Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun tiedonhallintalain toimeenpanon työryhmä

20.5.2020

Rehtorin päätös 20.5.2020

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun tiedonhallintalain toimeenpanon työryhmä

Asia: Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki 906/2019) sekä siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.1.2020. Laissa säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa. Laissa säädetään myös tietojärjestelmien yhteen toimivuuden toteuttamisesta. Yleislakina tiedonhallintalaki sisältää koko julkista hallintoa koskevat säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja kuvaamisesta, tietovarantojen yhteen toimivuudesta, teknisten rajapintojen ja katseluyhteyksien toteuttamisesta sekä tietoturvallisuuden toteuttamisesta.

Tiedonhallintalaki kohdistuu tietoaineistoihin, jotka koostuvat asiakirjoista tai tiedoista, joista voidaan muodostaa asiakirjoja. Siten sääntely koskee niitä tietoaineistoja ja asiakirjoja,joihin sovelletaan julkisuuslakia. Tiedonhallintalakia sovelletaan yleislakina tiedonhallintaan ja tietojärjestelmien käyttöön, kun viranomaiset käsittelevät tietoaineistoja. Laki koskee valtionhallinnon organisaatioiden lisäksi myös yliopistoja ja ammattikorkeakouluja.

Esitys: 
Päätetään asettaa työryhmä, jonka tehtävänä on toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta tiedonhallintalain vaatimukset täytetään Lapin yliopistossa ja Lapin ammattikorkeakoulussa.

Työryhmä aloittaa työskentelynsä 20.5.2020 ja lopettaa toimintansa, kun tavoitteet on saavutettu. Työryhmä määrää tarvittaessa tehtäviä yliopiston ja ammattikorkeakoulun eri yksiköille ja voi hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita.

Päätettäneen nimetä Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun tiedonhallintalain toimeenpanon työryhmä liitteen 1 mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan

Rehtori Antti Syväjärvi
Hallintojohtaja Ari Konu

Liite 1. 

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun tiedonhallintalain toimeenpanon työryhmä 20.5.2020 alkaen.

Tiina Leppänen                   Työryhmän koordinaattori
Ari Konu                            Yleishallinto
Manu Pajuluoma                Tietohallinto
Merja Forest                      Laatu
Hanna Marttiini   Laatu
Aino Piirainen                   Asianhallinta
Anni Ronkainen                  Asianhallinta
Laura Kinnunen                 Asianhallinta
Pirjo Kärki-Koskinen           Tietosuoja
Hannu Mikkola                   Tietosuoja
Timo Vuori                          Tietoturva ja arkkitehtuuri
Esa Mätäsaho                     Tietoturva
Seija Nevala                        Tietojärjestelmät

Työryhmä voi täydentää itseään tarvittaessa muilla asiantuntijajäsenillä.

-----------------------------