Tekstiili- ja vaatetusala

| Raportti |

| Alkuperäiset kuvat & tekstiilisuunnittelu: Piritta Pöllänen |


RAPORTTI

Sävyltään lähinnä toteava kirjoitus, jossa kerrotaan esimerkiksi aikajärjestyksessä tapahtumien kulku. Raporttiin ei yleensä vaadita lähdekirjallisuuden käyttöä mutta siihen voi halutessaan viitata.


PROJEKTIRAPORTTI

Projektiraportin tavoitteena  on kokonaiskuvan muodostaminen lukijalle projektista. Se on tarkoitettu projektissa mukana olleille sidosryhmille.

Raportin rakenne
• Kansilehti
• Tiivistelmä
• Sisällysluettelo
• Tekstiosuus
• Liitteet

Jäsennysesimerkki tekstiosuuteen
• Projektin taustat, tarkoitus, päämäärä, tavoitteet
• Projektiin liittyvät yhteistyötahot ja keskeiset  sidosryhmät
• Projektin resurssit ja rahoitus
• Projektiorganisaatio ja projektityöskentelyn järjestäminen
• Ohjausryhmän toiminta
• Projektin toteuttamisen kuvaus
• Projektiryhmän toiminta
• Työmenetelmät, toteutustavat
• Saadut kokemukset, puutteet, virheet
• Arviointi

• Projektin tulokset suhteessa tavoitteisiin
• Jälkiarviointi
• Aikataulu, kustannukset, muut resurssit suunnitellut/toteutuneet
• Poikkeaman syyt

• Parannusvaihtoehdot
• Johtopäätökset ja jatkosuunnitelmat
• Tulosten hyödynnettävyys

• Liitteet

Raportin pituus
Lähtökohtana on tasokkaan kokonaiskuvan muodostaminen lukijalle huomioiden yleisesti käytössä olevat liuskamäärät suhteessa opintopisteisiin. Raportin pituus lasketaan mukaan kokonaisopintopistemäärään. Pituus määräytyy  pelkästään tekstin (ilman kuvia) pituuden mukaan (f12, riviväli 1,5)

1 op            4 - 5 liuskaa                       1 ov            6 - 8 liuskaa
2 op            8 - 10                                 2 ov          12 - 16
3 op          12 - 15                                 3 ov          18 - 24

Tässä esitetty opintopistemäärä on vain raportin osuus ei koko projektin laajuus.

Raportin kirjoitusohjeita
Raportin muodollisissa seikoissa noudatetaan Praktikum-kurssilla käsiteltyä tieteellistä kirjoitustapaa, jolloin lähteet merkitään näkyviin ja niihin tulee olla viittaus tekstissä. Mikäli raportissa käytetään kuvia tekstin yhteydessä, tulee tekstissä olla viittaus kuvaan, joka on juoksevasti numeroitu. Kuvan alla tulee olla teksti, esimerkiksi Kuva 1. Kaarna-malli.

Jos projektin yhteydessä palautetaan portfolio, liitetään se raportin liitteeksi. Tekstin yhteydessä tulee siihen olla viittaus ja liitemerkintä tulee olla myös portfolion kannessa (esim. LIITE 1.). Mikäli liitteitä on useita, ne merkitään juoksevasti numeroiden.

Raportin kansilehdessä tulee olla suoritettavan kurssin:
• Koodi

• Nimi
• Laajuus
• Tekijän nimi
• Opintorekisterinumero
• Koulutusala

Vaikka raportissa on tietty sisällöllinen runko ja esittämisen tapa, sen ei tarvitse olla tylsännäköinen, vaan esteettisyyttä ja luovuutta saa ja tulee käyttää. Projektiraportti tulee päivätä ja allekirjoittaa.

Lähde:
Anttila. Pirkko, 2001. Se on projekti - vai onko?


HARJOITTELURAPORTTI

Opiskelija kirjoittaa harjoitteluajastaan raportin (f12, rivinväli 1,5), jonka laajuuden määrittää harjoitteluajan pituus:

3 kk = 10 -15 sivua
2 kk = 7 -10 sivua
1 kk = 3 - 5 sivua 

Raportin tulee sisältää seuraavat asiat
• Kansilehden tiedot:

Lapin yliopisto
Tekstiili- ja vaatetusalan laitos
Kirjoittajan nimi ja opintokortin numero
Kurssin koodi: FVAS0110
Harjoittelupaikka ja aika sekä päiväys

• Harjoittelupaikka, sen organisaatio sekä toimintaympäristön kuvaus.
• Kuka vastaa työpaikassa harjoittelusta / lähin esimies.
• Työpaikan ja omien tehtävien kuvaus; esim. harjoitus / suunnittelu tehtävän kuvaus (kuvat, luonnokset tehtävän ideoinnin eri vaiheista) tai työpaikan tietyn ongelman tai toiminnon analysointi mahdollisesti oman pääaineen teoriaan liittyen.
• Miten opintojen aikana opittua tietoa ja taitoa on pystynyt hyödyntämään harjoittelun aikana.
• Mitä omaan pääaineeseen liittyviä uusia asioita, näkökulmia yms. käytännön työ antoi.