• Weboodi
  • Owa
  • Outlook
  • Finna
  • Tenttis
  • Optima
  • Moodle
Koulutuskalenteri
 

Sovitteleva ja restoratiivinen toimintakulttuuri - menetelmiä työrauhan edistämiseen ja restoratiivisen kohtaamisen kulttuuriin edistämiseen 12 op (Rovaniemi)

27.11.2018 9:00–9.4.2019 16:00


181404_oph_rahoittaa_rgb.png

Koulutuskokonaisuuden lähtökohtana on rakentaa restoratiivisen kohtaamisen ja sovittelun toimintakulttuuria kaikkien yhteisön jäsenten turvallisuutta, työrauhaa ja oikeutta osallisuuteen vahvistaen. Restoratiiviseen teoriaan pohjaavat käytännöt sekä sovittelu arjen konflikteissa ovat menettelyjä, joiden on tutkimuksin osoitettu tuovan merkittävää kulttuurista, sosiaalista ja tiedollista pääomaa yhteisöjen arkeen ja vuorovaikutukseen riippumatta yksilöiden maantieteellisistä, etnisistä tai uskonnollisista lähtökohdista. Koulutus implementoi restoratiivisen lähestymistavan ja lapsiystävällisen oikeuden toimintamalleja sekä näihin liittyviä direktiivejä, suosituksia ja käytänteitä oppimyhteisöihin. Tavoitteena on antaa osallistujille teoreettiset lähtökohdat ja käytännön menetelmät, joilla voidaan vahvistaa ja ylläpitää työrauhaa oppilaitoksen arjessa ja opetustyössä. Koulutuksen myötä osallistujat osaavat hyödyntää restoratiivisia vuorovaikutusmenetelmiä kuten ns. Circle-työskentelyä opetustilanteissa sekä sovittelua ja Conferencing-menettelyä konfliktitilanteissa opitun ohjauksen ja sanoituksen avulla.

Koulutuskokonaisuus tuottaa kouluyhteisöihin välitöntä sosiaalista osaamista opetukseen ja arjen ristiriitojen selvittelyyn ja lisää osallistujien valmiuksia omassa työssä niin didaktiikan kuin ryhmän hallinnan osalta. Koulutuksen tuloksena restoratiivinen työote ja sovitteluosaaminen siirtyvät osallistujan ammatilliseen pätevyyteen. Koulutushanke antaa osallistujille valmiudet lasten ja nuorten, oppilaiden, huoltajien ja kollegoiden kohtaamiseen ja ristiriitojen sovitteluun niin opetustyössä, koulun arjessa kuin haastavissa tilanteissa. Restoratiivinen työote toimii jatkossa kokonaisvaltaisesti osallistujan ryhmänhallinnan ja konfliktinhallinnan perustana.

Hanke sisältää viisi koulutusosiota (yht. 12 op), joihin kuuluu yhteensä 8 lähiopiskelupäivää eli aloitusseminaari, kolme kahden päivän työpajajaksoa ja päätösseminaari. Koulutuskokonaisuus on prosessi, jonka jokainen osallistuja käy läpi kokonaan. Päiviin liittyy ennakkovalmistautuminen ja välijakson työskentelyä/harjoituksia. Koulutuksissa hyödynnetään verkkopedagogiikkaa ja sosiaalisen median välineitä.

 
Koulutusosiot:

27.11.2018 9:00-16:00 Aloitusseminaari 1 op, Ls20 (YTK, A-siipi, 1. krs.)
Sovittelevassa ja restoratiivisessa lähestymisessä kohtaaminen, kuuntelu ja kuulluksi tuleminen synnyttävät kunnioitusta ja luottamusta sekä aktiivista osallisuutta. Aloitusseminaari avaa osallistujille ne teoreettiset ja käsitteelliset lähtökohdat, joiden pohjalta kohtaamisen kulttuuria oppimisyhteisössä lähdetään rakentamaan. Aloitusseminaarin keskeinen sisältö: Restoratiivisen teorian ja pedagogiikan lähtökohdat, Restoratiivinen oppiminen, Puhepiiri (Circles) restoratiivisen työskentelyn perusmenettelynä. Seminaari on yhden lähiopetuspäivän mittainen ja siihen voi osallistua etäyhteyden välityksellä. Kouluttajana toimii ohjelmajohtaja, KM, yhteisöpedagogi Maija Gellin (Suomen sovittelufoorumi ry). Aloitusseminaariin voi osallistua myös etänä.

15.-16.1.2019  9:00-16:00 Työpajajakso I: Sovitteleva ja restoratiivinen työote kasvatustyössä 4 op, Ss104 (KTK, D-siipi, 1. krs.)
Ensimmäinen työpajajakso käynnistää oppimisen prosessin, jossa osallistujat induktiivisessa työskentelyssä hahmottavat ja oivaltavat sovittelun ja restoratiivisen työotteen menetelmät ja tutustuvat koko prosessin teemoihin. Työpajajakso ohjaa restoratiivisen lähestymistavan ja didaktiikan perusmenettelyihin sekä sovittelun prosessiin. Työpajajakson keskeiset sisällöt: Restoratiivisen lähestymistavan tuomat mahdollisuudet työrauhan turvaamisessa, Sovitteleva ja restoratiivinen työote opetus- ja kasvatustyössä, Sovittelun ja restoratiivisen lähestymisen lähtökohdat, Osallisuus ja yhteisöllisyys restoratiivisuuden näkökulmasta, Restoratiivinen kohtaaminen ja restoratiiviset kysymykset, Circle-työskentelyn menetelmät. Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää. Pääkouluttajana toimii ohjelmajohtaja, KT, yhteisöpedagogi Maija Gellin (Suomen sovittelufoorumi ry).

20.-21.2.2019 9:00-16:00 Työpajajakso II: Restoratiivisen sovittelun teemat ja menetelmät I, 3 op, 20.2. F4014 (TTK, F-siipi, 4. krs.) ja 21.2. Ls20 (YTK, A-siipi, 1. krs.)
Toinen työpajajakso tutustuttaa osallistujat erityisesti arjen konfliktitilanteiden käsittelyyn sekä restoratiiviseen sovitteluprosessiin. Sovittelutyön teemat avataan sekä teoreettisella että käytännön tasolla. Restoratiivisen sovittelun teemoja: Yksilön ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta, restoratiivisen kohtaamisen ja osallisuuden merkityksestä sekä tekojen, tunteiden, tarpeiden huomioimisesta tarkastellaan sekä teorioiden valossa että käytännön harjoittein. Opitun avulla rakennetaan restoratiivisen sovitteluprosessin ymmärrystä ja osaamista. Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää. Pääkouluttajana toimii ohjelmajohtaja, KT, yhteisöpedagogi Maija Gellin (Suomen sovittelufoorumi ry).

19.-20.3.2019 9:00-16:00 Työpajajakso III: Restoratiivisen sovittelun teemat ja menetelmät II, 3 op, Ls21 (YTK, A-siipi, 1. krs)
Kolmas työpajajakso avaa edelleen syventäen sovittelun ja restoratiivisen työotteen teemoja, jonka jälkeen osallistujille syntyy oman oivalluksen ja yhteistoiminnallisen harjoittelun kautta näkemys koko sovittelun prosessista. Kolmas työpajajakso tuo osaamisen myös haastavien konfliktitilanteiden käsittelyyn sovitteluprosessin avulla. Työpajajakson keskeiset sisällöt: Tarpeiden tunnistaminen ja ratkaisut sekä luottamus ja voimaantuminen, restoratiivisen sovittelun koko prosessi ja sovittelijan rooli , yksilön/ryhmän asiantuntijuus ja hyvinvointi. Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää. Pääkouluttajana toimii ohjelmajohtaja, KT, yhteisöpedagogi Maija Gellin (Suomen sovittelufoorumi ry).

 

9.4.2019  Päätösseminaari 9:00-16:00 1 op, F4014 (TTK, F-siipi, 4. krs.)
Päätösseminaarin keskiössä on opitun liittäminen omaan työhön ja osaamiseen sekä koko yhteisön työrauhaa turvaavaan toimintakulttuuriin. Seminaarissa laajennetaan näkemystä sovittelun merkityksestä koko yhteiskunnassamme. Päätöseminaarin sisällöt: Päätösseminaarissa luodaan kokonaiskuva suomalaisen yhteiskunnan sovittelutoiminnasta ja restoratiivisesta lähestymisestä. Siinä peilataan suomalaisen yhteiskunnan tilannetta Euroopan tasolla ja hahmotetaan restoratiivisen kasvatustyön kehitystä kansainvälisesti. Lisäksi pohditaan omaa työtä ja arkea koulutuksessa syntyneiden oivallusten kautta ja jaetaan koulutuksen aikana luotuja hyviä käytäntöjä. Pääkouluttajana toimii ohjelmajohtaja, KT, yhteisöpedagogi Maija Gellin (Suomen sovittelufoorumi ry). Hänen lisäkseen kouluttajina toimivat OTT, dosentti Kaijus Ervasti (Helsingin yliopisto) ja FT Timo Pehrman (Suomen sovittelufoorumi ry).

 

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen henkilöstö  

Kustannukset:

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse. 

 


Haku:
Koulutukseen ilmoittautuminen TÄSTÄ
Ilmoittautuminen viimeistään 9.11.2018 mennessä.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK