TaM Mervi Niemitalo

mniemita(at)ulapland.fi

Postmodernin taidekasvatusnäkemyksen rakentumisesta taidekasvatusteksteissä

Tarkastelen tutkimuksessani postmodernin taidekasvatusajattelun esteettisiä perusteita ja lähtökohtia. Tutkin postmodernin taidekasvatusajattelun rakentumista taidekasvatusta käsittelevissä teksteissä. Tutkimuksen metodisena lähestymistapana on diskurssianalyysi, jolloin on mahdollista selvittää taidekasvatuksen teorianmuodostukseen liittyviä puhetapoja postmodernin ja modernin välisessä tulkintakamppailussa. Taidekasvatuksen teorianmuodostuksessa modernin ja postmodernin välinen puhe on paitsi merkitysten tuottamisen käytäntö myös itsessään tiettyjen käytäntöjen tuottamaa. Tutkimuksen tehtävänä on nostaa esille teorianmuodostukseen sisältyviä itsestäänselvyyksiä sekä lähestyä taidekasvatustekstejä niissä esiintyvien implisiittisten vastakohtaparien kautta. Tutkimusaineiston muodostavat postmodernia taidekasvatusta käsittelevät artikkelitekstit.