VALOKUVAUS

Valokuvauksen perusopintoihin haetaan erillishaulla huhti-toukokuussa. Perusopintokokonaisuuden voivat suorittaa vain siihen valitut opiskelijat.

UVAL0100 Valokuvauksen perusopinnot 25op
Pakolliset opintojaksot:
UVAL0151 Visuaalisen ilmaisun menetelmiä I 4 op
UVAL0152 Visuaalisen ilmaisun menetelmiä II 5 op
UVAL0153 Kokeellisen ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op
UVAL0154 Soveltavan ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op
UVAL0155 Valokuvauksen traditiot 4 op
UVAL0156 Valokuvataiteen produktio 4 op

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää ja hyödyntää erilaisten kameroiden merki-tykset tallennevälineinä ja osaa hyödyntää niitä omassa visuaali-sessa kerronnassaan ja taiteellisessa työskentelyssään. Hän oppii käyttämään valokuvaa myös tutkimusvälineenään. Hän tunnistaa ympäristöönsä liittyviä visuaalisia esitystapoja ja niihin liitettyjä käytäntöjä.

Portfolio-ohjeet:
Valokuvauksen portfolio-ohje 2015.pdf 

Lisätietoja:
Lisätietoa sivuaineopinnoista valokuvauksen opettajilta.
Pt. tuntiopettaja Pirjo Puurunen
Pt. tuntiopettaja Michael Jacobs