Koulutuskalenteri
 

Sovittelu ja restoratiivinen toimintakulttuuri kasvatus- ja opetusyhteisössä; Kohti eheyttävän kohtaamisen kulttuuria (12 op) KOULUTUS ON TÄYNNÄ!

16.2.2021–2.9.2021 0:00–0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutuksen lähtökohtana on rakentaa kohtaamisen kulttuuria kaikkien yhteisön jäsenten turvallisuutta ja oikeutta osallisuuteen vahvistaen. Restoratiiviseen teoriaan pohjaavat käytännöt sekä sovittelu arjen konflikteissa ovat menettelyjä, joiden on tutkimuksin osoitettu tuovan merkittävää kulttuurista, sosiaalista ja tiedollista pääomaa opettajien ja oppilaiden yhteiseen arkeen ja vuorovaikutukseen. Syksyllä 2015 julkaistun Euroopan Komission rahoittaman ja eurooppalaiseen tutkimustyöhön perustuvan EU:n lapsiystävällisen ja restoratiivisen mallin mukaisesti koulutus implementoi lapsiystävällistä oikeutta, siihen liittyviä direktiivejä, suosituksia ja käytänteitä kouluyhteisöihin.

Koulutus antaa teoreettiset lähtökohdat sekä käytännön menetelmiä kouluyhteisön työrauhan ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi koulutus tuottaa kouluyhteisöihin välitöntä sosiaalista osaamista vuorovaikutukseen ja arjen ristiriitojen selvittelyyn. Restoratiivisella lähestymistavalla opettajat vahvistavat myönteisesti osapuolten kyvykkyyttä ja asiantuntijuutta oman tilanteensa ratkaisussa ja henkilökohtaisessa vastuunotossa, mikä tuottaa voimaantumisen kokemusta leimaantumisen ja syrjäytymisen kokemuksen sijaan. Restoratiivisella lähestymistavalla kehitetään oppilaiden osallisuutta osana yhteisön turvallisuuden ja hyvinvoinnin suunnitelmien toteuttamisessa.

Koulutus sisältää neljä koulutusosiota (yht. 12 op), joihin kuuluu yhteensä 8 koulutuspäivää eli aloitusseminaari (2 pv), kaksi kahden päivän työpajajaksoa ja päätösseminaari (2 pv). Koulutus on prosessi, jonka osallistujat käyvät läpi kokonaan. Koronaviruksen vuoksi koulutus järjestetään poikkeuksellisesti osittain ja tarvittaessa myös täysin etäyhteyden välityksellä. Koulutus rakentuu prosessinomaisesti aina edellisellä jaksolla opitun ja oivalletun varaan. Koulutukseen sisältyy ennakkovalmistautumista ja välijakson työskentelyä/harjoituksia. Päätösseminaariin kutsutaan kohderyhmän osallistujia laajemmin.

Kohderyhmä:
Koulutus on suunnattu perusopetuksen sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen henkilöstölle.

KOULUTUSOSIOT:

Aloitusseminaari - Kohti kohtaamisen kulttuuria (2 op)
ti 16.2.2021 & ke 17.2.2021 klo 9-16, verkossa

Sovittelussa ja restoratiivisessa lähestymisessä kohtaaminen, kuuntelu ja kuulluksi tuleminen synnyttävät kunnioitusta ja luottamusta sekä aktiivista osallisuutta. Aloitusseminaari avaa osallistujille ne teoreettiset ja käsitteelliset lähtökohdat, joiden pohjalta restoratiivisen kohtaamisen kulttuuria oppimisyhteisössä lähdetään rakentamaan.

Aloitusseminaarin keskeinen sisältö: Restoratiivisen oikeuden teorian ja sovittelun lähtökohdat - Tutkimustuloksia lasten ja nuorten konfliktien sovittelusta ja sen merkityksestä - Restoratiivinen lähestymistapa ja restoratiiviset piirit restoratiivisen työskentelyn perusmenettelyinä - Restoratiivinen ajattelutapa ja restoratiivisen osallisuuden ymmärrys kasvatustyössä ja restoratiivisen prosessin teemat. Koulutusosio sisältää kaksi koulutuspäivää.


Työpajajakso I: Sovitteleva ja restoratiivinen työote kasvatustyössä (4 op)
ke 3.3.2021 & to 4.3.2021 klo 9-16, verkossa

Ensimmäinen työpajajakso käynnistää oppimisen prosessin, jossa osallistujat induktiivisessa työskentelyssä hahmottavat ja oivaltavat sovittelun ja restoratiivisen työotteen menetelmät ja tutustuvat koko prosessin teemoihin. Itsereflektio ja ryhmän yhteinen reflektointi ovat olennainen osa oppimista ja lähestymistavan omaksumista.

Työpajajakson keskeiset sisällöt: Kasvatus- ja opetusyhteisön konfliktit - Restoratiivisen sovittelun lähtökohdat - Restoratiivisen sovitteluprosessin teemat ja sovittelijan rooli prosessin ohjaajana. Koulutusosio sisältää kaksi koulutuspäivää sekä välitehtävän.


Työpajajakso II: Restoratiivisen sovittelun sanoitus ja ohjaus (4 op)

ti 13.4.2021 & ke 14.4.2021 klo 9-16, alustavasti lähitoteutus
Tila: Lapin yliopisto, Seminaarisali 22 (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, A-siipi, 1. krs.)

HUOM! Jos koulutuspäiviä ei voida koronaviruksen vuoksi järjestää lähitoteutuksena Lapin yliopistolla, järjestetään koulutuspäivät etäyhteyden välityksellä.

Toinen työpajajakso tutustuttaa osallistujat sekä arjen konfliktitilanteiden että haastavampien tilanteiden sovitteluun.

Työpajajakson keskeiset sisällöt: Restoratiivisen sovitteluprosessin teemat ja menettelyt, joissa tarkastellaan henkilökohtaisen kohtaamisen ja osallisuuden merkitystä, tekojen, tunteiden ja tarpeiden käsittelyä, ratkaisujen tuottamista ja sovittelun tuottamaa voimaantumista sekä syvennetään sovittelijan roolia. Harjoitteiden avulla omaksutaan restoratiivisen sovittelun sanoitus ja ohjaus. Koulutusosio sisältää kaksi koulutuspäivää sekä lopputyön. 


Päätösseminaari (2 op)

ke 1.9.2021 & to 2.9.2021 klo 9-16, alustavasti lähitoteutus
Tila: Lapin yliopisto, tarkempi tila ilmoitetaan myöhemmin

HUOM! Jos koulutuspäiviä ei voida koronaviruksen vuoksi järjestää lähitoteutuksena Lapin yliopistolla, järjestetään koulutuspäivät etäyhteyden välityksellä.

Päätösseminaari pidetään syksyllä 2021, jolloin osallistujat ovat ehtineet soveltaa oppimaansa omassa yhteisössään. Mukaan kutsutaan aiemmin koulutuksen suorittaneet sekä aiheesta kiinnostuneita opetuskentän toimijoita. Keskiössä on opitun liittäminen omaan työhön. Osallistujat vaihtavat kokemuksia sovittelutoiminnasta, pohtivat haasteita ja jakavat hyviä käytäntöjä. Seminaarissa laajennetaan näkemystä sovittelun merkityksestä yhteiskunnassamme ja reflektoiden tuotetaan ymmärrys siitä, kuinka sovittelu ja restoratiivinen työote juurtuu ja luo hyvinvointia oppimisyhteisöihin.

Sisällöt: Restoratiivisen kasvatustyön kehitys kansainvälisesti ja kansallisesti tutkimusten valossa. Lopputöinä tuotettujen mallien ja suunnitelmien implementointi kurssin antiin ja oman kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisen ja työrauhan turvaamisen suunnitelmiin. Oman työn pohdinta koulutuksessa syntyneiden oivallusten kautta ja osaamisen implementoinnissa syntyneiden hyvien käytäntöjen jako. Päätösseminaari sisältää kaksi koulutuspäivää. 

Kouluttajat:
Pääkouluttajana toimii FT, KM, yhteisöpedagogi Maija Gellin, jolla on yli 20 vuoden kokemus sovittelutyöstä ja sovittelutoiminnan kouluttamisesta. Hän on keskeinen koulujen vertaissovittelutoiminnan (VERSO) sekä kasvatus- ja opetushenkilöstön restoratiivisten lähestymistavan ja restoratiivisen sovittelun täydennyskoulutuksen (RESTO) kehittäjä ja kouluttaja. Gellin väitteli aiheesta marraskuussa 2019 Lapin yliopistolla. Gellin osallistuu aktiivisesti aiheen kansainvälisten tutkimusryhmien toimintaan ja hän toimi 2016–2018 jäsenenä opetusministerin asettamassa työryhmässä, joka selvitti keinoja kiusaamiseen ehkäisyyn ja koulun työrauhan turvaamiseen. Vierailevina luennoitsijoina hyödynnetään paikallisia kasvatus- ja nuorisotyön sekä sovittelun asiantuntijoita sekä koulujen sovittelutoiminnan kokemusasiantuntijoita.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: KOULUTUS ON TÄYNNÄ!

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
Suunnittelija Satu Narkaus P. 040 831 6808
etunimi.sukunimi@ulapland.fi