Pääaineet ja maisteriohjelmat
Sivuaineet
Menetelmäopinnot
Opintoneuvonta
Tentit
Yhteisillä tulilla -blogi

Yhteisillä tulilla on tiedeblogi, jossa tutkijamme kirjoittavat uusimmista tutkimustuloksistaan ja pohtivat tieteessä tapahtuvia ajankohtaisista asioita.
Blogissa julkaistaan myös opiskelijoidemme omista pro gradu -tutkielmistaan laatimia kirjoitelmia, jotka toimivat samalla maisterin tutkinnon kypsyysnäytteinä.

Ilman viestintää strategia on vain suunnitelma vailla käytäntöä

Viestinnällä on keskeinen asema strategian toteutumiselle organisaation arjessa. Ilman viestintää, organisaation strategian kannalta keskeinen yhtenäinen näkemys strategiasta ja sen edellyttämästä toiminnasta, jää syntymättä. Strategia on jotain mitä ihmiset tekevät Viestinnällä on keskeinen rooli organisaatioiden strategisessa toiminnassa. Jotta voimme ymmä [...]

Transformationaalinen johtaminen: julkisen sektorin organisaatiomuutoksen inhimillinen mahdollistaja

Transformationaalista- eli henkilöstöä osallistavaa johtamistapaa sovelletaan myös julkisella sektorin organisaatiomuutoksissa. Tutkin gradussani transformationaalista johtamista  ja sen mahdollisuuksia muutosagenttien toiminnan kautta. Ilmeni, että tämä henkilöstön osallistamiseen perustuva johtamistapa haastaa monet vakiintuneet terveydenhuollon johtamiseen ja hallintoon liittyvät toiminnat. ​Muutosagentti transformationaalisen [...]

Ainejärjestöt