Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis, A270Teknologiasta käytäntöihin. Käytäntöteoreettinen malli hyvinvointiteknologian hyväksyttävyyden arviointiin.      

Ismo Alakärppä  

Acta Universitatis Lapponiensis 270

Laajuus: 191 s.
Julkaisuvuosi: 2014
ISBN: 978-952-484-705-6
Kieli: fin

"Hyväksyttävyys on viime kädessä teknologian aiheuttamien muutosten arviointia suhteessa vakiintuneisiin arjen käytäntöihin"

Väitöskirja on yhteenveto vuosien 2003-2011 aikana toteutetuista tutkimushankkeista. Työn empiirinen aineisto koostuu seitsemästä artikkelista, joissa raportoidaan teknologian hyväksyttävyyteen vaikuttavia tekijöitä eri konteksteissa. Tuloksina esitetään havaintoja ihmisen ja teknologiaympäristön vuorovaikutussuhdetta ja hyväksyttävyyttä kirjallisuudesta sekä havaintoja hyväksyttävyyteen vaikuttavista tekijöistä. Artikkeleiden johtopäätöksiin nojautuen kirjassa esitetään käytäntöteoreettinen hyväksyttävyyden arviointimalli. Malli antaa hyväksyttävyyden arviointiin arjen toiminnan huomioivan kehyksen. Se syventää teknologian hyväksyttävyystutkimuksen teoreettista keskustelua tarjoamalla moniulotteisen näkemyksen kontekstista sekä tuomalla siihen käytännön ja tapahtuman käsitteet.

.