Poznan

Taidekasvatuksen yksikkö on osallistunut vuodesta 1998 VADEMECUM - European Intercollegiate Academy of Arts, Creative Workshops -tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen Puolassa sijaitsevassa Poznanin kaupungissa. Tähän usean vuoden ajan toimineeseen työryhmään on kuulunut Lapin yliopiston lisäksi edustajia eri taideakatemioista ja kuvataidekasvatuksen opetusta antavista yliopistoista Saksasta, Puolasta ja Tanskasta. Kukin yksikkö on vuosittain vaihtuvien teemojen mukaan suunnitellut lasten ja nuorten taidetapahtumaan erilaisia työpajoja.

Lapin yliopiston vastuuna on ollut erityisesti ympäristöön ja taiteidenväliseen ilmaisuun liittyvien työpajojen suunnittelu. Kolmena viimeisenä vuotena onkin tapahtumaan rakennettu työpaja, jonka keskeisenä lähtökohtana on ollut ympäristötaide sekä yksin ja ryhmässä tapahtuva ympäristön kokemuksellinen ja taiteidenvälinen tutkiminen.

Kunkin kuvataideopettajan koulutusta antavan yksikön opiskelijat ovat ohjanneet työpajat harjoitustöinään kouluttajiensa opastuksella.

Kuvia