LUENTOPASSI JA -PÄIVÄKIRJA

Luentopassi

Yliopistolla vierailee luennoitsijoita, järjestetään seminaareja ja väitöstilaisuuksia, joihin osallistumisen opiskelija voi hyödyntää luentopassin avulla. Opiskelija voi koota vierailuluennoista merkintöjä luentopassiin ja saada niistä sekä luentopäiväkirjoista opintosuorituksen.

Luentopassikelpoisia tilaisuuksia ovat muotoiluun, kuvataiteeseen, kuvataidekasvatukseen, visuaaliseen viestintään, mediakulttuuriin tai muuhun taiteen alaan liittyvien vierailijoiden luennot, seminaarit ja väitöstilaisuudet. Muun tahon kuin yliopiston järjestämien tilaisuuksien luentopassikelpoisuus tulee sopia etukäteen koulutusohjelman professorin kanssa. Luentopassiin merkitään luennon aika, luennon aihe ja luennoitsijan nimi. Passiin tulee myös pyytää luennoitsijan tai muun vastuuhenkilön nimikirjoitus varmennukseksi osallistumisesta.

Luennoille osallistumisen lisäksi opiskelijan tulee kirjoittaa luentopäiväkirja erillisten ohjeiden mukaisesti. Luentopassilla suoritettujen opintojen laajuus voi olla vähintään 1 op ja enintään 5 op. Opinnot hyväksytään valinnaisiin opintoihin tai niillä voi korvata pääaineen opinnoista osan. Korvaavuudesta on sovittava koulutusohjelman professorin kanssa.

Esimerkiksi kolme vähintään kahden tunnin luentoa ja jokaisesta luennosta luentopäiväkirja tuottaa 1 opintopisteen. Laadittuaan kolmen luennon (yhteensä 6 h) luentopäiväkirjat (yhteensä 3-4 sivua), opiskelija toimittaa ne ja luentopassin koulutusohjelman professorille. Laajempi vierailuluento 7-12 tuntia luentoja ja 6-8 sivun luentopäiväkirja tuottaa 2 opintopistettä.

 

Ohjeita luentopäiväkirjan kirjoittamiseen

Luentopäiväkirjalla on oltava selkeä tavoite, rajattu näkökulma, jonka läpi opittua reflektoidaan. Teksti etenee ensisijaisesti valitun näkökulman logiikalla ja vasta toissijaisesti luetun tai kuullun kronologian logiikalla. Luentopäiväkirjan tarkoitus ei ole toistaa kaikkea luennoilla kuultua sellaisenaan. Opiskelijalla tulee kuitenkin olla hyvät luentomuistiinpanot, joiden pohjalta luentopäiväkirjan voi laatia. Luentopäiväkirjan tehtävänä on luentojen kommentointi ja niissä esitetyn tietoaineksen pohdinta. Kirjoittaminen kehittää kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta, kriittistä ajattelua ja ajatusten esittämistä.

Opiskelija työstää kuulemaansa ja voi esimerkiksi ottaa jonkin tietyn, rajatun näkökulman luennoilla esiin tulleisiin asioihin. Oma pohdinta luentojen aihepiiriin liittyen on suotavaa. Kuitenkaan pelkät opiskelijan omat mielipiteet eivät riitä, vaan luentopäiväkirjasta tulee käydä ilmi luentojen keskeinen sisältö. Luentopäiväkirjan kirjoittaja painottaa kuulemaansa omalla tavallaan, nostaa esille asioita, joista on itse kiinnostunut tai joista tietää ennestään muilta luennoilta tai lukemastaan kirjallisuudesta. Luennon voi liittää johonkin toiseen keskusteluun, tuoda esiin omia esimerkkejä aiheesta, kritisoida luennoitsijan näkökulmia jne. Mikäli käyttää muita lähteitä kuin ko. luentoja, tulee ne mainita tekstissä tai tekstin lopussa olevassa lähdeluettelossa.

Luentopäiväkirja arvostellaan asteikolla hylätty/hyväksytty.

Luentopäiväkirja palautetaan koulutusohjelman professorille, liitteeksi luentopassi. Suositeltava kirjasinkoko on 12 ja riviväli 1,5. Luentopäiväkirjaan tulee liittää kansilehti, josta käy ilmi otsikko, tekijän nimi, koulutusohjelma ja opiskelijanumero sekä päivämäärä. Hyväksyjä kuittaa passiin suorituksen ja antaa opintopistemerkinnän rekisteriin.

 

Tiedostot
Luentopassi.doc (33 kB)