Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä
 

Dosentin arvo YTT Virve Pete­rille

7.1.2019

Rehtorin päätös 7.1.2019
Asia: Dosentin arvon myöntäminen yhteiskuntatieteiden tohtori Virve Pete­rille

Yhteiskuntatieteiden tohtori Virve Peteri on hakenut sosiologian, erityisesti so­siologisen teknologiatutkimuksen dosentiksi Lapin yliopiston yhteiskuntatietei­den tiedekuntaan.

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää do­sentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.

Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 11 §:n 17 kohdan mukaan yliopiston rehtori päättää dosentin arvon myöntämisestä tie­dekunnan tai erillislaitoksen esityksestä.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouk­sessaan 26.4.2017 ja todennut dosentuurin tarkoituksen-mukaisuuden sekä pyytä­nyt asiantuntijalausunnot professori Susanna Paasoselta ja professori Ilpo Koski­selta. Virve Peteri on antanut opetusnäytteen 27.11.2018 ja se on arvosteltu mai­nesanalla erinomainen.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto totesi kokouksessaan 28.11.2018, että yhteiskuntatieteiden tohtori Virve Peteri täyttää yliopistolain 89 §:n mukaiset edellytykset ja päätti esittää yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi yhteiskuntatieteiden tohtori Virve Peterille dosentin arvon.

Esitys: Päätettäneen myöntää yhteiskuntatieteiden tohtori Virve Peterille sosiologian, erityisesti sosiologisen teknologiatutkimuksen dosentin arvo 7.1.2019 lukien.

Päätös: Esityksen mukaan

-----------------------
Rehtori Mauri Ylä-Kotola

Henkilöstöjohtaja Mervi Alatalo