältääkin runsaasti yleisiä opettajan pedagogisia opintoja, vuosittaisia opetusharjoittelujaksoja sekä koulutyöhön orientoivia taidepedagogisia opintoja.

Perinteisen opetusharjoittelun lisäksi taidekasvatuksen yksikkö on tehnyt projektiluontoista yhteistyötä eri koulujen kanssa. Kouluprojektien tavoitteena on luoda toimintamalleja ja tarjota opiskelijoille kokemuksia opettajuudesta, johon liittyy työskentelyä koulun ulkopuolisen ympäristön ja yhteisön kanssa. Samalla on syntynyt kokemuksia siitä, miten koulu voi toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Taustalla on käsitys opettajan roolin muuttumisesta tiedonjakajasta sellaisten oppimistilanteiden rakentajaksi, jossa tieto muodostetaan osana elävää elämää ja sosiaalista kanssakäyntiä. Taidetta tulisi opettaa suhteessa muihin kouluaineisiin ja sellaisena kuin se koetaan elämässä, osana sosiaalista ja kulttuurista yhteyttä. Tähän opettaja tarvitsee organisointikyvyn lisäksi tietoa yhteisön ja ympäristön luonteesta ja siitä, millaisten prosessien kautta koulun yhteistyö eri sidosryhmien kanssa voi tapahtua.