Väitökset 2009

Väitös: Miehiin kohdistuva sukupuolisyrjintä on Suomessa yleistä

6.2.2009

HTL Pasi Malmin tutkimuksen perusteella lähes kaikki suomalaiset miehet joutuvat kokemaan elämänsä aikana sukupuolisyrjintää. Miehiin kohdistuva syrjintä kuitenkin sivuutetaan virallisessa tasa-arvopolitiikassa lähes systemaattisesti.

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan miehiin kohdistuu sukupuolisyrjintää sekä vapaa-ajalla että työelämässä. Tutkimuksessa tarkastellaan yhteensä 800:aa tasa-arvovaltuutetulle tehtyä valitusta ja lukuisia tasa-arvotilannetta kartoittavia tilastoja.

Tutkimus paljastaa, että tasa-arvovaltuutetulle tehdyistä valituksista kolmasosa on miesten tekemiä. Siinä missä naisten tekemät valitukset liittyvät pääasiassa työelämään, miesten tekemät valitukset jakautuvat tasaisemmin eri elämänalueille.

- Miehiin kohdistuu monenlaista syrjintää. Tasa-arvo-asiain neuvottelukunnan muistioissa ja selvityksissä käsitellään kuitenkin vain miesten hankalaa asemaa huoltajuuskiistoissa, eikä tämäkään keskustelu ole johtanut konkreettisiin toimenpide-ehdotuksiin, Malmi sanoo.

Malmin mukaan tasa-arvolla tarkoitetaan yhä vain naisten aseman parantamista, kun taas miehiin kohdistuvasta syrjinnästä vaietaan. Esimerkiksi miehiä syrjivä asevelvollisuuslaki ei ole vielä herättänyt laajaa julkista tai poliittista keskustelua. Vaikenemiseen vaikuttavat Malmin mukaan historialliset syyt, sillä sukupuolista tasa-arvoa on alun perin alettu vaatia juuri naisasialiikkeen toimesta.

- Nykyinen tasa-arvokeskustelu kaipaa asennemuutosta. Myös miehille pitää antaa oikeus vaatia tasa-arvoa itselleen.

Tasa-arvovaltuutetulle tehdyistä valituksista ilmenee, että yksityiset ja julkiset organisaatiot syrjivät miesasiakkaita melko laajasti. Naisille kohdistetaan etuuksia, kuten alennuksia tai ilmaisia sisäänpääsyjä, joita puolustellaan kampanjaluonteisuudella.

- Asiakkaisiin kohdistuva sukupuolisyrjintä on sellainen sukupuolisyrjinnän muoto, jota varten tasa-arvolaissa ei ole olemassa selkeitä pykäliä.

Tutkimuksen perusteella työelämässä tapahtuvasta sukupuolisyrjinnästä noin neljäsosa kohdistuu miehiin. Naisvaltaisilla aloilla miehillä on kuitenkin moninkertainen todennäköisyys joutua syrjityiksi naisiin verrattuna. Vastaava ilmiö näkyy naisten kohdalla miesvaltaisilla aloilla.

- Tietyille aloille syntyy hyvä veli -verkostoja, tietyille hyvä sisar -verkostoja, Malmi kuvailee.

Tilastojen tarkastelu paljastaa, että Suomessa on kaksi kertaa enemmän itseensä kohdistuvaa perheväkivaltaa pelkääviä miehiä kuin naisia. Lisäksi miesten itsemurhat lisääntyvät voimakkaasti taloudellisen laman aikana, vaikka naisten itsemurhissa ei juuri tapahdu muutoksia.

- Tämä liittyy miehiin kohdistuviin rooliodotuksiin ja taloudellisen menestymisen vaatimuksiin.

Malmin tutkimus pohjautuu hallintotieteeseen, naistutkimukseen, diskurssianalyysiin ja meemiteoriaan. Tutkimuksessa esitetään yleinen teoria sukupuolisyrjinnän synnystä ja ilmenemismuodoista, minkä jälkeen sitä sovelletaan miehiin kohdistuvaan syrjintään.

Tietoja väitöstilaisuudesta
Hallintotieteiden lisensiaatti Pasi Malmin väitös Discrimination against Men - Appearance and Causes in the Context of a Modern Welfare State tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 6.2.2009 klo 12.00, Mauri-salissa, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Juhani Nikkilä Oulun yliopistosta ja kustoksena professori (ma) Antti Syväjärvi Lapin yliopistosta.

Taustatietoja väittelijästä
Pasi Malmi on valmistunut hallintotieteiden lisensiaatiksi Lapin yliopistosta 1995. Hän työskentelee tällä hetkellä konsulttina tietotekniikka-alalla ja harjoittaa ohessa tutkimustyötä. Malmi toimii myös aktiivisesti Suomen miestutkimuksen seuran hallituksessa sekä "Miesten tasa-arvo" -yhdistyksen
varapuheenjohtajana.

Julkaisua voi hankkia Lapin yliopiston Tiede- ja taidekirjakauppa Tilasta (yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi) tai tilata osoitteesta  www.ulapland.fi/julkaisut, sähköpostitse julkaisu(at)ulapland.fi tai puhelimitse (016) 341 2924.

Lisätietoja
Pasi Malmi
Puhelin 040 864 4305
Sähköposti: etunimi.sukunimi@netti.fi

Tiedote: Marjo Laukkanen