Pro gradu -tutkielmaa koskevat ohjeet ja arviointikriteerit

Yleistä

Taiteen maisterin tutkintoa varten opiskelijan on laadittava pro gradu -tutkielma (40 opintopistettä) ja suoritettava tutkielman aiheesta kypsyysnäyte eli maturiteetti.

Pro gradu -tutkielman (opinnäytteen) tulee osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, taideteollisen alan tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja kykyä tieteelliseen viestintään.

Tutkielma voidaan laatia yksin tai myös kahden opiskelijan yhteistyönä
edellyttäen, että kunkin opiskelijan oma panos on selvästi osoitettavissa. Yhteisproduktio arvioidaan yhteisellä arvosanalla.

Mikäli tutkielma tehdään kolmen tai useamman opiskelijan yhteistyönä, on suositeltavaa perustaa tutkijaryhmä. Tutkijaryhmän perustamisesta sovitaan tutkielman ohjaajan kanssa.

Koulutusohjelmien professorit tai lehtorit antavat tutkielman ohjausta seminaari-istunnoissa, joita järjestetään 4. ja 5. vuosikurssien aikana. Seminaareissa käsitellään tutkielman tekemisen eri vaiheita aiheen valinnasta tutkimussuunnitelmaan ja valmiiseen tutkielmaan. Tutkielman ohjaajat antavat myös henkilökohtaista ohjausta vastaanottoajoillaan. Ohjauksesta huolimatta pro gradu -tutkielma on itsenäinen opinnäytetyö.

Pro gradu -tutkielmaan on liitettävä erillinen tiivistelmä, jonka tulee sisältää tiedot tutkimusongelmasta, aineistosta, käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja tärkeimmistä tutkimustuloksista (katso erillinen ohje). 

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tutkielman tekijän on hyvä olla tietoinen hyvän tieteellisen käytännön ohjeista. Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu koko tiedeyhteisölle. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu muun muassa, että tutkielmien tekijät, tutkijat ja tieteelliset asiatuntijat:
> noudattavat tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja: rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja tulosten arvioinnissa.
> soveltavat tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä ja toteuttavat tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta tutkimuksensa tuloksia julkaistessaan
> ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla huomioon niin, että he kunnioittavat näiden työtä ja antavat heidän saavutuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksenomaisessa tutkimuksessaan ja sen tuloksia julkaistessaan.
Lisäohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja hyvän tieteellisen käytännönloukkauksista löytyy tiedekunnan www-sivuilta (Opiskelu Oppaat: Tutkimuseettiset ohjeet)

Tieteellinen opinnäyte

Pro gradu -tutkielmana laaditaan tieteellinen opinnäytetyö, jolloin opiskelijalta edellytetään taideteollisen alan tutkimuksen periaatteiden, metodien ja esitystavan tuntemusta, aihealueensa hallintaa ja kykyä tuottaa uutta tietoa.

Tieteellinen opinnäyte, johon liittyy taiteellinen/produktiivinen
osuus

Pro gradu -tutkielma voi olla myös tieteellinen tutkielma, johon liittyy valittuun tutkimustehtävään vastaava, alalle soveltuvalla tavalla julkistettava ja erikseen arvioitavissa oleva taiteellinen osuus. Taiteellisena osuutena voi olla mm. tuotesuunnitelma, näyttely, mallisto, videoteos, multimedia, verkkojulkaisu, graafinen suunnittelutyö, kuvajournalistinen teos tai muu ohjaajan kanssa sovittava taiteellinen tuotos.

Opiskelijalta edellytetään kykyä korkeatasoiseen taiteelliseen työhön. Tutkielman arvioinnissa tarkastellaan mm. kirjallisen osion ja taiteellisen osion/produktion vuorovaikutusta ja liittymistä toisiinsa. Tutkielman tekijän tulee työnsä yhteydessä ilmaista tieteellisen osion ja taiteellisen osion/produktion keskinäiset painotukset, sekä mikä on taiteellisen osuuden rooli opinnäytteen
tuottaman tiedon kannalta. Taiteellinen produktio tulee dokumentoida sille soveltuvalla tavalla.

Pro gradu -tutkielman arviointikriteerit

Pro gradu -tutkielma arvostellaan arvosanalla 5-1/hylätty. Kypsyysnäyte
arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

5/ erinomainen

Tutkimustehtävä
Tutkimustehtävä aidosti haastava, innovatiivinen ja ainutlaatuinen, aiheen rajaus tarkoituksenmukainen, tehtävän määrittely täsmällinen ja hyvin perusteltu, tarkastelukulma tuore.
Taiteellisen osion/produktion tavoitteet määritelty erinomaisesti ja luovalla tavalla suhteessa tutkimusongelmaan.

Teoriaosa
Vahva teorioiden tuntemus, työn teoreettinen lähtökohta perusteltu, syvällinen käsitteiden ymmärrys, kriittinen lähteiden käyttö, käsittely kattavaa, selkeä ja syvällinen analyyttinen ote.
Taiteellisen osion/produktion ilmaisulliset, materiaaliset, tekniset ja tuotannolliset lähtökohdat perustellaan ja liitetään taustateoriaan taiteen ja tutkimuksen vuorovaikutusta luovalla tavalla.

Menetelmät/empiria/aineisto
Perusteltu menetelmävalinta, menetelmäosaaminen suvereenia, kattava ja tarkoituksenmukainen aineisto, aineiston käsittely syvällistä, huolellista ja systemaattista, selkeä yhteys teoreettiseen viitekehykseen.
Taiteellisen osion/produktion menetelmä on hioutunut ja se hallitaan.

Tutkimustulokset
Työssä tuotetaan uusia, korkeatasoisia tuloksia. Tutkimuksen tavoitteet täyttyvät. Johtopäätökset osoittavat innovatiivisuutta ja asiantuntijuutta.
Taiteellisen osion/produktion avulla vastataan esitettyyn tutkimustehtävään ja vuorovaikutteisesti se tuottaa merkittävää tietoa tutkimukseen. Tuloksilla on huomattava tieteellinen, taiteellinen tai taideteollinen arvo edustamallaan alalla.

Yleisarvostelu
Teksti sujuvaa, tyylillisesti erinomaista; rakenne selkeä ja johdonmukainen,
ulkoasu virheetön. Tutkielma osoittaa kypsää ja luovaa ajattelua, analyyttistä otetta - aitoa tutkijuutta. Tutkielma on käsittelyltään oman taiteenalan/suunnittelualan/muotoilualan uusia näkökulmia avaava.
Taiteellinen ilmaisu on hyvin artikuloitua ja erittäin hyvää tasoa.

Työprosessi
Työprosessi korkeatasoinen, opiskelija motivoitunut, itsenäinen vastuunotto työprosessista, omaehtoinen tutkijuus. Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

4/ kiitettävä

Tutkimustehtävä
Kiinnostava ja tuore tutkimustehtävä, aiheen rajaus perusteltu, tehtävän määrittely täsmällinen ja tarkastelukulma tarkoituksenmukainen.
Taiteellinen osio/produktio tavoitteet määritelty selkeästi ja johdonmukaisesti suhteessa tutkimusongelmaan.

Teoriaosa
Vakuuttava teoreettinen osaaminen, työn teoreettinen lähtökohta toimiva, käsitteiden käyttö osaavaa, hyvin argumentoitua pohdintaa, lähteiden käyttö vakuuttavaa, kokonaiskuva hyvä.
Taiteellisen osion/produktion ilmaisulliset, materiaaliset, tekniset
ja tuotannolliset lähtökohdat perustellaan ja liitetään taustateoriaan
johdonmukaisesti ja jäsentyneesti.

Menetelmät/empiria/aineisto
Toimiva menetelmävalinta, hyvä menetelmäosaaminen, kattava ja
tarkoituksenmukainen aineisto, käsittely täsmällistä, yhteys teoriaan selkeä.
Taiteellinen osio/produktio tutkimusmenetelmänä kuvataan hyvin ja sitä kehitetään toiminnassa.

Tutkimustulokset
Työssä tuotetaan uusia tuloksia. Tutkimuksen tavoitteet täyttyvät.
Johtopäätökset selkeitä ja luovasti perusteltuja ja osoittavat hyvää
kokonaisuuden hallintaa. Teoreettinen tausta ja oman tutkimuksen
osuus painottuvat hyvin.
Taiteellisen osion/produktion avulla vastataan johdonmukaisesti esitettyyn tutkimustehtävään. Tulos on mittava ja osoittaa kypsää taiteilijan ja suunnittelijan kykyä.

Yleisarvostelu
Teksti sujuvaa, tyylillisesti asiallista, kieli virheetöntä, rakenne selkeä ja johdonmukainen, ulkoasu viimeistelty.
Taiteellinen ilmaisu hyvin artikuloitua ja vaikuttavaa tasoa. Tutkielma osoittaa
luovaa ajattelua ja kykyä ymmärtävään omaan pohdintaan.

Työprosessi
Työprosessi sujuva, opiskelija motivoitunut, vastuunotto työprosessista
hyvä. Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

3/ hyvä

Tutkimustehtävä
Tutkimustehtävä suhteellisen kiinnostava ja tuore. Määrittely toimiva, rajaus tarkoituksenmukainen.
Taiteellinen osio/produktio määritelty hyvin suhteessa tavoitteisiin ja tutkimusongelmaan.

Teoriaosa
Hyvä teorioiden tuntemus, keskeinen käsitteistö ymmärretty, olettamukset ja hypoteesit linjassa tutkimustehtävän määrittelyn kanssa, lähdeaineisto jokseenkin kattava, lähteitä käytetty asiallisesti.
Taiteellisen osion/produktion ilmaisulliset, materiaaliset, tekniset ja tuotannolliset lähtökohdat perustellaan ja liitetään taustateoriaan selkeästi. 

Menetelmät/empiria/aineisto
Työ tehty menetelmällisesti oikein ja empiirinen osuus toteutettu moitteetta. Aineisto jokseenkin edustava. Yhteys analyysin ja teorian välillä.
Taiteellinen osio/produktio tutkimusmenetelmänä kuvataan ja vastavuoroisesti se vaikuttaa osittain tutkimukseen sekä sitä arvioidaan.

Tutkimustulokset
Tulosten tulkinta ja johtopäätökset ovat hyvää tasoa ja tutkimuskysymyksiin
vastataan teoreettista viitekehystä hyödyntäen.
Taiteellisen osion/produktion avulla vastataan esitettyyn tutkimustehtävään.

Yleisarvostelu
Teksti jokseenkin sujuvaa, tyyli suhteellisen helppolukuista, kieli jokseenkin virheetöntä. Rakenne selkeä, työn ulkoasu siisti. Työ osoittaa hyvää tutkielmanteon tekniikan hallintaa.
Taiteellisen osion laatu jokseenkin hyvä.

Työprosessi
Työprosessi jokseenkin sujuva, opiskelijan motivaatio vaihteleva. Asiallinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

2/ tyydyttävä

Tutkimustehtävä
Tutkimustehtävä jokseenkin tavanomainen, ongelmien määrittely suhteellisen selkeä, tarkastelukulma tavanomainen.
Taiteellinen osio/produktio määritelty tyydyttävästi suhteessa tavoitteisiin ja
tutkimusongelmaan.

Teoriaosa
Teoreettinen viitekehys hieman jäsentymätön ja suppea. Käsitteet, hypoteesit ja olettamukset osittain selkeästi määritelty. Suhteellisen vähän relevanttia kirjallisuutta. Aito kriittinen ote jää puuttumaan.
Taiteellisen osion/produktion ilmaisulliset, materiaaliset, tekniset ja tuotannolliset lähtökohdat perustellaan ja liitetään taustateoriaan tyydyttävästi.

Menetelmät/empiria/aineisto
Menetelmävalinta jokseenkin perusteltu, menetelmä mekaanisesti sovellettu, menetelmän, aineiston ja tutkimustehtävän yhteensopivuudessa ongelmia. Aineiston käsittely osittain yksipuolista.
Taiteellinen osio/produktio tutkimusmenetelmänä jäsentyy huonosti ja vastavuoroisesti sen vaikutus tutkimukseen vähäistä sekä sen kuvaus puutteellista.

Tutkimustulokset
Tutkimukselle asetetut kysymykset jäävät osin vastaamatta, tulkinnalliset mahdollisuudet osittain hyödyntämättä. Johtopäätökset jokseenkin yksinkertaiset.
Taiteellisen osion/produktion avulla vastataan vain osittain esitettyyn tutkimustehtävään.

Yleisarvostelu
Teksti suhteellisen toimivaa, tyyli joskus vaikeaselkoista. Työssä epäjohdonmukaisuuksia, rakenne ei aina perusteltu, omaehtoinen
panos suhteellisen vähäinen. Viitteiden käytössä epäselvyyksiä.
Taiteellinen ilmaisu tyydyttävää tasoa. Toteuttamistavassa ja visuaalisessa ilmaisussa on vielä horjuvuutta, työskentelytapa on yksipuolinen.

Työprosessi
Työprosessissa vaikeuksia, motivaatio ja vastuunotto työprosessista
osallistuminen seminaarityöskentelyyn vaihteleva.

1/ välttävä

Tutkimustehtävä
Tutkimustehtävä tavanomainen, rajauksen puute aiheuttaa jäsentymättömyyttä,
määrittelyssä huomattavaa epäjohdonmukaisuutta.
Taiteellinen osio/produktio määritelty välttävästi suhteessa tavoitteisiin ja tutkimusongelmaan.

Teoriaosa
Teoreettinen viitekehys suppea. Käsitteiden määrittely riittämätöntä, olettamukset ja hypoteesit jäävät epämääräisiksi ja niiden suhde kokonaisuuteen ei toimi. Vähän kirjallisuutta, mahdollisesti vain kotimaisia lähteitä. Lähdekritiikki puuttuu.
Taiteellisen osion/produktion ilmaisulliset, materiaaliset, tekniset ja tuotannolliset lähtökohdat perustellaan ja liitetään taustateoriaan hatarasti.

Menetelmät/empiria/aineisto
Toimimaton ja/tai perustelematon menetelmävalinta. Menetelmäosaamisen ongelmat vaikeuttavat aineiston käsittelyä. Aineiston muokkaamattomuus aiheuttaa esteitä analyysin teolle. Ongelmia analyysin ja teorian kohtaamisessa. Taiteellinen osio/produktio ei jäsenny tutkimusmenetelmänä ja vuorovaikutus
tutkimukseen huonosti havaittavissa sekä sen kuvaus hyvin puutteellinen.

Tutkimustulokset
Tutkimuksen tulokset kyseenalaiset, yksinkertaiset tai puutteelliset. Ongelmia tutkimustehtävän täyttymisessä. Johtopäätökset puuttuvat tai eivät vastaa tutkimuksen tarkoitusta.
Taiteellisen osion/produktion avulla ei vastata osittain esitettyyn tutkimustehtävään tai vastaus on hyvin puutteellinen.

Yleisarvostelu
Työssä huomattavia epäjohdonmukaisuuksia, rakenteellisesti perustelematon, teksti kankeaa. Kieli, muotoseikat ja ulkoasu viimeistelemätön, viitteiden käytössä puutteita. Kokonaisvaikutelma on keskeneräinen tai sen yhteys aiheeseen ohut.
Taiteellinen ilmaisu välttävää tasoa. Toteuttamistavassa ja visuaalisessa
ilmaisussa on paljon horjuvuutta ja epäitsenäisyyttä.

Työprosessi
Opiskelijan motivaatio heikohko, vastuunotto työprosessista ailahteleva, aikataulu venyi. Osallistuminen seminaarityöskentelyyn vähäistä.

Tutkintotodistuksen anominen

Kaksiportaisen tutkintojärjestelmään siirtymisen myötä kandidaatin
tutkinto ja maisterin tutkinto ovat molemmat itsenäisiä tutkintoja.
Molemmista tutkinnoista myönnetään erilliset todistukset.

Kun opiskelija on suorittanut tutkintoon vaadittavat opinnot ml. kypsyysnäytteen, hänen tulee anoa todistusta tutkinnon suorittamisesta. Anomus laaditaan tiedekunnan lomakkeelle, joka on saatavilla www-sivuilla (Valmistumiseen liittyvät ohjeet) ja tiedekunnan kansliassa. Lomake palautetaan tiedekunnan kansliaan.

Tutkinnon suorittaneille annetaan myös Diploma Supplement, joka on englanninkielinen tutkintotodistuksen liite.

Tutkintotodistukseen merkitään koulutusohjelman nimen lisäksi pääaineen ja sivuaineiden nimet, laajuudet ja arvostelu. Sivuaine arvosteluineen merkitään todistukseen, mikäli sivuaineessa on suoritettu opetussuunnitelmassa vahvistettu opintokokonaisuus (15-25 op).

Taiteiden tiedekunnassa kieliopinnot sisältyvät kandidaatin tutkintoon
ja ne merkitään erikseen kandidaatin tutkintotodistukseen.
Maisteriopintoihin valituilta voidaan edellyttää täydentäviä kieliopintoja ja tällöin kieliopinnot merkitään erikseen maisterin tutkintotodistukseen. 

Lausunnonantajat

Pro gradu -tutkielmasta antavat lausunnon dekaanin määräämät tarkastajat. Tarkastajien tulee toimittaa lausuntonsa tiedekuntaneuvostolle viimeistään kymmenen päivää ennen tiedekuntaneuvoston arvostelukokousta.

Tarkastajien lausunto ja pro gradu -tutkielman arvostelu

Tarkastajien lausunnot pyritään toimittamaan tiedekuntaneuvoston jäsenille ja tutkielman laatineelle samanaikaisesti siten, että opiskelija saa lausunnon vähintään kaksi päivää ennen kokousta.

Opiskelijalla on oikeus pyytää tutkielmansa arvostelun siirtämistä tiedekuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen. Tutkielman tekijä voi tiedekuntaneuvostossa tapahtuvaa käsittelyä varten esittää oman vastineensa tai vetää tutkielma tarkastuksesta pois korjausten tekemistä varten.

Tutkielman arvosanasta päättää tiedekuntaneuvosto tutkielman tarkastajien lausunnon pohjalta. Pro gradu -tutkielmasta annetaan maisterin todistukseen arvolause
asteikolla 5-1.

Muutoksenhaku

Tutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvosteluperusteiden soveltaminen henkilökohtaisesti tietoonsa. Oikaisupäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta muutoksenhakulautakunnalta seitsemän päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Hakemus toimitetaan yliopiston kirjaamoon.

Pro gradu –tutkielman kypsyysnäyte

Pro gradu –tutkielman kypsyysnäyte suoritetaan yleisenä tenttipäivänä
ja siihen ilmoittaudutaan samaan tapaan kuin yleisiin tentteihin.

Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun opiskelija on saanut ohjaajalta kansitusluvan tutkielmalleen.

Kypsyysnäytteen kirjoittamiseen on varattu aikaa neljä tuntia. Kokeessa laaditaan esseetyyppinen kirjoitus tutkielmaan liittyvästä aiheesta. Kirjoituksen on oltava jäsentynyt rakenteellinen kokonaisuus. Sen on edettävä tekstin varassa, ei esimerkiksi taulukoiden, joiden oikeellisuutta ei koetilanteessa voida tarkastaa.

Kirjoituksen ohjepituus on noin yksi konseptiarkki (noin 500 sanaa). Käsialan on oltava selkeää ja sanojen sekä isojen ja pienten kirjainten on erotuttava toisistaan. Kypsyysnäytteen tarkastaa tutkielman ohjaaja ja äidinkielen tarkastaja. Maisterin tutkinnon kypsyysnäytteessä ei suomen tai ruotsin kielen taitoa enää tarkasteta, jos kypsyysnäyte on kirjoitettu kandidaatin tutkintoon.

Samoin, jos kypsyysnäyte kirjoitetaan muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, kypsyysnäyte tarkastetaan ainoastaan asiasisällön kannalta.

Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Pro gradu -tutkielmaan liittyvästä kypsyysnäytteestä ei anneta opintopisteitä. Kypsyysnäytteen on oltava hyväksytty ennen tutkielman arvostelua tiedekuntaneuvostossa. Kielentarkastajan ohjeet kypsyysnäytteen kirjoittajalle löytyvät www-sivuilla olevista Valmistumiseen liittyvistä ohjeista.

Pro gradu -tutkielman salaiseksi toteaminen

Pro gradu -tutkielmat ovat pääsääntöisesti julkisia opinnäytetöitä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/99). Lain 621/99 24 §:n mukaan salassa pidettäviä viranomaisten asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- ja ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa, ja kysymys ei ole kuluttajien terveyden tai ympäristön suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien oikeuksien valvomiseksi merkityksellisistä tiedoista tai einkeinoharjoittajan velvollisuuksien ja niiden hoitamista koskevista tiedoista.
Yritysyhteistyönä tehtävä tutkielma voi sisältää tietoja, jotka yritys haluaa pitää liikesalaisuutena. Opinnäytetyöhön sisältyvä salassa pidettävä aineisto on tällöin koottava erilliseen liitteeseen. Liite todetaan salaiseksi yrityksen esityksen pohjalta määräajaksi, kuitenkin enintään kolmeksi vuodeksi. Julkisen osuuden pro gradu-tutkielmasta on aina oltava itsenäinen ja “luettava” kokonaisuus.

Tutkielma ja siihen liittyvä liite arvioidaan kokonaisuutena, joten salassa pidettäviä tietoja sisältävän liitteen tulee olla arvostelijoiden käytettävissä. Liitteen salassapitoaika todetaan tarkastajien määräämisen yhteydessä.

Opiskelija toimittaa tiedekuntaan yrityksen tekemän kirjallisen esityksen (ml. perustelut, määräaika) salassa pidettävästä aineistosta (erillinen lomake www-sivuilla).

Tutkielman käsittelyyn osallistuvia sitoo salassapitovelvollisuus, ja he eivät saa ilmoittaa sivullisille tietoa, mitä he ovat mahdollisesti liike- ja ammattisalaisuudesta saaneet tietoonsa. Salassa pidettävä liite kansitetaan ja painatetaan tutkielman tapaan. Liitteen nimilehdelle tulee merkitä, että ko. liite on salainen sekä salassa pitämisen määräaika. Kirjastoon kuuluvat liitteet toimitetaan kirjastoon
salassapitomääräajan mentyä umpeen.