Pro gradu -tutkielman kansituslupa, tiivistelmä, monistus ja tarkastus 

Kansituslupa ja tiivistelmä

Taiteen maisterin tutkintoon kuuluvan tutkielman ohjaaja antaa työlle kirjallisen kansitusluvan. Kansitusluvan tehtävänä on varmistaa, että opinnäyte on valmis hyväksyttäväksi tiedekuntaneuvoston arvostelua varten. Kansitusluvan saatuaan opiskelijan tulee viimeistellä tutkielma ja liittää siihen lyhyt tiivistelmä.

Tiivistelmän tulee olla lyhyt, selkeä kuvaus opinnäytteen sisällöstä (enintään
250 sanaa) ja siitä tulee ilmetä tutkielman tarkoitus, menetelmät, tulokset ja päätelmät. Tiivistelmä liitetään tutkielmaan nimikelehden jälkeen.

Tutkielma tiivistelmineen tulee viedä myös Lapin yliopiston Lauda-julkaisutietokantaan. Tallentaminen tehdään joko suoraan tietokantaan tai tutkielma lähetetään kirjastoon sähköpostitse. Tarkemmat ohjeet tietojen tallentamiseksi löytyvät yliopiston kirjaston internetsivuilta. Tallentamista varten opiskelijalla on oltava voimassa oleva mikroverkon käyttäjätunnus. Tallentaminen kannattaakin tehdä heti tutkielman painoon saattamisen jälkeen.

Tutkielma tulee näkyviin tietokantaan sen jälkeen, kun se on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa. Halutessaan opiskelija voi kieltäytyä pro gradu -tutkielman viemisestä tietokantaan. Tutkielman tiivistelmä on joka tapauksessa kuitenkin tallennettava tietokantaan.

Pro gradu -tutkielma säilytetään yhtenä kappaleena Lapin yliopiston kirjastossa sekä paperisena että elektronisessa muodossa. Myös tiedekunnan arkistoon jää yksi paperikappale. Tarkastajien antamat lausunnot tutkielmasta säilytetään tiedekunnan kansliassa.

Tiivistelmälomakkeen tiedot:

1. Työn nimi

2. Tekijä(t)

3. Koulutusohjelma/opetuskokonaisuus/oppiaine

4. Työn laji (pro gradu-, laudatur-, lisensiaatintyö, kirjallinen työ

5. Sivumäärä, liitteiden lukumäärä

6. Vuosi
- lukukausi ja vuosi, jolloin työ on jätetty yliopistolle (syksy/kevät)

7. Tiivistelmä
-  tulee olla lyhyt, selkeä kuvaus opinnäytteen sisällöstä (max. 250 sanaa)
- siitä tulee ilmetä kaikki kirjoituksen sisältämät johtopäätökset ja uudet tiedot
- esitetään tutkimuksen tarkoitus, menetelmät, tulokset ja päätelmät
- sisältö jäsentyy samoin kuin opinnäyte, josta se laaditaan
- tekstin tulee mahtua yhdelle A4-sivulle ja siinä on hyvä käyttää kappalejakoa
(SFS 3855, tiivistelmien laatiminen ja käyttö)
- tarkempia ohjeita tiivistelmän laadinnasta annetaan tiedekunnittain

8. Avainsanat
- opinnäytteen tekijä antaa työtään kuvaavat avainsanat (3-6 kpl, esim. tutkimuksen aiheet ja teemat, tutkimusmenetelmät, johtopäätökset, tulokset, aihekokonaisuus tai tieteenala johon tutkielma sijoittuu)
- suositellaan käytettäväksi Yleistä suomalaista asiasanastoa (YSA)

9. Muita tietoja
- esim. salassapitoon ja tilaustyöhön liittyvät rajoitukset

10. Suostumus tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi.

Tutkielman monistus ja kansitus

Opiskelija toimittaa pro gradu -tutkielman monistettavaksi ja kansitettavaksi Lapin yliopiston yliopistopainoon (ks. Lapin yliopistopainon ohjeet yliopistopainon www-sivuilla).
Taiteiden tiedekunnan tutkielmia painetaan pakolliset 3 kpl seuraavasti:
- 2 kpl tutkielman tarkastajille
- 1 kpl yliopiston kirjaamoon
 
Opiskelija maksaa mahdollisesti tilaamansa lisäkappaleet. Lisäkappaleiden määrä on ilmoitettava tilauksen yhteydessä. 

Tarkastajien määrääminen

Dekaani määrää tutkielmalle kaksi tai useamman tarkastajaa, joista yksi on tutkielman ohjaaja. Kolmas tarkastaja voidaan määrätä tutkielman taiteelliselle osuudelle.

Tutkielman esittely

Ennen tutkielman arvostelua tutkielman tekijälle tulee antaa mahdollisuus esitellä tutkielma (tieteellinen ja/tai taiteellinen osuus) tarkastajille ja muille siitä kiinnostuneille. Tutkielman tarkastajien määräämisen yhteydessä sovitaan tutkielman esittelystä ohjaajan esityksestä.