Tekstiili- ja vaatetusala

| Harjoittelu |

| Alkuperäinen kuva: Santeri Happonen | Vaatesuunnittelu: Tuuli Pikkumäki |


HARJOITTELU   
5-15 op, valinnainen    

Tavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy oman ammattialueensa työelämän asettamiin käytännön vaatimuksiin sekä tutustuu erilaisiin ammatillisiin mahdollisuuksiin toimia oman alansa asiatuntijana. Työelämän kokemuksella on suuri merkitys, kun vastavalmistuneena opiskelija hakee työpaikkaa, joten harjoittelupaikan valintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, jotta harjoittelu tukee omia tavoitteita.

Ajoitus ja edeltävät suoritukset
Harjoittelu voi alkaa aikaisintaan 3. opintovuodesta siten, että oman alan aineopinnot ovat suoritetut.

Harjoittelun kesto ja opintopisteet
3 kk = 15 op
2 kk =  10 op
1 kk = 5 op

Harjoittelun arviointi
Hyväksytty / hylätty


Voucher eli harjoittelutuki
Voucher maksetaan työnantajalle palkkakustannuksiin ja se on enintään 1670 € / 3 kuukauden harjoitelujakso. Mikäli harjoittelujakso on lyhyempi, tuki vastaavasti pienenee. Harjoittelu tulee suorittaa kunkin harjoitteluvuoden aikana ja sen voi ajoittaa joko kolmelle kuukaudelle tai osa-aikaisena esimerkiksi kuudelle kuukaudelle niin, että harjoittelun kesto kokoaikaiseksi muutettuna on kolme kuukautta.

Hakuaika ja päätökset
Hakulomakkeita saa tiedekuntien ilmoitustauluilta, www-sivuilta ja rekryn toimistosta. Lomakkeet palautetaan tiedekuntien kansliaan. Tiedekunta päättää helmikuun alkupuolella, kenelle voucher annetaan. Päätöksestä ilmoitetaan tiedekunnan ilmoitustaululla. Henkilökohtaiset voucherit lähettään opiskelijoille. Voucherin saatuaan opiskelija hakee itse harjoittelupaikan. Yliopisto on saanut harjoittelupaikkatarjouksia suoraan työnantajilta, joten myös nämä paikat ovat käytettävissä.

Kunkin vuoden Voucherin hakuajat voi tarkistaa:
Opintopäällikkö Maija-Sisko Tuomaala, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi, gsm 040-3565180, privatel 2374 tai taiteiden tiedekunnan
www-sivuilta.

Harjoittelupaikan hyväksyminen
Pääaineen opettaja hyväksyy harjoittelupaikan. Tätä varten työnantaja täyttää harjoittelupaikkatarjouksen. Tarjouslomake on tärkeä, koska siitä harjoittelupaikan hyväksyvä opettaja näkee suunnitellut työtehtävät.

Työnantaja voi täyttää harjoittelupaikkatarjouksen myös työelämä- ja rekrytointipalveluiden www-sivuilla . Kun opettaja on hyväksynyt harjoittelupaikan (allekirjoitus harjoittelupaikkatarjouksessa, kopio tiedekuntaan), opiskelija tekee työnantajan kanssa työsopimuksen. Lisätietoa harjoittelusta saa taiteiden tiedekunnan www-sivuilta .

Harjoittelun voi suorittaa myös ilman voucheria, jolloin harjoitteluajan työsopimus ja mahdollinen palkka ovat harjoittelijan ja työnantajan välinen asia, johon laitos ei puutu, mutta tässäkin tapauksessa harjoittelusuunnitelma, jossa on työnantajan allekirjoitus tulee hyväksyttää laitoksella ennen harjoittelun alkua.


Harjoitteluraportti
Opiskelija kirjoittaa harjoitteluajastaan raportin (f12, rivinväli 1,5), jonka laajuuden määrittää harjoitteluajan pituus:

3 kk = 10 -15 sivua
2 kk = 7 -10 sivua
1 kk = 3 - 5 sivua 

Raportin tulee sisältää seuraavat asiat
• Kansilehden tiedot:

Lapin yliopisto
Tekstiili- ja vaatetusalan laitos
Kirjoittajan nimi ja opintokortin numero
Kurssin koodi: FVAA3005, FTEK3016
Harjoittelupaikka ja aika sekä päiväys

• Harjoittelupaikka, sen organisaatio sekä toimintaympäristön kuvaus.
• Kuka vastaa työpaikassa harjoittelusta / lähin esimies.
• Työpaikan ja omien tehtävien kuvaus; esim. harjoitus / suunnittelu tehtävän kuvaus (kuvat, luonnokset tehtävän ideoinnin eri vaiheista) tai työpaikan tietyn ongelman tai toiminnon analysointi mahdollisesti oman pääaineen teoriaan liittyen.
• Miten opintojen aikana opittua tietoa ja taitoa on pystynyt hyödyntämään harjoittelun aikana.
• Mitä omaan pääaineeseen liittyviä uusia asioita, näkökulmia yms. käytännön työ antoi.
 


TeVa:lla harjoittelusta vastaavat opettajat
Päivi Rautajoki                                                        Piia Pyrstöjärvi
Lehtori, vaatetusala                                                 Lehtori, tekstiiliala
gsm 040-484 4405, privatel 2320                              gsm 040-734 6427, privatel 2032 
Sähköposti:
 etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi 

HUOM!  Harjoittelupaikan hyväksymisestä on sovittava oman koulutusohjelman yhteyshenkilön kanssa ennen harjoittelun aloittamista.


 
Liitetiedostot