Koulutuskalenteri
 
Opetushallitus rahoittaa hanketta, logo

Alakoululaisen etäohjaus - ohjaajien ja opettajien digiosaamisen vahvistaminen 8 op

5.10.2021 9:00–31.5.2022 16:00
Ilmoitetaan myöhemmin
Rovaniemi


Perusopetuksen alakoulujen henkilöstö tarvitsee uutta tietoa ja kokemusperäisiä käytänteitä pedagogisesti ja teknisesti laadukkaan etäopetuksen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Koulutuksessa perehdytään etäopetuksen teemoihin: tekninen toteutus ja käytön opastus, opetuksen pedagoginen suunnittelu ja oppimisen ohjaaminen. Kaikissa teemoissa kehitetään lisäksi koulunkäyntiavustajien roolia opettajan työparina. Koulutuksen taustalla ovat kevään 2020 kokemukset etäopetukseen siirtymisestä: etäopetuksen vaihteleva tekninen ja pedagoginen laatu, oppimistulosten ja oppilaiden työskentelymotivaation heikkeneminen ja ns. kadonneet oppilaat.

Etäopetuksen tarve ei tule katoamaan, joten valmiuksia tulee kasvattaa monipuolisesti. Erityisen tärkeää on koulun kasvatustehtävän huomioiminen ja pienten oppilaiden ohjaaminen, sillä heillä ei useinkaan ole vielä tarvittavaa itseohjautuvuutta tai oppimisen strategioita, joita etäopiskelussa tarvitaan. Tavoitteena on, että koulutukseen osallistuvat opettajat ja koulunkäyntiavustajat hankkivat itselleen ja kouluyhteisölleen osaamista, jota tarvitaan laadukkaan etäopetuksen pedagogisen ja teknisen suunnittelun ja toteutuksen varmistamiseksi. Koulutuksen käytyään osallistujilla on varmuutta ja toimintamalleja etäopetustilanteita varten ja harjaantuneisuutta erilaisten välineiden käyttöön ja opetukseen ja ohjaukseen niiden avulla. Osallistujat ottavat menetelmät käyttöön työssään ja jakavat malleja ja tietoja omassa työyhteisössään, jolloin koko koulun opetushenkilöstön työ etäopetustilanteessa helpottuu. Oppilaiden oikeus laadukkaaseen opetukseen mahdollistuu entistä paremmin myös etäopetustilanteessa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Savonlinnan ja Kainuun kesäyliopstojen kanssa. Koulutusosioihin sisältyy kaikille yhteisiä verkkoluentoja sekä paikkakuntakohtaisia työpajapäiviä.

Koulutus jakautuu kolmeen osioon:

Nappulat haltuun – etäopetuksen teknologia 2 op

Koulutusosiossa tutustutaan etäopetusvälineiden ja sovellusten käytön opastukseen oppilaille verkon välityksellä. Lisäksi käydään läpi erilaisten etäopetusvälineiden mahdollistamia opetus- ja työskentelytapoja ja niiden opastamista oppilaille. Koulutusosiossa tarkastellaan etätyöskentelyn tietosuojaa ja ergonomiaa sekä käytönaikaisen tuen organisointia. Lisäksi keskustellaan opettajan ja ohjaajan välisestä työnjaosta etäopetuksessa.

Toteutus:
Yksi reaaliaikainen verkkoluentoiltapäivä ja kaksi lähiopetuksena toteutettavaa työpajailtapäivää, ennakkotehtävä ja väliharjoitukset. Toteutus loppukeväällä 2022, tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Kouluttajat: Ilona IT; Teemu Moilanen ja/tai Maj-Britt Kentz

Luovasti lomittain – etäopetuksen suunnittelu 4 op

Koulutusosiossa tarjotaan vinkkejä etäopetusjakson pedagogiseen suunnitteluun ja toteutukseen ml. ympäristöjen monipuoliseen käyttöön. Keskeisinä sisältöinä ovat ryhmätyöskentelyn suunnittelu, ohjeistus ja seuranta, opettajan ja ohjaajan työnjako ja ohjaajaresurssin hyödyntäminen oppitunneilla sekä tehtävänannot tilanteessa, jossa ei ole mahdollisuutta yhteiseen opetukseen. Koulutusosiossa tarkastellaan ohjaajan itsenäistä roolia ja toimintaa oppimisen tukena ja hybridimallin pedagogiikkaa: etä- ja lähiopetuksen samanaikaistoteutusta.

Toteutus:
Kaksi reaaliaikaista verkkoluentoiltapäivää ja neljä työpajailtapäivää (etä), välitehtävät ja harjoitukset. Verkkoluentopäivät 20.1.2022 ja 24.2.2022 klo 12-16. Verkkotyöpajojen päivät ovat 3.2., 17.2., 16.3. ja 30.3.2022.

Kouluttaja: Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri; Jukka Vetoniemi

Kasvatustehtävä digiajassa – ohjaus etäopetuksessa 2 op

Koulutusosiossa tarkastellaan luokkayhteisön ylläpitämisen keinoja etäopetusaikana. Osiossa tarjotaan tukea yksilöllisen ohjaamisen ja oppilaiden seuraamisen organisointiin ja työnjakoon. Osallistujat saavat keinoja etäohjaamisen taitoihin: oppilaan motivointi ja oppimaan oppimisen auttaminen, ohjaus ja havainnointi etäopetuksen aikana. Koulutuksessa käydään keskustelua myös psykologisesta turvallisuudesta ja huolen aiheisiin puuttumisesta.

Toteutus:
Yksi reaaliaikainen verkkoluentoiltapäivä 29.3.2022 klo 12-16. ja kaksi työpajailtapäivää (etä/lähi) 4.-5.4.2022, välitehtävät ja harjoitukset

Kouluttaja: Artera; Hilkka Putkisaari

Kohderyhmä
Perusopetuksen 0-6 luokkien opetus- ja ohjaushenkilöstö mukaan luettuna koulunkäyntiavustajat.

Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen (OPH) rahoittamaa ja osallistujille ilmaista lukuunottamatta mahdollisia matka- ja majoituskuluja sekä sijaiskustannuksia.

Ilmoittautuminen: Kuhunkin koulutusosioon otetaan max. 15 osallistujaa. Ilmoittautuminen 14.1.2022 mennessä tällä ilmoittautumislomakkeella.

Lisätiedot: Kehittämisen asiantuntija Mirja Heikkala, p. 040 659 8042; etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi