7.11.2013

 Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttöä koskevat ohjeet/TTK

Urkund on plagiaatintunnistusjärjestelmä, jota Lapin yliopisto käyttää tekstien alkuperäisyyden selvittämiseen. Järjestelmä vertaa tarkasteltavaa dokumenttia Internetissä oleviin teksteihin, julkaisutietokantoihin ja Urkundin tietokantaan.

Taiteiden tiedekunnassa laadittavat kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmat tarkistetaan Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmällä 1.1.2014 lähtien. Järjestelmää voidaan käyttää myös muiden kirjallisten töiden tarkistamiseen.

Opettajia pyydetään tarkistamaan kaikki kandi- ja maisterivaiheen opinnäytetyöt Urkund-tietojärjestelmän kautta, kun työ on valmis arvosteltavaksi.

Siinä vaiheessa, kun opiskelija haluaa jättää tutkielmansa tai seminaarityönsä arvioitavaksi, opinnäytetyön ohjaaja kehottaa häntä lähettämään sen Urkund-tarkistukseen sähköpostitse osoitteeseen (opettajan) etunimi.sukunimi.ly@analyysi.urkund.fi

Opettaja saa Urkundin käyttöönsä kirjautumalla Urkund.fi-palveluun yliopiston käyttäjätunnuksella.

Urkund-prosessi:

Opettaja
- kirjautuu Urkundiin ja ohjeistaa opiskelijaa työn palautuksessa

Opiskelija
- lähettää työn opettajan Urkund-sähköpostiin tai palauttaa Optiman palautuslaatikkoon

Urkund
- lähettää opiskelijalle vahvistusviestin
- vertailee lähetettyä työtä sähköiseen aineistoon
- lähettää dokumentin ja raportin opettajalle

Opettaja
- tulkitsee raportin ja lähettää tarvittaessa / opiskelijan pyynnöstä sen myös opiskelijalle
 

 Pro gradu -tutkielmasta opiskelija lähettää viimeisen tutkielmaversionsa ennen kansitusluvan saamista ohjaajalle Urkund-järjestelmän kautta. Halutessaan ohjaaja voi pyytää työn toimittamista myös paperitulosteena.

Kandidaatintutkielmista ja muista kirjallisista töistä Urkundiin lähetetään työn lopullinen versio.

Urkund-tarkistuksesta ja sen aikatauluista tulee tiedottaa opiskelijoita jo ohjausvaiheessa ja opintojakson ohjeistuksessa.

Opiskelija toimittaa tarkistettavan työnsä sähköpostitse osoitteeseen (opettajan) etunimi.sukunimi.ly@analyysi.urkund.fi tai erikseen määriteltyyn Optiman palautuslaatikkoon.

Opettaja saa järjestelmästä tulkittavakseen raportin ja käyttää sitä hyväkseen päättäessään pro gradu -tutkielman kansitusluvasta tai arvostellessaan kandidaatintutkielmaa tai muuta kirjallista työtä. Raportin perusteella opiskelija kutsutaan tarvittaessa lisäohjaukseen tai keskustelemaan raportin esiin nostamista seikoista.

Opettajalta Urkundin käyttö edellyttää opettajakohtaisen Urkund-osoitteen hankkimista. Opettaja saa Urkundin käyttöönsä kirjautumalla Urkund.fi-palveluun Lapin yliopiston käyttäjätunnuksella. Järjestelmän käyttö on yksinkertaista, mutta järjestelmästä saatavien raporttien lukeminen edellyttää perehtymistä.

 Lisätietoja ja tarkempia ohjeita käytöstä saa osoitteesta www.ulapland.fi/urkund