Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä
 

Yliopistoneuvoston nimeäminen

18.12.2009

Rehtorin päätös 18.12.2009

Asia: Yliopistoneuvoston nimeäminen

Siirryttäessä uuden yliopistolain mukaiseen toimintarakenteeseen, tulee uuden johto-säännön mukainen yliopistoneuvosto nimetä 1.1.2010 lukien.

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 17 §:n mukaan rehtori nimeää yliopistoneuvoston tiedekuntia, erillislaitoksia ja ylioppilaskuntaa kuultuaan kolmikantaperiaatetta noudattaen kolmeksi vuodeksi. Opiskelijajäsenet nimetään kuitenkin kalenterivuodeksi kerrallaan. Yliopistoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja 12 jäsentä. Puheenjohtajana toimii aiempien päätösten mukaisesti vararehtori Jukka Mäkelä.

Tiedekunnilta, Arktiselta keskukselta, kielikeskukselta, avoimelta yliopistolta, kirjastolta sekä koulutus- ja kehittämispalveluilta on pyydetty ehdokkaita yliopistoneuvoston jäseniksi. Ehdokkaita on lisäksi täydennetty edustavuuden ja kattavuuden vuoksi erilliskyselyin. Lapin yliopiston ylioppilaskunta on valinnut opiskelijajäsenet omin päätöksin.

Esitetyistä ehdokkaista on edustavuus-, kattavuus- ja erikseen tasa-arvonäkökohdat huomioiden laadittu liitteen mukainen ehdotus yliopistoneuvoston kokoonpanoksi ajalle 1.1.2010 - 31.12.2012 (opiskelijajäsenten osalta ajalle 1.1.2010 - 31.12.2010).

Esitys
Päätettäneen nimetä yliopistoneuvosto liitteen 1 mukaisesti toimikaudeksi 1.1.2010 -31.12.2012.

Päätös
Esityksen mukaan

-----
Rehtori Mauri Ylä-Kotola

Yhteisöjohtaja Markus Aarto