Mitä yliopistot ovat päättäneet kevään 2020 valintakokeista / opiskelijavalinnoista?
Yliopistot ovat todenneet, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti. Tämän vuoksi yliopistojen opetusvararehtorit ovat päättäneet, että valinnat järjestetään kevään ja kesän 2020 aikana vaihtoehtoisilla, fyysistä kontaktia välttävillä tavoilla. Hakijat saavat tietoa uusista valintatavoista huhtikuun loppuun mennessä. 
Miksi ratkaisu siitä, että perinteisiä valintakokeita ei järjestetä, tehtiin vasta nyt? Miksi uusista valintamenettelyistä ei kerrottu ennen yhteishaun päättymistä?
Yliopistot pyrkivät mahdollisimman pitkään varmistamaan opiskelijavalintojen toteutumisen hakijoille ennakkoon ilmoitetulla tavalla. Päätös on tehty heti, kun se on ollut mahdollista. Valintakokeiden muuttaminen ei ollut helppo ratkaisu, koska se tuottaa hakijoille epävarmuutta – tämän vuoksi yliopistot eivät voineet tehdä päätöstä kevyin perustein vaan vasta huolellisen harkinnan ja tilannearvion jälkeen. Yliopistoille on käynyt selväksi, että näissä olosuhteissa osallistujien ja valvojien turvallisuutta ei pystytä takaamaan.
Miksi valintakokeita ei voida siirtää esimerkiksi heinä-elokuulle tai syyskuulle ja aloittaa lukuvuotta tammikuussa?
On mahdotonta tietää, minkälainen virustilanne on loppukesästä tai tulevana syksynä. Saattaa olla, että perinteisten pääsykokeiden järjestäminen turvallisesti ei olisi silloinkaan mahdollista, minkä vuoksi yliopistot eivät voi laskea sen vaihtoehdon varaan. 

Opintojen aloituksen siirtäminen olisi ongelmallista, ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset olisivat merkittävät. Valtaosa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti, ja yliopistot haluavat turvata myös muilla tavoilla valituiksi tuleville mahdollisuudet aloittaa opinnot tulevana syksynä.
Onko nyt tehty ratkaisu tasa-arvoinen ja laillinen kaikkien hakijoiden kannalta?
Tilanne on poikkeuksellinen ja edellyttää muutoksia, joita normaalitilanteessa ei tehtäisi. Vaihtoehtoisissa valintamenettelyissä huomioidaan hakijoiden näkökulma ja kaikkien hakukelpoisten mahdollisuus tulla valituksi. Kokonaisuutena valinnat pyritään tekemään niin, että muutoksilla on mahdollisimman pienet vaikutukset valinnan tuloksiin. Valmistelussa on mukana opintoasioihin erikoistuneita juristeja. Tasa-arvon ja laillisuuden kysymyksiä tarkastellaan erittäin tarkasti päätöksenteon kaikissa vaiheissa.
Millaisia eri järjestelyjä valintakokeissa eri koulutusaloilla käytetään?
Perinteisiä valintakokeita on korvattu erilaisilla sähköisillä etänä suoritettavilla ja monessa tapauksessa kaksivaiheisilla valintakokeilla, suullisilla kokeilla, palautettavilla tehtävillä ja todistusvalinnan laajentamisella.

Kukin ala on ottanut käyttöön alalle parhaiten soveltuvat ratkaisut, jotka huomioivat hakijan näkökulman ja kaikkien hakukelpoisten mahdollisuudet tulla valituiksi. Tehdyt muutokset ovat sellaisia, joilla katsotaan olevan pienin vaikutus valinnan lopputulokseen.
Miten todistusvalinnat muuttuvat?
Yliopistot päättävät valintaperusteistaan itsenäisesti (Yliopistolaki 36 §), joten erilaiset valintakiintiöt kuten todistusvalinnan osuus voi vaihdella yliopistoittain. Yhteisvalinnoissa pyritään usein samanlaisiin valintaryhmäkohtaisiin kiintiöihin. Todistusvalinnan muutokset ovat pääsääntöisesti muutoksia kiintiöiden kokoon tai valinnassa käytettäviin kynnysehtoihin, kuten arvosanavaatimuksiin. Pisteytystaulukko, jota käytetään, pysyy samana.
Mitä tarkoitetaan pienillä valintakokeilla?
Yksiselitteistä määritelmää ei ole mahdollista antaa, vaan yliopistot käyttävät asiassa tapauskohtaista harkintaa. Pienten valintakokeiden tilajärjestelyjen osalta noudatetaan viranomaisten ja valtioneuvoston linjauksia ja ohjeistuksia. Kokeissa pyritään turvaamaan osallistujien ja kokeen valvojien terveyttä tilajärjestelyin ja huolehtimalla hygieniasta. 
Pidetäänkö kokeita edelleen yliopistojen kampuksilla?

Yliopistot ovat jo aikaisemmin linjanneet, että pieniä valintakoetilaisuuksia voidaan edelleen pitää yliopiston järjestämissä tiloissa. Pieniä valintakokeita voivat olla myös pieniin ryhmiin hajautetut kokeet, jolloin yhden koetilaisuuden osallistujamäärä voidaan pitää vähäisenä. Käytännössä isommissa valinnoissa koetilaisuuksien osallistujamäärän rajoittaminen sekä valvottuna etäkokeena tai pienenä fyysisenä koetilaisuutena edellyttää hakijoiden karsimista kaksivaiheisella kokeella. Yliopistot käyttävät asiassa tapauskohtaista harkintaa.

Valintaperusteiden muutoksilla, kuten koekiintiön pienentämisellä ja kaksivaiheisella valinnalla, on pystytty vähentämään fyysisiin kokeisiin kutsuttavien määrää murto-osaan lähtötilanteesta. Yliopistot valmistautuvat koetilaisuuksiin tarkoin turvajärjestelyin ja yhteistyössä asiantuntijoiden, muun muassa THL:n kanssa.

Miten koronaviruksen riskiryhmäläisten turvallisuus huomioidaan mahdollisissa fyysistä läsnäoloa edellyttävissä koetilanteissa?
Yliopistot valmistautuvat koetilaisuuksiin tarkoin turvajärjestelyin ja yhteistyössä asiantuntijoiden, muun muassa THL:n kanssa, ja kokeiden järjestämistä arvioitaessa noudatetaan valtioneuvoston antamia suosituksia. Kokeen suorittaminen erillisessä tilassa tai muut erityisjärjestelyt eivät ole mahdollisia riskiryhmään kuulumisen perusteella. Yliopistot pyrkivät estämään tartunnan leviämistä yhtäläisesti kaikkien hakijoiden näkökulmasta huolehtimalla valintakokeiden tilajärjestelyissä riittävästä fyysisestä etäisyydestä kokeeseen osallistuvien välillä ja hygieniasta.
Voiko fyysistä läsnäoloa edellyttävään kokeeseen osallistua sairaana tai karanteenissa?
Kokeeseen ei saa osallistua sairaana tai jos hakija on asetettu karanteeniin. Jos hakija sairastuu kesken kokeen, hänen kokeensa voidaan keskeyttää. Jokaisen kokeeseen osallistuvan tulee myös itse huolehtia siitä, että ei omalla toiminnallaan vaaranna muita.
Yhteishaun aikataulumuutoksia 12.5.2020

Kevään yhteishakujen aikatauluihin on Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä (12.5.2020) tehty seuraavia muutoksia:

Kevään ensimmäisen yhteishaun osalta:
Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään perjantaina 17.7.2020 klo 15.00
(aiemmin vahvistetun aikataulun mukaan 10.7.2020 klo 15.00)

Kevään toisen yhteishaun osalta:
Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään keskiviikkona 15.7.2020
(aiemmin vahvistetun aikataulun mukaan 8.7.2020)

Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään keskiviikkona 22.7.2020 klo 15.00
(aiemmin vahvistetun aikataulun mukaan 15.7.2020)

Varasijoilta hyväksyminen päättyy maanantai 3.8.2020 klo 15.00
(aiemmin vahvistetun aikataulun mukaan 31.7.2020)

Muilta osin aikataulu on aiemmin vahvistetun mukainen.

Mitä hakijan pitää nyt tehdä?
Hakijan tulee tutustua tarkoin hakukohteidensa valintaperusteisiin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuilta. Lisäksi hakijan tulee perehtyä tarkkaan valintakokeista annettuun ohjeistukseen. Mikäli hakijalla on kysymyksiä, tulee hänen olla yhteydessä hakukohteesta vastaavan yliopiston hakijapalveluihin: Linkki Lapin yliopiston Hakijapalvelun yhteystietohin.

On tärkeää, että hakijat jatkavat valmistautumista valintoihin ja pitävät huolta hyvinvoinnistaan. Vaikka valintojen muodot olisivat muuttuneet, niissä testataan edelleen samaa sisällöllistä osaamista.
Miten, milloin hakijoille tiedotetaan muuttuneista valintatavoista?

Yliopistot ovat päättäneet kevään 2020 opiskelijavalintojen muutoksista.

Lapin yliopisto on päivittänyt valintaperusteiden muutokset Opintopolku.fi sivustolle.
Oikeustieteiden valintaperusteiden muutokset löytyvät osoitteestat: https://www.oikeustieteet.fi/valinnat-2020-muutokset 


Yliopistot ja yhteisvalinnat tiedottavat hakijoilleen valintojen muutoksista sähköpostilla Opintopolun kautta. Muista seurata ilmoittamaasi sähköpostia päivittäin!
Lisätietoja hakijat saavat myös yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuilta, Opintopolusta sekä yliopistojen hakijapalveluista. Hakijoita pyydetään tutustumaan muutoksiin huolellisesti ja epäselvissä tilanteissa kääntymään yliopiston hakijapalveluiden puoleen. Lapin yliopiston Hakijapalvelut.

Tarkemmista koejärjestelyistä tiedotetaan ennen suunniteltuja kokeita.

Valintaperusteiden muutokset

Yliopistot ovat päättäneet kevään 2020 opiskelijavalintojen muutoksista.

 

Yliopistot ja yhteisvalinnat tiedottavat hakijoilleen valintojen muutoksista sähköpostilla Opintopolun kautta. Muista seurata ilmoittamaasi sähköpostia! Lisätietoja hakijat saavat myös yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuilta, Opintopolusta sekä yliopistojen hakijapalveluista. Hakijoita pyydetään tutustumaan muutoksiin huolellisesti ja epäselvissä tilanteissa kääntymään yliopiston hakijapalveluiden puoleen. Lapin yliopiston Hakijapalvelut.

Milloin valintakokeet järjestetään?

Yliopistot järjestävät kevään yhteishauissa yhteensä yli 200 valintakoetta, joiden aikataulua on pyritty mahdollisuuksien mukaan tässä poikkeustilanteessakin suunnittelemaan yhdessä. Valintakokeiden aikataulut voivat vielä tässä vaiheessa tarkentua. Kunkin hakukohteen valintakoetiedot löytyvät yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuilta sekä opintopolusta.

Lapin yliopiston valintakokeiden aikataulut kootusti Hae opiskelijaksi -sivuillamme.

Milloin Lapin yliopiston valintakokeet pidetään?

Valintakokeiden aikataulut löydät sivulta Tervetuloa valintakokeisiin.

(Muutokset mahdollisia, seuraa Tervetuloa valintakokeisiin -sivua.)

Valinnassani on toinen vaihe. Milloin ja missä se järjestetään?

Mikäli yliopisto ei ole vielä 30.4. kertonut valintakokeen toisen vaiheen aikaa ja toteutustapaa, tulee hakijan odottaa tarkempia tietoja ja seurata hakukohteen verkkosivuja ja Opintopolkua. Hakijoita kehotetaan myös huolehtimaan, että heidän Opintopolussa ilmoittamansa sähköpostiosoite on edelleen toiminnassa.

Lapin yliopiston valintakokeiden ajantasaiset aikataulut löydät > Tervetuloa valintakokeisiin.

 Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan kaksivaiheisen valintakokeen 2. vaiheen valintakoe järjestetään pe 5.6.2020 klo 12 alkaen.
Lisätietoja: https://www.oikeustieteet.fi

Kuinka etänä järjestettäviä valintakokeita valvotaan?
Valintojen valvontaan on käytössä erilaisia teknisiä ratkaisuja. Yliopistot varmistavat valintaprosessin aikana hakijan henkilöllisyyden ja osaamisen. Näin turvataan hakijoiden yhdenvertaisuus ja valintojen oikeudenmukaisuus.

Hakijoiden tulee muistaa, että vilppi johtaa aina opiskelupaikan menettämiseen ja vakavissa tilanteissa jopa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
Tuleeko hakijalla olla käytössä oma kone ja internet-yhteys?
Kuten ylioppilaskirjoituksissakin, hakijoilta edellytetään, että heillä on käytössään kokeen tekemiseen tarvittavat tekniset välineet. Yliopistot eivät tarjoa hakijoille etäratkaisuissa tarvittavia koneita tai yhteyksiä. Hakijan kannattaa tutustua huolellisesti valintakokeista annettuihin ohjeisiin ja huomioida mahdolliset laitteistovaatimukset. Etätoteutuksen tarkoitus on yhteisten tilojen käytön välttäminen, joten kokeita ei myöskään voi tulla tekemään kampukselle.
Erityisjärjestelyt: valintakokeiden yksilölliset järjestelyt
Mikäli olet hakenut yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, siihen liittyvä hakemus ja päätös ovat voimassa myös muuttuneilla valintaperusteilla. Yksilöllisenä järjestelynä myönnetty lisäaika suhteutetaan kuitenkin uuteen kokeen kestoon. Saat tästä lisätietoja hakemistasi korkeakouluista. 
 
Jos muuttuneiden valintakoejärjestelyjen myötä ilmenee uudenlaisia tarpeita yksilöllisille järjestelyille, ota välittömästi yhteyttä hakemiisi korkeakouluihin (Lapin yliopiston hakijapalvelut).
Digitaalisissa valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.
VAKAVA-kokeen tekniset vaatimukset ja ohjeet
Lue Opintopolun ohjeet jo ennakkoon ennen koetta. Ohjeista löydät tärkeää tietoa valintakokeeseen valmistautumisesta ja toimintaohjeita koetilanteeseen. Ohjeissa on tietoa mm. kokeeseen kirjautumisesta, laitteisto- ja verkkoyhteysvaatimuksista, sisällöistä ja kokeen kestosta. > Opintopolun ohjeet
 
Saat kutsun kokeeseen sähköpostilla viimeistään 13.5.2020. Tarkkaile siis sähköpostiasi!
Kysymyksiä ja vastauksia OIKEUSTIETEELLISEN alan valintaperusteiden muutoksista
Kysymyksiä ja vastauksia oikeustieteellisen alan valintaperusteiden muutoksista löydät > https://www.oikeustieteet.fi/ukk-valintaperustemuutoksista-2020/
Linkki Suomen yliopistojen rehtorineuvoston Q&A-sivulle

Kysymyksiä ja vastauksia opiskelijavalinnasta Suomen yliopistojen rehtorineuvoston verkkosivuilla: https://www.unifi.fi/uutiset/opiskelijavalinta-kysymyksia-ja-vastauksia/

Lue lisää: Linkit uutisiin kevään valintakokeiden muuttumisesta

Yliopistojen kevään valintakokeet muuttuvat. Perinteiset kokeet korvataan vaihtoehtoisilla valintatavoilla. Lue lisää: https://www.ulapland.fi/news/Yliopistojen-kevaan-valintakokeet-muuttuvat-%E2%80%93-perinteiset-kokeet-korvataan-vaihtoehtoisilla-valintatavoilla/42854/0b2b4066-5df7-4747-94b2-4bf0fed1bc4e

Yliopistot ovat päättäneet kevään opiskelijavalintojen muutoksista. Lue koko uutinen: https://www.ulapland.fi/news/Yliopistot-ovat-paattaneet-kevaan-opiskelijavalintojen-muutoksista-/42854/777f450b-1bcd-4280-b61a-e3504340baa2

MEDIATIEDUSTELUT Lapin yliopiston hakukohteiden osalta

Mediatiedustelut:
Satu Uusiautti, koulutusvararehtori
puhelin +358 40 484 4150

Löydä opiskelupaikka yliopistostamme
Opiskelijatarinoita
Uratarinoita
Vaihtokokemuksia yliopistostamme
Tavataanko?
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK