Tekstiili- ja vaatetusala

| Opinnot |

| Alkuperäiset kuvat: Leena Aro | Vaatesuunnittelu: Sanna Konola |


Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelma

Sisustus- ja tekstiilimuotoilun suuntautumisvaihtoehto
Vaatetussuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Uusi tutkintoasetus astui voimaan 1.8.2005, jolloin siirryttiin kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen. Taideteollisen koulutusalan opiskelijat suorittavat ensin taiteen kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen omana erillisenä tutkintona taiteen maisterin tutkinnon. Kandidaatin tutkinto on suoritettava ennen maisterin tutkintoa. 

Taiteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja sen suoritusaika on kolme vuotta. Taiteen maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja sen suoritusaika on kaksi vuotta. Maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollista suorittaa taiteen tohtorin tutkinto

Opintojen mitoituksen perustana on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden aikana opiskelija suorittaa noin 60 opintopistettä, joka vastaa noin 1600 tunnin ohjattua ja itsenäistä opiskelua.

Tekstiili- ja vaatetusalan opinnoissa teoria ja käytäntö yhdistyvät tekstiili- tai vaatetusalan laaja-alaiseksi osaamiseksi. Lähtökohtia opetuksessa ovat suunnittelun taiteellisuus ja innovatiivisuus, laadukkuus sekä tutkimuksellisuus. Koulutuksessa tarkastellaan tekstiili- ja vaatetusalan tuotteita niin taiteellisista, kulttuurisista, teknisistä kuin kaupallisista näkökohdista.


Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelman kandidaatin tutkinto
Koostuu kieli- ja viestintäopinnoista, taideteollisen alan yleisopinnoista, tekstiili- tai vaatetusalan pääaineopinnoista sekä sivuaineopinnoista.  

Kieliopinnot koostuvat suomen, englannin ja ruotsin kieliopinnoista sekä tietotekniikan että tieteellisen kirjoittamisen perusteista.

Taideteollisen alan yleisopinnot sisältävät suuntaavat opinnot visuaaliseen ajatteluun sekä muotoilualojen yhteiset opinnot. Visuaalisen ajattelun orientaatioon kuuluu kuvan rakentaminen, johdatuskurssit valokuvaukseen ja plastiseen sommitteluun. Kyseiseen orientaatioon kuuluvat lisäksi taide ja esinemaailma kulttuurihistorian kohteena, lähteenä ja tulkitsijana sekä johdatus taiteen visuaalisesta analyysiin. Orientaatioon kuuluu myös valinnaisia työpajoja ja yhteisarviointi. Muotoilualojen yhteiset opinnot esittelevät muun muassa muotoilijoiden ammattikuvan kehittymistä, ammatillisia organisaatioita ja niiden toimintaa. Muotoilualojen yhteiset opinnot toimivat johdantona muotoilun maailmaan sekä toimijan että kokijan roolissa.

Pääaineopinnoissa suuntautumisvaihtoehtoina ovat sisustus- ja tekstiilimuotoilun suuntautumis-vaihtoehto sekä vaatetussuunnittelun suuntautumisvaihtoehto.  Pääaineen perus- ja aineopinnot antavat perustiedot ja -taidot tekstiili- ja vaatetusalan ammatin harjoittamiseen sekä valmiudet taiteelliseen ja tekniseen että tutkimukselliseen lähestymistapaan.

Sivuainevalinnoilla opiskelija voi oman kiinnostuksensa mukaan vahvistaa osaamistaan alan asiantuntijatehtäviin teollisuuden, kaupan, kulttuurin ja opetuksen aloille. Taiteen kandidaatin tutkintoon sisältyy kolme sivuainetta, joista ensimmäinen on pääainetta tukeva pakollinen sivuaine ja toinen on suunnitteluteknologia, joka luo pohjan tietokoneavusteiselle suunnittelulle. Kolmas sivuaine on pääainetta tukeva valinnainen opintokokonaisuus.


Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelman maisterin tutkinto
Koostuu tekstiili- tai vaatetusalan syventävistä opinnoista ja valinnaisista sivuaineopinnoista.

Pääaineen syventävissä opinnoissa syvennetään alan ammatillista näkemystä sekä lisätään tutkimuksellista näkökulmaa omaan ammattialaan, tekstiili- tai vaatetusalan tutkimukseen. Pääaineen opinnot sisältävät syventävän projektin, jossa painotetaan joko taiteellisia, teknisiä tai tutkimuksellisia ulottuvuuksia.

Maisteriopintoihin kuuluvat sivuaineopinnot tukevat pääaineopintoja ja niiden avulla lähestytään omaa ammattialaa uudenlaisista lähtökohdista. Valinnainen sivuaine syventää pääaineopintojen taiteellista, teknistä tai kaupallista lähestymistapaa.