Lapin yliopistosäätiön säännöt


Säätiön nimi on Lapin yliopistosäätiö, ruotsiksi Stiftelsen for Lapplands universitetet, ja sen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki.Säätiön tarkoituksena on edistää Lapin yliopistossa annettavaa opetusta ja harjoitettavaa tutkimusta sekä yliopiston opiskelijayhteisöjen piirissä tapahtuvaa toimintaa.Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi tukea yliopiston kehittämiseen tähtäävää tutkimus- ja selvitystoimintaa, myöntää apurahoja ja avustuksia yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle, tukea yliopiston opiskelijoiden harrastus- ja yhdistystoimintaa, harjoittaa yliopistoa ja siellä tehtävää tutkimusta koskevaa tiedotustoimintaa, sekä muillakin tavoilla edistää säätiön tarkoitusta palvelevaa toimintaa.Säätiön peruspääoma on sataneljätuhatta (104 000) markkaa (17 491,54 euroa).

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Säätiö voi omistaa ja hankkia myös kiinteistöjä.

Peruspääoman tuotto ja muut omaisuuden lisäykset muodostavat käyttörahaston.

Tiettyyn tarkoitukseen säätiölle lahjoitetuista varoista voidaan muodostaa erityinen rahasto, mikäli lahjoittajan määräys on sopusoinnussa säätiön sääntöjen kanssa ja säätiön hallitus mahdollisesta asettamillaan ehdoilla lahjoituksen vastaanottaessaan on tarkoituksen hyväksynyt.Säätiön asioita hoitaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu yksitoista jäsentä. Hallitus valitaan siten, että siihen nimeää Lapin maakuntaliitto ry (nyk Lapin liitto) kolme jäsentä, Lapin läänin kauppakamari ry (nyk Lapin kauppakamari) kolme jäsentä, Lapin yliopisto kolme jäsentä, Lapin korkeakouluseura ry yhden jäsenen ja Lapin tutkimusseura ry yhden jäsenen.

Jos joku edellä mainittu ei nimeä edustajaansa tai edustajiansa säätiön hallitukseen, hallitus voi itse täydentää itsensä koko toimikaudeksi tai sen osaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus voi ottaa säätiölle asiamiehen ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.Hallituksen tulee hoitaa säätiön asioita ja edustaa sitä säätiön tavoitteiden ja näiden sääntöjen mukaisesti. Säätiön omaisuutta tulee hoitaa huolellisesti ja säätiön varat sijoittaa varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.
Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin sääntöjen muutosta, säätiön lakkauttamista taikka säätiön omistaman kiinteistön kiinnittämistä tai luovutusta koskevaan päätökseen vaaditaan, että sitä on kannattanut vähintään kuusi hallituksen jäsentä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä asiamiehen kanssa taikka ne säätiön hallituksen jäsenet tai toimihenkilöt, jotka hallitus siihen määrää, aina kaksi yhdessä.Hallituksen jäsenille voidaan kokouksista määrätä palkkio, joka saa olla enintään valtion komiteapalkkion suuruinen.

10§
Säätiön hallitus kokoontuu vuosittain vuosikokoukseensa helmi-maaliskuussa ja syyskokoukseen loka-marraskuussa.

Hallituksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja tilinpäätös,
 2. esitetään tilintarkastuskertomus,
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta,
 4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
   

Hallituksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. todetaan hallituksen kokoonpano,
 2. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä, joista toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja,
 3. käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
 4. määrätään hallituksen jäsenille maksettavan kokouspalkkion suuruus ja tilintarkastajien palkkion suuruus,
 5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

11§
Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus on helmikuun 15 päivään mennessä toimitettava tilintarkastajille, joiden on annettava tilintarkastuskertomuksensa helmikuun loppuun mennessä.

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista ja tarvittavat tiedot hallituksen vuosikokouksen pöytäkirjasta on toukokuun loppuun mennessä toimitettava oikeusministeriölle.

12§
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kuusi hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava oikeusministeriön vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.


13§
Säätiön lopettaessa toimintansa käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla korkeakouluopetuksen ja -tutkimuksen edistämiseen Suomessa.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK