YHTEISÖ, TAIDE JA YMPÄRISTÖ

UYTY1100 Yhteisö, taide ja ympäristö 25op

Yhteisö, taide ja ympäristö -opintokokonaisuus järjestetään vuo-sittain taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen koulutusoh-jelmassa. Opinnot voidaan suorittaa kokonaisena sivuaineena tai erillisinä kursseina. Opiskelija voi halutessaan painottaa opintojen sisältöä joko yhteisötaiteeseen tai ympäristöön liittyviin kysy-myksiin. Kokonaisuus soveltuu erityisesti soveltavan kuvataiteen ja kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman sivuaineopinnoiksi tai muille taiteen, ympäristön ja yhteisön välisen sidoksen kehittä-misestä kiinnostuneille opiskelijoille.

Sivuainekokonaisuus antaa perusvalmiuksia yhteisö- ja ympäristö-taiteellisen toiminnan toteuttamiseen esteettisestä, eettisestä ja kokemuksellisesta painotuksesta käsin. Tavoitteena on antaa valmiuksia uusien kehittämiskohteiden suunnitteluun ja organi-sointiin taidekasvatuksen, taide- ja kulttuuriorganisaatioiden ja muiden toimijoiden välillä, sekä lisätä taiteen toimintaedellytyksiä erilaisissa ympäristöissä ja yhteisöissä. Kokonaisuudessa tutustu-taan yhteisö- ja ympäristötaiteeseen erityisesti pohjoisissa elinympäristöissä. Opinnoissa lisäävät arktista olosuhdeosaamista ja luovat edellytyksiä arktiseen muutokseen vastaamiseen. Oman taiteellisen ilmaisun lisäksi kehitetään ja uudistetaan työtapoja eri organisaatioiden, yhteisöjen ja taideopetuksen välillä.

Opinnot muodostuvat pakollisista (10 op) ja valinnaisista opinnoista (15 op). Valinnaisissa opinnoissa opiskelija valitsee 8–10 opinto-pistettä taiteellisen ilmaisun työpajoista ja 5–7 opintopistettä soveltuvista tiedonalapohjaisista opinnoista. Opinnot voidaan suorittaa kahden lukukauden aikana.

A. Pakolliset opintojaksot 10 op
UYTY0107 Introduction to Art, Community and Environment 4 op
UYTY0108 Yhteisö, taide ja ympäristö -projekti 6 op

B. Valinnaiset työpajaopinnot 8–10 op
UYTY0106 Tila-aika-paikka -työpaja 3 op
UYTY0201 Tulitaidetyöpaja 2 op
UYTY0202 Talvitaide matkailuympäristössä 2 op
UYTY0205 Talvitaide yhteisötaiteena 2 op
UYTY0206 Ympäristötaidetyöpaja 2 op
UYTY0211 Kaupunkitaidetyöpaja 2 op
UYTY0212 Soveltava työpaja 2 op–4 op
UYTY0115 Art and Environment Design 2 op
UYTY0116 Socially-engaged Art 2 op

C. Valinnaiset tiedonalapohjaiset opinnot 5–7 op
Opiskelija valitsee kiinnostuksensa ja tarpeidensa mukaisesti taiteiden tiedekunnan ja muiden tiedekuntien tarjoamia tie-donalaisia opintoja 5–7 opintopisteen verran.

Opintoja voi valita esimerkiksi yhteiskuntatieteiden tiedekunnan hallinnoimasta Ympäristöopintojen kokonaisuudesta (YYMP-alkuiset kurssit). Myös kulttuurihistorian opinnoista ja taiteiden tiedekunnan opinnoista löytyy soveltavia kursseja, kuten:
Ala- ja vastakulttuurit (UKUL1212),
Vähemmistöt ja kulttuurien kohtaaminen (UKUL1213),
Pohjoinen kulttuurihistoria (UKUL1108),
Pohjoiset kulttuurit (UKUL1219) ja
Introduction to Arctic Cultures 5 cr (MAAD1102).

Kursseista niiden sisällöistä ilmoitetaan eri tiedekuntien opin-to-oppaissa. Valinnaisten tiedonalapohjaisten opintojen soveltu-vuuden opintokokonaisuuden opinnoiksi hyväksyy kokonaisuu-desta vastaava opettaja.

UYTY0121 Ympäristö- ja yhteisötaiteen perusteet 2 op
UYTY0123 Vapaavalintainen tiedonalapohjainen opinto 2 op
 

Lisätietoja:
Yliopisto-opettaja Antti Stöckell

 


Tiedostot