Julia Alajärvi, KM

Tiedot lisätty: 1.10.2015

Valmistumisvuosi ja tutkinto:

Kasvatustieteen maisteri, pääaine: mediakasvatus, 2015.

Sivuaineopinnot:

Mediatieteet (75op) Lapin yliopisto, mediatutkimus (25op) Turun yliopisto, puheviestintä (25op) Helsingin yliopisto ja elokuva- ja televisiotutkimus (25op) Helsingin yliopisto. Lisäksi olen suorittanut erilliset opettajan pedagogiset opinnot (60op) Lapin yliopistossa.

Valmistuin vuonna 2007 medianomiksi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta (nyk. Lapin ammattikorkeakoulu) ja olen pystynyt hyödyntämään AMK-opintoja yliopisto-opinnoissa. Tämän vuoksi esimerkiksi pitkä sivuaineeni on 75 opintopistettä ja se on koostettu eri tavalla kuin perinteinen 60 opintopisteen perus- ja aineopinnot –kokonaisuus. Lyhyet sivuaineet olen suorittanut mm. JOO-opiskelijana sekä avoimessa Helsingin yliopistossa.

Työkokemus ja nykyinen työ:

Medianomi-opinnot veivät aluksi toimittajaksi MTV:n aamu-uutisiin ja siitä vuonna 2012 Lapin Kansan toimittajaksi Rovaniemelle. Työkokemusta toimittajana minulla on yhteensä noin viisi vuotta. Vuonna 2014 hain ja pääsin projektikoordinaattoriksi Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin (KAVI) ja sen Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikköön (MEKU). Kesäkuussa 2015 siirryin koordinaattorin tehtävistä projektipäälliköksi.

KAVI on valtion virasto ja se toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa. Yksikköni eli MEKUn tehtävänä on mm. edistää mediakasvatusta, lasten mediataitoja ja lapsille turvallisen mediaympäristön kehittämistä. Meidän työmme eroaa mm. Mediakasvatusseuran työstä esimerkiksi siinä, että työmme perustuu lakiin ja olemme valtion virkamiehiä. Mediakasvatusseura on puolestaan kansalaisjärjestö, jolla on oma jäsenistö.

Työskentelen MEKUssa osana mediakasvatustiimiä, mutta varsinainen projektini on Finnish Safer Internet Centre –hanke (FISIC), jonka päämääränä on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia suhteessa digitaaliseen mediaan. Hanke on osa kansainvälistä yhteistyötä EU-maiden muiden Safer Internet Centrejen kanssa. Tapaamme 3–4 kertaa vuodessa kansainvälisissä koulutuksissa ja seminaareissa.

Yksi FISIC-hankkeen näkyvimmistä työtehtävistä on Mediataitoviikon suunnittelu ja toteuttaminen. Mediataitoviikko on tiedotuskampanja ja mediakasvatuksen teemaviikko, joka tehdään yhteistyössä noin 40 organisaation kanssa ja sitä vietetään vuonna 2016 helmikuun 8.-14. päivä.

Konkreettisesti työnkuvaani kuuluu erilaisten kampanjoiden ja toimintojen suunnittelu ja toteuttaminen (esim. oppimateriaalit, tietoiskut), tiedottaminen (tiedotteet medialle, some-näkyvyyden hoitaminen), yhteistyö muiden mediakasvatusalan toimijoiden kanssa, uusien hankkeiden hakemusten tekeminen sekä nykyisten hankkeiden arviointi ja raportoiminen.

Miten mediakasvatus ja sivuaineopintovalintasi näkyvät työssäsi:

Suomessa harva työ on näin selkeästi mediakasvatuksen keskiössä, sillä työtehtäväni on määrätty laissa ja tehtävänkuviini kuuluu mm. mediakasvatuksen edistäminen. Tässä työssä pääsee myös tekemään valtavan paljon yhteistyötä muiden mediakasvatusta tekevien tahojen kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Se, mikä tästä työstä uupuu, on työskentely kentällä käytännön kasvatustyön parissa. Suunnittelemme oppimateriaaleja ja tiedotuskampanjoita lähinnä ammattikasvattajille, emme niinkään suoraan lapsille ja nuorille. Opettajia ja muita kasvatus- ja kulttuurialan ammattilaisia tapaamme muun muassa messuilla ja erilaisissa koulutuksissa tai seminaareissa.

Mitä mediakasvatus on mielestäsi:

Mediakasvatus on opettamista, oppimista ja kasvamista mediakulttuurissa, ja sen tavoitteena on medialukutaitoinen ihminen. Jotta mediakasvatus onnistuu tehtävässään, sen pitää mm. kehittää ihmisen tulkinta- ja analyysitaitoja, median käyttötaitoja sekä ylipäänsä vuorovaikutustaitoja muuttuvassa mediakulttuurissa. Medialukutaidon suurina tavoitteina voidaan pitää aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja mahdollisuutta hyvään elämään.

Mediakasvatus ei ole vielä varsinaista kasvatustyötä, jos se perustuu pelkkään tekemiseen ja tekniseen suorittamiseen. Kasvatuspuoli toteutuu vasta silloin, kun tekemisellä on jotkin selkeät tavoitteet. Aina kun siis suunnittelee jotain mediakasvatuksellista oppimateriaalia, ohjausta tai muuta toimintoa, kannatta ensin pohtia, mihin tällä tekemisellä pyritään.

Alajärvi.jpeg