Elise Hokkanen, KM

Tiedot lisätty: 26.10.2016

Valmistumisvuosi ja tutkinto:

Kasvatustieteen maisteri, pääaine: mediakasvatus, 2014.

Sivuaineopinnot:

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa (TVT) -opintokokonaisuus (60 op), kasvatustiede (25 op), erityispedagogiikka (25 op)

Näiden lisäksi Hokkanen on suorittanut Lapin yliopistossa opettajan pedagogiset opinnot (60 op), jotka sisältyivät myös hänen tutkintoonsa yhdeksi sivuaineeksi.

Työkokemus ja nykyinen työ:

Elise Hokkanen työskentelee tällä hetkellä verkko-ohjaajana Otavan Opistossa pääasiassa Nettiperuskoulussa, mutta hiukan myös Nettilukion puolella. Nettiperuskoulu ja Nettilukio ovat osa Otavan Opistoa.

Otavan Opisto on kansanopisto. Sen yhtenä tehtävänä on täydentää koulutustarjontaa sekä etsiä vaihtoehtoisia polkuja opettamiseen ja oppimiseen. Nettiperuskoulu tarjoaa perusopetusta aikuisille, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta esimerkiksi peruskouluopintojen keskeyttämisen vuoksi. Nettilukiossa taas on mahdollista opiskella aikuislukion opintoja. Nettiperuskoulun ja Nettilukion opetus ja ohjaus tapahtuvat verkossa tai etänä.

Hokkasen työtehtäviin kuuluu muun muassa nettiperuskouluun hakemiseen liittyvä neuvonta, hakemusten käsittely sekä opiskelijoiden ohjaus nettiperuskoulun opinnoissa. Hänellä on jonkin verran ohjattavana myös nettilukiolaisia Nettilukion puolella.

Hokkanen työllistyi Otavan Opistoon pian valmistumisensa jälkeen. Tätä ennen hän teki opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvan opetusharjoittelun Lapin ammattiopistossa, jossa hän opetti muun muassa äidinkielen mediaosaamisen kurssia.

Miten mediakasvatus ja sivuaineopintovalintasi näkyvät työssäsi:

Mediakasvatuksen opinnot näkyvät Elise Hokkasen päivittäisessä työssä verkko-ohjaajana. TVT:n pitkistä sivuaineopinnoista on hyötyä, koska kaikki ohjaus tapahtuu tieto-ja viestintätekniikan välityksellä yleensä verkossa tai muuten etänä. Verkkoympäristön hahmottaminen oppimisympäristönä on helpompaa, kun tuntee työvälineet, menetelmät sekä pedagogiset mallit ja teoriat niiden taustalla. Hokkasen mielestä myös oma kokemus verkko-opiskelijana on ollut arvokasta.

- Ohjausta helpottaa, kun voi samaistua opiskelijoihin ja tietää mitä itsenäinen verkko-opiskelu vaatii ja mitkä asiat ovat auttaneet itseä verkko-opinnoissa.

Nettiperuskouluun tullaan hyvin erilaisista taustoista ja hakijoiden kouluhistoria on kirjava. Kasvatustieteen historian, käsitteiden ja koulutuksen kentän tunteminen ovat olleet Hokkaselle hyödyllisiä esimerkiksi opiskelijoiden aiempien opintojen hyväksilukuja tehdessä sekä hakijoiden koulutaustaa -ja aiempia opintoja selvitellessä. Myös erityispedagogiikan opinnot ovat auttaneet erilaisten ihmisten ja oppijoiden kohtaamisessa.

Opettajan pedagogisista opinnoista Hokkanen on saanut tärkeää teoriatietoja ja kokemusta opetuksesta ja ohjauksesta. Erityisesti opetusharjoittelu antoi itsevarmuutta ja rohkeutta sekä tärkeää kokemusta opiskelijoiden tehtävien ja muiden tuotosten arvioinnista.

Mitä mediakasvatus on mielestäsi:

Elise Hokkanen määrittelee mediakasvatuksen koostuvan mediakriittisyyden ja mediataitojen opettamisesta, mediatuotteiden pienimuotoisesta valmistamisesta itse ja median käyttämisestä osana opetusta. Hänen mielestään mediakasvatus on median toimintatapojen esille tuontia ja mediatuotteiden kriittistä tarkastelua. Tärkeää kriittisyyden lisäksi on hänen mukaansa muistaa median sekä tieto-ja viestintätekniikan yhteiskunnalle ja ihmisen arkeen tuomat hyödyt ja monet mahdollisuudet, kuten vaikkapa juuri paikasta riippumaton verkko-opiskelu.

Elisen%20kuva.jpg