Koulutuskalenteri
 

Restoratiivinen lähestymistapa ja eheyttävän kohtaamisen toimintakulttuuri oppimisyhteisöissä (8 op)

29.11.2022 0:00–23.2.2023 0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutuksen tavoitteena on antaa teoreettiset lähtökohdat ja käytännön menetelmät, joilla edistää oppimisyhteisön työrauhaa ja hyvinvointia. Osallistujat perehtyvät sosiaalisia taitoja vahvistaviin menetelmiin kuten circle-työskentelyyn opetustilanteissa sekä sovitteluun ja conferencing-menettelyyn arjen konfliktitilanteissa. Huomiota kiinnitetään ennaltaehkäisevästi siihen, mitä oppimisyhteisössä voidaan tehdä, jotta vakavalta väkivaltakierteeltä vältytään. Gellinin (2019) väitöstutkimuksen mukaan restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelun taito vapauttavat koulun henkilöstön tukemaan konflikti- ja kiusaamistilanteiden selvittelyssä osapuolten omaa vastuunottoa tapahtuneesta. Restoratiivisella lähestymistavalla kasvattajat ja opettajat vahvistavat myönteisesti osapuolten kyvykkyyttä ja asiantuntijuutta oman tilanteensa ratkaisussa ja henkilökohtaisessa vastuunotossa tuottaen voimaantumisen kokemusta leimaantumisen ja syrjäytymisen kokemuksen sijaan. Restoratiivisella lähestymistavalla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta osana yhteisön turvallisuuden ja hyvinvoinnin suunnitelmien toteuttamisessa.

Osallistujat käyvät läpi kokonaan 8 op:n prosessin, johon sisältyy kuusi koulutuspäivää: 2 etäpäivän aloitusseminaari ja 2 kahden päivän työpajajaksoa, joista toinen toteutetaan etänä. Koulutuksiin sisältyy ennakko- ja välitehtäviä.


Kohderyhmä:
Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen henkilöstölle.

KOULUTUSOSIOT:

Aloitusseminaari - Kohti kohtaamisen kulttuuria (2 op)
29.11.-30.11.2022 klo 9-16, verkossa

Restoratiivinen oikeuden ja lähestymistavan kehitystyö on jatkuvaa kansainvälistä yhteistyötä ja tuoreen kehityssuunnan keskiössä on lähtökohta, jossa myös kasvatusyhteisöissä ollaan siirtymässä ns. egosysteemistä ecosysteemiin. Ensimmäinen jakso käynnistää oppimisen prosessin, jossa osallistujat induktiivisessa työskentelyssä hahmottavat ja oivaltavat restoratiivisen kohtaamisen elementit ja restoratiivisen työotteen menetelmät tutustuen koko prosessin teemoihin. Keskeiset sisällöt: Restoratiivisen oikeuden teorian arvot, käsitteet ja lähtökohdat; Restoratiivinen kohtaaminen kasvatustyössä; Restoratiivinen ajattelutapa; Restoratiivinen osallisuus; Trauma- ja tarvetietoinen työskentely; Työotteen muutos ego-keskeisestä ajattelusta eco-keskeisyyttä vahvistavaan työtapaan; Restoratiivisen prosessin teemat ja vaiheet. Koulutus sisältää kaksi etäpäivää, ennakko-, väli- ja oppimistehtäviä. Kouluttajat Maija Gellin ja Pia Slögs.


Restoratiivisen prosessin sanoitus ja ohjaus (3 op)
17.1.-18.1.2023 klo 9-16, Lapin yliopisto

Ensimmäinen työpajajakso tutustuttaa osallistujat sekä arjen konfliktitilanteiden että haastavampien tilanteiden käsittelyyn restoratiivisessa prosessissa. Osallistujat omaksuvat restoratiivisen prosessin ohjauksen ja sanoituksen ja tutustuvat koko prosessin teemoihin. Työpajajakson keskeiset sisällöt: Restoratiivisen prosessin periaatteet, teemat, pelisäännöt ja vaiheet: - Yksilön ainutlaatuisuus ja arvokkuus - Henkilökohtaisen kohtaamisen ja osallisuuden merkitys - Teot, tunteet, tarpeet, empatia ja toisten huomioiminen. Tarpeiden tunnistaminen ja ratkaisut sekä luottamus ja voimaantuminen; Prosessin edellyttämä valmistelu, yhteistyö osallisten kanssa, restoratiivisen kohtaajan ja sovittelijan rooli, sovittelijan ohjaustyö ja sanoitus sekä prosessin tulosten seuranta; Yksilön/ryhmän asiantuntijuus ja hyvinvointi. Koulutus sisältää kaksi lähipäivää, ennakko-, väli- ja oppimistehtäviä sekä digitaaliseen materiaaliin tutustuminen ja sen hyödyntäminen työssä. Kouluttaja Maija Gellin.


Restoratiivinen työote ja eheyttävän kohtaamisen taito kasvatustyössä (3 op)

22.2.-23.2.2023 klo 9-16, verkossa

Toisen työpajajakson keskiössä on opitun liittäminen omaan työhön ja ammattitaitoon. Jaksolla reflektoidaan välitehtävinä toteutuneiden restoratiivisten prosessien ohjauksen kokemuksia ja haasteita. Osallistujien lopputöitä reflektoiden tuotetaan ymmärrys siitä, kuinka restoratiivinen kohtaaminen, sovittelu ja restoratiivinen työote implementoidaan osallistujien oppimisyhteisöihin ja työrauhan turvaamisen ja kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmiin toimintakulttuurin kehittämiseksi. Sisällöt: Konfliktin osapuolien eheyttävä kohtaaminen haastavissa tilanteissa restoratiivisen prosessin mukaisesti; Restoratiivisen kohtaamisen taidon ylläpito ja kehittäminen; Lopputöiden esittely ja reflektio; Oma työ ja arki koulutuksessa syntyneiden oivallusten kautta; Koulutuksen aikana luotujen hyvien käytäntöjen jakaminen; Sisältää kaksi etäkoulutuspäivää, väli- ja oppimistehtäviä. Kouluttajat Maija Gellin ja vieraileva asiantuntija Teppo Mattsson.

Kouluttajat:
Pääkouluttajana toimii FT, KM, yhteisöpedagogi Maija Gellin, jolla on yli 20 vuoden kokemus sovittelutyöstä ja sovittelutoiminnan kouluttamisesta. Hän on keskeinen koulujen vertaissovittelutoiminnan (VERSO) sekä kasvatus- ja opetushenkilöstön restoratiivisten lähestymistavan ja restoratiivisen sovittelun täydennyskoulutuksen (RESTO) kehittäjä ja kouluttaja. Gellin väitteli aiheesta marraskuussa 2019 Lapin yliopistolla. Gellin osallistuu aktiivisesti aiheen kansainvälisten tutkimusryhmien toimintaan ja hän toimi 2016–2018 jäsenenä opetusministerin asettamassa työryhmässä, joka selvitti keinoja kiusaamiseen ehkäisyyn ja koulun työrauhan turvaamiseen. Lisäksi Gellin on European Forum for Restorative Justice -järjestön Restorative schools -työryhmän jäsen ja kouluttaja sekä Pohjoismaisen sovittelututkijoiden yhteistyöryhmän jäsen. Vierailevina asiantuntijoina Pia Slögs ja Teppo Matsson.  

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: Ilmoittaudu mukaan koulutukseen TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto P. 040 484 4121
Projektipäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi