Lapin yliopiston teollisen muotoilun koulutusohjelma

Teollisen muotoilun koulutusohjelman kandidaatintutkinto koostuu kieli- ja viestintäopinnoista, taideteollisen alan yleisopinnoista, teollisen muotoilun pääaineopinnoista sekä sivuaineopinnoista. Kieliopinnot koostuvat suomen, englannin ja ruotsin kieliopinnoista sekä tietotekniikan että tieteellisen kirjoittamisen perusteista. Taideteollisen alan yleisopinnot sisältävät orientaation visuaaliseen ajatteluun sekä muotoilualojen yhteiset opinnot. Visuaalisen ajattelun orientaatioon
kuuluu kuvan rakentaminen, johdatuskurssit valokuvauksen ja plastiseen  sommitteluun. Kyseiseen orientaatioon kuuluvat lisäksi taide ja esinemaailma kulttuurihistorian kohteena, lähteenä ja tulkitsijana sekä johdatus taiteen visuaaliseen analyysiin, työpaja ja yhteisarviointi. Muotoilualojen yhteiset opinnot esittelevät muun muassa muotoilijoiden ammattikuvan kehittymistä, ammatillisia
organisaatioita ja niiden toimintaa. Muotoilualojen yhteiset opinnot toimivat johdantona muotoilun maailmaan.

Teollisen muotoilun pääaineopinnoissa perus- ja aineopinnot antavat perustiedot ja –taidot muotoilijan ammatin harjoittamiseen sekä valmiudet taiteelliseen ja tekniseen että tutkimukselliseen lähestymistapaan. Sivuainevalinnoilla opiskelija voi oman kiinnostuksensa mukaan vahvistaa osaamistaan alan asiantuntijatehtäviin teollisuuden, kaupan, kulttuurin ja opetuksen aloille. Taiteen kandidaatin tutkintoon sisältyy kaksi sivuainetta, joista toinen on suunnitteluteknologia, luoden pohjan tietokoneavusteiselle suunnittelulle. Toinen sivuaine on pääainetta tukeva valinnainen opintokokonaisuus.

Teollisen muotoilun koulutusohjelman maisterintutkinto koostuu teollisen muotoilun syventävistä opinnoista ja valinnaisista sivuaineopinnoista. Pääaineen syventävissä opinnoissa perehdytään tutkimus- ja tuotekehitysmetodien laaja-alaiseen hallintaan, itsenäiseen suunnitteluongelmien ratkaisuun ja luovaan tiedon soveltamiseen. Pääaineen opinnot sisältävät mm. syventäviä projekteja,
joissa painotetaan joko taiteellisia, teknisiä tai tutkimuksellisia ulottuvuuksia. Taiteen maisteriopintojen tutkintoon kuuluvat sivuaineopinnot tukevat pääaineopintoja. Teollisen muotoilun koulutusohjelmassa pyritään konkreettiseen yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa.