Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen positiivinen pedagogiikka (VEPP) (3 op)

1.1.2022 0:00–31.3.2022 0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Positiivista pedagogiikkaa voidaan lähestyä ja toteuttaa monin eri tavoin. Koulutuksessa aihetta tarkastellaan päiväkodin opetussuunnitelmien (vasu ja eops) kautta kiinnittäen huomiota lapsen oppimismotivaation, oman oppijakuvan, myönteisen oppimisilmapiirin ja sosiaalisten suhteiden tukemiseen. Lisäksi käsitellään sitä, miten toimiva tiimityö vaikuttaa lapsiryhmän toimintaan ja millaiset opettajan toimet vaikuttavat lasten oppimiseen ja hyvinvointiin.

Koulutus on 8 viikon verkkokurssi, joka rakentuu kunkin viikon osiosta: Orientoituminen; Positiivinen pedagogiikka; Aikuisten vuorovaikutussuhteet; Opettajan suhde lapseen; Positiiviset oppimiskokemukset; Lapsen autonomian tukeminen; Lasten vuorovaikutussuhteet; Yhteenveto ja loppupalaute. Osallistuja opiskelee itsenäisesti verkkotallenteiden ja -materiaalien avustuksella, lisäksi jokainen viikko-osio sisältää ohjattuja tehtäviä ja ryhmäkeskusteluja.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

Aikataulu: Koulutus järjestetään keväällä 2022, alustavasti tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana. Koulutuksen tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Kouluttaja: Samuli Ranta, KT, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopisto. Hän on tehnyt vuonna 2020 väitöskirjan aiheesta Positiivinen pedagogiikka suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: Koulutukseen ilmoittautuminen avautuu myöhemmin

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
Suunnittelija Satu Narkaus P. 040 831 6808
etunimi.sukunimi@ulapland.fi