Lauri Palsa, KM

Tiedot lisätty: 18.10.2015

Valmistumisvuosi ja tutkinto:

Kasvatustieteen maisteri, pääaine: mediakasvatus, 2014.
Tällä hetkellä teen väitöskirjaa Lapin yliopiston Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelmassa.

Sivuaineopinnot:

Yleinen kasvatustiede (25op), filosofian ja politiikan tutkimus (25op) sekä johtaminen (60op).

Työkokemus ja nykyinen työ:

Tällä hetkellä toimin Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa projektitutkijana. Instituuttimme on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, jonka lakisääteisiin tehtäviin kuuluu muun muassa mediakasvatuksen, lasten mediataitojen ja lapsille turvallisen mediaympäristön edistäminen. Näiltä osin työni vastaa pitkälti koulutustani ja olen päässyt työelämässä oppimaan alastani entistä enemmän. Ennen vuoden 2014 alussa tapahtunutta virastojen yhdistymistä virastomme nimi oli Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus. Nykyään yksikkö toimii laajemman viraston osana.

Ennen valmistumistani toimin opiskelujeni ohella reilun kahden vuoden ajan samassa virastossa mediakasvatustiimissä projektityöntekijänä. Tein korkeakouluharjoittelun myös silloisessa Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksessa. Olen tehnyt aiemmin luokanopettajan sijaisuuksia sekä toiminut kouluavustajana.

Miten mediakasvatus ja sivuaineopintovalintasi näkyvät työssäsi:

Mediakasvatus näkyy vahvasti päivittäisessä työssäni sekä jatko-opinnoissani. Työtehtäväni ovat olleet melko moninaisia mutta ne voidaan pääpiirteissään jakaa tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen, sisällön tuotantoon sekä uuden tiedon tuottamiseen.

Olen ollut muun muassa mukana järjestämässä valtakunnallista mediataitoviikkoa, tekemässä sisältöä (tehtäviä, tietotekstejä) mediataitokouluun, johon uutena osiona tehtiin kansainvälinen medialukutaito-tutkimusviitetietokanta. Tässä pystyin konkreettisesti hyödyntämään tekemääni tutkimusta. Lisäksi olen ollut tuottamassa uutta tietoa muun muassa suomalaisesta mediakasvatustutkimuksesta ja mediakasvatushankkeista.

Olen tehnyt myös oppimateriaaleja sekä pitänyt koulutuksia. Olen ollut myös mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia, kuten vuotuista mediakasvatusfoorumia. Tänä vuonna olin foorumivalmistelujen ohella organisoimassa mediakasvatuksen tutkijatapaamista.

Mediakasvatustyötä tehdään vahvasti yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa, joten opintojen aikana opitut yhteistyötaidot ovat tärkeitä. Työni kannalta tärkeitä ovat yliopisto-opinnoissa painotetut yhteiskunnalliset ja kriittisen ajattelun taidot, näkökulmien moninaisuus ja laaja-alaisuus sekä tiedonhaku ja –käsittelytaidot.

Mitä mediakasvatus on mielestäsi:

Mediakasvatuksen määrittely on tunnetusti melko haastavaa, sillä kyseessä on niin monitahoinen käsite. On tärkeää erottaa tutkimusala käytännön toiminnasta. Käytännössä mediakasvatuksen voi mielestäni nähdä Kupiaisen ja Sintosen (2009) tavoin tavoitteellisena ja vuorovaikutuksellisena toimintana, jossa kasvattajan ja kasvatettavan lisäksi mediakulttuurilla on oma roolinsa.

Mediakasvatuksen yhtenä tavoitteena voidaan pitää medialukutaitoa. Medialukutaito limittyy mielestäni kuitenkin vahvasti laajempiin kasvatuksellisiin tavoitteisiin. Näitä voivat olla muun muassa ihmisyys, tasa-arvon edistäminen, rauha, yhteiskunnallinen osallistuminen ja monikulttuurisuus. Entistä mediavälitteisemmässä ja globaalimmassa maailmassa näen, että kaiken kasvatuksen tulisi lopulta olla mediakasvatusta.

Palsa.jpg