tutkimus_vaitokset.jpg
Väitösuutiset
Kohtaamisia taiteellisen toiminnan merkeissä 15.9.2016
Taiteiden tiedekunnan henkilökuntaa kokoontui viime lukuvuonna yhteisen taidetoiminnan merkeissä. Kohtaamiset avataan nyt koko yliopiston henkilökunnalle. Aikaisempaa kokemusta taiteellisesta toiminnasta ei tarvita ja osallistujat ovat tulosvastuussa vain itselleen.
Väitös: Jäsenmaiden ministerit haluavat sitoutua EU:n opettajankoulutusstrategiaan 9.9.2016
Kasvatustieteen maisteri Hannu Takkula tarkastelee väitöstutkimuksessaan Euroopan unionin komission opettajankoulutusstrategian sekä eurooppalaisen opettajankoulutuksen nykytilaa ja tulevaisuutta Euroopan unionin keskeisten päätöksentekijöiden näkemysten valossa.
Väitös: Espanjassa laiton graffiti taistelee sortoa, rasismia ja epätasa-arvoa vastaan 7.6.2016
Espanjassa laiton graffiti nostaa esille yhteiskunnassa vallitsevia eettis-poliittisia ongelmia. Graffitin maalaaminen myös sitouttaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan, selviää TaM, KM Jonna Tolosen väitöskirjatutkimuksesta.
Väitös: Vammaisen nuoren omat tavoitteet onnistuneen kuntoutuksen lähtökohtana 31.5.2016
Omien tavoitteiden ja hallinnan tunteen tulee olla vammaisen nuoren kuntoutuksen lähtökohtana. Kuntoutuksen sisällön määrittäjinä tulee niin ikään olla nuoren omat tarpeet ja aktiivinen vaikuttaminen. Näin toimimalla kuntoutuksella on mahdollista saavuttaa toivottuja tuloksia. YTM Marjatta Martinin tuore väitöskirja tuottaa uutta tietoa Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisessä kuntoutuksessa olleiden nuorten elämäntilanteista, tavoitteista ja kuntoutuskokemuksista.
Väitös: Nykyinen laki riittämätön biometrisen tunnistamisen turvalliseen käyttöön 23.5.2016
Henkilötietolaki ei huomioi riittävästi biometristen tunnisteiden lainsäädännöllistä erityisasemaa, ilmenee OTM Juhani Korjan tuoreesta väitöstutkimuksesta. Laki ei myöskään ohjaa palvelujen kehittäjiä riittävästi turvaamaan yksityisyydensuojaa. Riittämätön tieto biometristen tunnisteiden käyttöönotosta ja sen riskeistä aiheuttaa vaaran sen väärinkäytöstä. Korjan mukaan tarve biometrisen tunnistamisen sääntelylle on suuri.
Väitös: Taiteilija voi osallistua keskusteluun ympäristökonflikteista nykytaiteen keinoin 17.5.2016
Nykytaiteilija voi osallistua ympäristökonflikteja käsitteleviin keskusteluihin nykytaiteen keinoin. Taideprojektit voivat avata vuorovaikutusta ympäristökonflikteihin ja nostaa esiin syrjään jääneitä tarkastelukulmia. Taiteilija voi tulkita ympäristötutkimusta ja välittää tutkimustietoa yleisölle niin symbolisessa, moniaistisessa kuin monitasoisessakin muodossa, ilmenee TaM Maria Huhmarniemen väitöstutkimuksesta.
Väitös: Hylkeenpyyntiä koskevassa EU-asetuksessa laiminlyöty tieteelliset perustelut 16.5.2016
Kanadan itärannikolla suoritettu kaupallinen hylkeenpyynti on useita vuosikymmeniä leimattu julmaksi, epäinhimilliseksi ja tarpeettomaksi. Vastauksena julkiseen painostukseen ja kampanjointiin pyynnin lopettamiseksi Euroopan unioni hyväksyi vuonna 2009 asetuksen, joka lopetti tyystin hyljetuotteiden myynnin unionin sisäisillä markkinoilla, lukuun ottamatta alkuperäiskansoja. Nikolas Sellheim osoittaa tuoreessa väitöksessään, että asetuksessa ei huomioitu tieteellisiä näkökantoja.
Väitös: Suomalaiset muotitaiteilijat osallistuivat suunnittelutöillään 1930–1950-luvuilla yhteiskunnalliseen keskusteluun 16.5.2016
Suomalaiset muotitaiteilijat osallistuivat 1930–1950-luvuilla yhteiskunnalliseen keskusteluun suunnittelemiensa vaatteiden avulla. Muotitaiteilijoiden suunnittelemien pukujen sisältämistä surrealististyylisistä symboleista voi lukea heidän mielipiteitään yhteiskunnasta ja naisten asemasta demokratisoitumisen aikakaudella, ilmenee TaM Suvi Sandvikin tuoreesta väitöksestä.
Väitös: Geometrian oppimiseen iloa kuvataiteellisesta ilmaisusta 25.4.2016
Kuvataiteellisen ilmaisun yhdistäminen geometrian opetukseen tukee oppilaan luovuutta ja kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä, ilmenee KM Sirkku Korkatin tuoreesta väitöstutkimuksesta. Korkatti loi uuden oppimisympäristön geometrian opetukselle ja sai myönteisiä tuloksia oppilaiden onnistumisesta, osallisuuden kokemuksista, motivoitumisesta sekä geometrisen ajattelun edistämisestä.
Väitös: Naisjohtajuuteen eväät jo lapsuuskodista 8.4.2016
Lapsuudenkodin ilmapiiri, aktiivisuus koulu- ja opiskeluaikana ja myönteinen suhde työntekoon ovat osa naisjohtajuuden elämänkulkua, ilmenee KM Sanna Hyvärisen väitöstutkimuksesta.
Väitös: Yksilölliset koulutusvalinnat osa kehitysvammaisen hyvää elämää 24.3.2016
Kehitysvammaiset nuoret haaveilevat omasta elämästä, uusien asioiden oppimisesta, ammatista ja työstä sekä ystävistä. Yksilöllisten tarpeiden mukaan muuntuva koulutus, siirtymävaiheen yhteistyö sekä riittävät ohjaus- ja tukipalvelut voivat tukea näiden haaveiden toteutumista, ilmenee KM Anneli Hermanoffin väitöstutkimuksessa.
Väitös: Suomesta puuttuu työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kokonaishallinta 15.3.2016
Suomalainen työhyvinvointi ja -turvallisuus on vailla kokonaishallintaa. Tapauksia käsitellään yksittäisinä ongelmina ja hajanaisesti. Kokonaishallinnan puute koskee kaikkia toimialoja, ilmenee FT, YTL Juhani Tarkkosen tuoreesta väitöksestä.
Väitös: Teknologiavälitteisyys haastaa kyläläisten arkea ja maaseutusosiaalityötä 11.3.2016
Yhteiskunnan teknologisoituminen on muuttanut kyläläisten arkea voimakkaasti. HTM, YTM Arja Kilpeläinen tarkastelee tuoreessa väitöstutkimuksessaan teknologiavälitteisyyden merkityksellisyyttä ikääntyvissä sivukylissä ja vaikutuksia maaseutusosiaalityöhön.
Väitös: Vuorovaikutuksen vaaliminen ehkäisee nuorten syrjäytymistä 23.2.2016
Nuorten oleileva yhdessäolo ja leikillisyys ehkäisevät syrjäytymistä. Kyse on osallisuuden kehittymisestä, joka parhaimmillaan kantaa hedelmää koko loppuiäksi. Osallisuus yhteisössä merkitsee myös vaikuttamismahdollisuuksia, kuulluksi tulemista ja tasavertaista keskustelukumppanuutta, ilmenee KM Ulla-Maija Louhelan tuoreesta väitöstyöstä.
Väitös: Tie laudaturylioppilaaksi käy voimavarojen hyödyntämisen kautta 17.2.2016
Huippuoppilaat kohtaavat opinnoissaan vaikeuksia siinä missä muutkin. Heidän tapansa voittaa koulunkäyntiin liittyvät vastoinkäymiset kertovat kuitenkin siitä, mikä merkitys voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntämisellä on opintomenestykselle, ilmenee KM Mari Salmelan tuoreesta väitöstutkimuksesta.
Väitös: Suomen ihmisoikeuskulttuuri on edelleen jatkuvassa muutostilassa 30.11.2015
Suomen ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suojaan liittyvä oikeuskulttuuri on kokenut muutoksia useassa vaiheessa Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittymisen seurauksena. Muutosta tapahtuu kuitenkin edelleen, ilmenee PM, FM Virpi Koivun tuoreesta väitöstutkimuksesta.
Väitös: Uusi menetelmä opastejärjestelmien toimivuuden arviointiin ja kehittämiseen 23.11.2015
TaM (dipl. des.) Markus Schröppel on tutkinut väitöksessään ihmisvirtojen ohjaamista julkisissa tiloissa. Tuoreen väitöksensä tuloksena hän esittää useita ratkaisuja ja suosituksia, joilla voidaan välttää ongelmia, joita syntyy, kun kohtaamme erilaisia opastekuvia ja ohjausjärjestelmiä. Schröppelin esittämän uuden käyttäjälähtöisen ja erilaisiin metodologioihin perustuvan menetelmän avulla on myös mahdollista arvioida olemassa olevien opastejärjestelmien toimivuutta.
Väitös: Vieraanvaraisuus syntyy tilan tekemisestä toiselle 9.11.2015
Kansainvälisen liikkuvuuden kasvun myötä meidät on haastettu pohtimaan, miten kohtaamme vieraan ihmisen. Vieraanvaraisuus, vastuullisuus ja yhdessä tekeminen edellyttävät valmiutta muuttaa ja keskeyttää omia tapoja ajatella, toimia ja olla. Vieraanvaraisuudessa on kyse tilan tekemisestä toiselle, ilmenee YTM Emily Höckertin tuoreesta matkailututkimuksen väitöstyöstä.
Väitös: Alueen rakennemuutos vaatii kuljetuspalvelujen uudelleen organisoimista 23.10.2015
Väestön ikääntyminen, palvelujen keskittyminen ja talouden kiristyminen ovat haastaneet ikäihmisten ja vammaisten kuljetuspalvelujen järjestämisen. Monissa kunnissa onkin meneillään kuljetusten uudelleenorganisointi. Kunnan vastuu palvelun tuottamisesta on korostunut, mutta samanaikaisesti rahoitustilanne on heikentynyt. Kuljetustilausten keskittämisestä matkapalvelukeskukseen on onnistuneita kokemuksia Rovaniemellä. Muutos on kuitenkin edellyttänyt myös kokonaan uutta ajattelutapaa kaikilta osapuolilta, ilmenee YTM Sirpa Salmisen tuoreesta väitöstutkimuksesta.
Väitös: Opetusharjoittelun ohjaukseen konkreettisia kehittämisvälineitä 15.9.2015
Ammatillisen osaamisen vaatimukset muuttuvat alati, mikä haastaa opettajia kehittämään opetustyötään. KM Sirpa Perunka tutki väitöstyössään ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen ohjaavien opettajien käsityksiä ohjauksesta. Perunka määritteli niiden pohjalta kolme ohjausulottuvuutta, jotka tarjoavat käytännöllisiä ja teoreettisia välineitä opettajuuden kehittämiseen ja tiedostamiseen.
Edellinen 1 2Seuraava