Uutiset 2011
 

Ammattikorkeakouluista maakunnallinen osakeyhtiö

30.11.2011

Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunta on saanut ensimmäisen raporttiluonnoksen Lapin ammattikorkeakoulu-uudistuksen valmistelusta. Raporttia on valmistellut ja valmistelee edelleen Lapin ammattikorkeakoulu-uudistuksen ohjausryhmän asettama valmisteluryhmä.

Neuvottelukunta arvostaa sitä, että Lapin ammattikorkeakoulut ja niiden ylläpitäjät ovat sitoutuneet vahvistamaan Lapin ammattikorkeakoulukokonaisuutta rakenneuudistuksin.

Neuvottelukunta kannattaa valmistelussa tavoitteeksi asetettua Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen yhdistämistä ja yhtiöittämistä yhdeksi vahvaksi ammattikorkeakouluksi, jonka osake-enemmistö olisi suoraan kunnilla.

Neuvottelukunta tukee ohjausryhmän tavoitetta, jonka mukaan molempien kampusten toimintaedellytykset turvataan. Tämä edellyttää erityisesti sitä, että opetus - ja kulttuuriministeriön Kemi-Tornion ammattikorkeakoululle esittämiä aloituspaikkaleikkauksia (38 %) tekniikan, liiketalouden ja kulttuurin koulutusaloilla merkittävästi kohtuullistetaan.

Neuvottelukunta ja ohjausryhmä esittävät kantanaan, että ministeriö aloituspaikkapäätöksiä tehdessään ottaisi nykyistä painokkaammin huomioon Lapissa toteutuneet ja toteutuvat suuret teolliset investoinnit ja niiden merkittävät työvoimavaikutukset teollisuuteen, alihankintaketjuihin sekä palvelusektorille. Aloituspaikat tulisi mitoittaa ja kohdistaa siten, että Lapin ammattikorkeakoulut voivat yhdessä Lapin yliopiston ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen kanssa vastata näistä investoinneista aiheutuviin mittaviin osaamistarpeisiin.

Neuvottelukunta ja ohjausryhmä korostavat, että Lapin korkeakoulut ovat Lapin korkeakoulukonsernin puitteissa tehneet merkittävää strategista ja rakenteellista kehittämistyötä, jonka ministeriö on yhteisissä sopimuksissa hyväksynyt. Ministeriö on hyväksynyt muun muassa yhteisten instituuttien (matkailu ja kulttuuri) perustamisen, mutta on aloituspaikkaleikkauksillaan viemässä pohjan kulttuuri-instituutilta ja heikentämässä matkailuinstituutin toimintaedellytyksiä.

Neuvottelukunta ja ohjausryhmä pitävät tärkeänä, että tehty kehittämistyö otettaisiin ministeriössä uusia päätöksiä tehtäessä huomioon ja tehtyjä sopimuksia kunnioitettaisiin.

Ohjausryhmän työskentely on edennyt ripeästi ja rakentavassa hengessä. Uudistukselle annetun tavoiteaikataulun mukaan ministeriö käy alueelliset keskustelutilaisuudet ensi vuoden tammi-helmikuussa. Jo saman vuoden elokuussa on määrä jättää ministeriölle suunnitelma yhtiön muodostamisesta ja yhtiön perustamisen aika on jo joulukuussa 2012.

Neuvottelukunta kannustaa Lapin korkeakoulu-uudistuksen valmistelu- ja ohjausryhmiä jatkamaan valmistelutyötä tähän asti vallinneessa hyvässä yhteistyön hengessä tavoitteena Lapin ammattikorkeakoulu Oy.