Jonna Katajamäki, KM, TaM

Tiedot lisätty: 15.12.2010

Valmistumisvuosi ja tutkinto:

Kasvatustieteen maisterin tutkinto mediakasvatuspainotteisessa luokanopettajankoulutuksessa. Valmistumisvuosi 2006.

Sivuaineopinnot:

Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, mediakasvatus, erityisopetus, esi- ja alkuopetus, kuvataide, tekstiilityö sekä ympäristö- ja luonnontiede.

Työkokemus ja nykyinen työ:

Valmistumiseni jälkeen ei työkokemusta opetustyöstä ole kertynyt yhtään, koska jatkoin opiskelua valmistuen taiteen maisteriksi vuonna 2008. Tällä hetkellä työskentelen Rovaniemen taidemuseossa tutkijana Postiautovarikosta Korundiksi -projektissa.

Miten mediakasvatus ja sivuaineopintovalintasi näkyvät työssäsi:

Eivät suoranaisesti mitenkään, koska tutkintoni ja siihen sisältyvien sivuaineiden tarkoituksena oli pätevöittää ja tukea työskentelyäni alakoulussa mediakasvatukseen erikoistuneena luokanopettajana.

Työssäni Rovaniemen taidemuseon tutkijana selvitän tulevan kulttuuritalo Korundin värikästä historiaa ajalta, jolloin rakennus toimi vielä posti- ja lennätinlaitoksen autovarikkona. Aineistoni koostuu postiautovarikolla vuosikymmenten saatossa työskennelleiden ja asuneiden ihmisten muistelmista. Työni tarkoituksena on kerätä ja tallentaa unohduksiin painunutta elettyä ja koettua arkipäivän historiaa, jolloin kaiken kasvatuksen ytimessä oleva tavoitteellinen toiminta osallistujien tietojen, taitojen ja osaamisen kehittämisestä puuttuu. Toisaalta työni sivuaa kuitenkin epäsuorasti mediakasvatuksen sisältöjä, sillä projektissa hyödynnetään erilaisia media-aineistoja, käytetään moninaisia viestintävälineitä tiedon keruuseen ja sen jakamiseen sekä osallistutaan perinteisen viestintävälineen, kirjan, monivaiheiseen tuotantoprosessiin.

Mitä mediakasvatus on mielestäsi:

Mediakasvatus on laaja-alainen ja monitieteinen käsite, jonka määrittäminen riippuu aivan siitä, mistä näkökulmasta aihetta tarkastellaan. Kasvatustieteen osa-alueena mediakasvatuksella pyritään mielestäni opetuksellisin keinoin edistämään lasten, nuorten ja aikuisten selviytymistä vallitsevassa mediakulttuurissa. Mediakasvatuksen keskiössä näkisin olevan ihmisten medialukutaidon kehittämisen, joka sisältää sekä taitoja tarkastella, analysoida ja kriittisesti arvioida mediamaailman moninaisia tekstejä että kykyjä ilmaista itseään erilaisten viestintävälineiden avulla.

Mediakasvatuksen_alumneja_JonnaKatajamaki.jpg