Timo Jokela (art and design)

Timo.Jokela(at)ulapland.fi

TALVEN TAIDETTA: talvitaiteen kehittäminen osana taidekasvatusta

Tutkin toimintatutkimuksellisella otteella talvitaiteen kehittämismahdollisuuksia ympäristötaiteen ja yhteisötaiteen näkökulmista käsin. Tutkimukseni liittyy pohjoisen sosiokulttuurisessa kontekstissa tapahtuvan alueelliset ja paikalliset näkökohdat huomioivan taidekasvatuksen kehittämiseen, näkyväksi tekemiseen ja liittämiseen alan kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun.

Talvitaiteella tarkoitan toimintoja, jotka perustuvat talven elementtien, kuten lumen, jään, kylmyyden ja pimeyden hyödyntämiseen osana taidetta. Talvitaiteen piiriin luen kuuluvaksi lumi- ja jääveiston, lumi- ja jäärakentamisen sekä moninaiset performatiivisen taiteen toimintamuodot, kuten tulitaiteen tai talviteatterit ja -tapahtumat. Talven fyysisten materiaalien ja ympäristöesteettisten ilmentymien lisäksi talvitaiteen perustana on talven kulttuuri. Talven kulttuuri ilmentyy toisaalta taiteen traditiossa tulkita talvea ja käyttää sitä metaforana taiteellisessa kerronnassa, toisaalta talven kulttuuri, erityisesti pohjoisessa, rakentuu alueellisesta perinteestä nouseville toimintatavoille ja merkityksille. Toimintatutkimuksen keskeisenä tavoitteena on rakentaa näiden kahden kulttuurin välille hedelmällistä vuorovaikutusta.

Tutkimuksen tavoitteet nousevat yhteisöllisen taidekasvatuksen pyrkimyksistä aktivoida ihmisiä ja yhteisöjä löytämään taiteen kautta omat vahvuutensa. Tutkimuksen pyrkimyksenä on osaltaan vahvistaa pohjoisen alueellista ja paikallista identiteettiä mutta myös yleisemmin kehittää alueelliset näkökulmat huomioivan taidekasvatuksen teoriaa ja sen soveltamista kansainvälisellä sektorilla. Talvitaide toimii kehittämistyön keskeisenä välineenä ja siihen projisoituvat käsitykset, merkitykset ja ideologiat avaavat näkökulmia paikkasidonnaiseen taiteeseen ja taidekasvatukseen yleisemminkin.

Tutkimukseni muodostuu talvitaiteeseen liittyvästä taiteellisesta toiminnasta ja toimintaa käsittelevästä artikkelisarjasta sekä siihen kytkeytyvästä teoreettisesta tarkastelusta. Taiteellinen toiminta muodostuu sekä oman henkilökohtaisen taiteeni refleksiivisestä kehittämisestä (ympäristö- ja yhteisötaideprojektit ja -näyttelyt) että laajoista yhteiskunnan eri sektoreiden yhteistyötä vaativista taideprojekteista, joissa taiteellinen toiminta integroituu monitieteiseltä perustalta kehitettävään aluekehitystyöhön. Näissä laajoissa projekteissa yhdistyvät taiteellinen ja taidekasvatuksellinen toiminta, taideinstituutioiden ja -kuraattorien toiminta sekä elinkeinoelämä. Sisällöllisen kehittämistyön lisäksi pyrkimyksenä on tällöin myös talvitaiteen toteuttamisen liittyvien toimintatapojen ja -organisaatioiden toimintatutkimuksellinen kehittäminen.

Esittelen tutkimukseni etenemistä julkaisemalla siihen liittyviä artikkeleita paitsi kansallisella myös kansainvälisillä foorumeilla. Kokoavassa teoreettisessa osassa pyrin määrittelemään, mitä talvitaide on suhteessa taidekasvatuksen tämänhetkiseen tutkimukseen ja teoriaan sekä määrittelen ilmiötä suhteessa monitieteiseen aihepiiriä koskevaan diskurssiin. Tavoitteena on kehittää alueellisesti aktiivisen taidekasvatuksen teoriaa ja menetelmiä ja testata mallin soveltuvuutta toimintaan myös pohjoisen syntyalueensa ulkopuolella.

Keskeiset käsitteet: ympäristötaide, yhteisötaide, talvitaide, paikkasidonnainen taide (place -specific), sosiokulttuurinen innostaminen