Piritta Malinen

piritta.malinen(at)hameenlinna.fi

”Kannu vie” – graffitin paradoksi kuvataideopettajan näkökulmasta

Kuvataideopettaja kohtaa erilaisiin alakulttuurisiin orientoitumisryhmiin sitoutuneita nuoria työssään jatkuvasti. Vuorovaikutus kuvataideopettajan, korkeakulttuurin, alakulttuurien edustajien ja instituutioiden välillä voi muodostua yhteentörmäykseksi tai dialogiksi, jossa koulumaailmalle tyypilliset toiseuttavat piirteet hälvenevät ja kunnioitus monenlaisia kulttuureja kohtaan lisääntyy. Miten kuvataideopetuksen ja erilaisten alakulttuuristen ryhmittymien vuorovaikutus toteutuu mahdollisimman hedelmällisenä?

Graffitin tekijä on kuvalliseen alakulttuurinsa usein hyvin voimakkaasti sitoutunut kuvan tekijä, joka toteuttaa kuvataideopetuksen monia peruslähtökohtia: kokemuksellisuutta, visuaalisuutta, tilan haltuun ottamista, ympäristösuhteen käsittelyä, kehollisuutta ja yhteisöllisyyttä. Graffitikulttuuriin kuuluu kuitenkin laittomuus, jota muun yhteiskunnan on vaikea niellä. Miten kuvataideopettaja suhtautuu graffitiin, joka on vahvasti elävä visuaalisen kulttuurin muoto, mutta jonka merkit näkyvät myös kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuisissa rakennuksissa? Graffitikulttuurin ja kuvataideopetuksen vuorovaikutusta käsittelevän väitöskirjan tieteenfilosofinen lähtökohta on hermeneuttinen, pyrkimys on tulkita ja ymmärtää niin omaa positiota kuvataideopettajana kuin graffitikokemukseen liittyviä piirteitä. Mikä on merkityksellistä graffitikokemuksessa? Voidaanko samankaltaista kokemusta saavuttaa kuvataideopetuksen puitteissa tai muissa järjestetyissä tilanteissa?

Väitöskirjatutkimus on etnografinen, osittain autoetnografinen prosessi, johon kuuluu usean vuoden vuorovaikutus tutkimuksessa mukana olevien kanssa. Pääasiallinen tutkimusaineisto on koottu haastattelemalla ja syvähaastattelemalla. Lisäksi on videoaineistoa, kuvia ja tutkimuksessa mukana olevien kuvataidetöitä sekä havainnointiin liittyviä muistiinpanoja. Tutkimus on poikkitieteellinen; se yhdistää nuorisotutkimusta, taidekasvatuksen ja kulttuurin tutkimusta prosessiksi, jossa merkittävää on ollut myös jatkuva kanssakäyminen graffiteja tekevien nuorten kanssa.

Keskeiset käsitteet: graffiti, graffitikulttuuri, nuorisokulttuuri, taidekasvatus, kriittinen pedagogiikka, graffitikokemus, etnografia