Uutiset 2002
 

Elämys - Teollisuutta, taloutta vai jotakin muuta?

13.11.2002

Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitoksen julkaisemassa artikkelikokoelmassa "Elämys Teollisuutta, taloutta vai jotakin muuta?" lähestytään elämysten ja elämystalouden eri piirteitä tutkimuksen näkökulmasta.

Elämykset ja elämysteollisuus ovat viime vuosina nousseet monella talouden ja kulttuurin alalla avainsanoiksi. Ruokailusta, matkailusta, taiteesta, luonnosta, autolla ajamisesta ja jopa kasvatuksesta on tullut elämyksellistä.


Jarkko Saarisen
toimittamassa artikkelikoelmassa tarkastelun kohteena ovat erityisesti matkailuun, mutta myös kulttuuriin, kasvatukseen ja mediaan liittyvät elämystalouden kysymykset. Kirjan artikkeleille on tyypillistä rakentava akateeminen kritiikki suhteessa elämysten kaikkivoipaisuuteen, elämystuotannon ja -kuluttamisen autuuteen ja joihinkin elämystuotteiden nykysisältöihin.

 
Artikkelikokoelma alkaa Auvo Kostiaisen tarkastelulla elämysten suhteesta historiaan ja historian elämyksellisyydestä osana matkailukokemuksia. Juha Perttula lähestyy matkailuelämyksiä psykologian näkökulmasta eritellen elämyskäsitteen sisältöä, yksilöllisiä merkityksiä sekä suhdetta tunteisiin ja laajempaan elämänmuotoon. Raija Komppula haastaa usein vallalla olevan näkemyksen elämysten tuottamisesta ja rinnastamisesta muihin matkailutuotteisiin: hän kyseenalaistaa markkinointitutkimuksen näkökulmasta elämysten tuotannollisen luonteen ja tarjoaa mallin asiakaslähtöisen matkailutuotteen tuotekehitysprosessiksi. Seija Tuulentie käsittelee artikkelissaan elämyksen autenttisuutta keskittyen erityisesti luonnonympäristön elämyksellisiin merkityksiin. Soile Veijolan artikkeli toimii osin temaattisena siirtymisenä matkailun elämyksellisyyden ja elämystalouden käsittelystä kohti laajempaa elämyskulttuurin tarkastelua. Reijo Kupiainen ja Juha Suoranta tarkastelevat artikkelissaan monipuolisesti elämys- ja mediakasvatuksen ulottuvuuksia. Artikkelikokoelman päättää Seppo Kuivakarin mediatieteen ja filosofian kohtaamismaastossa liikkuva ja siitä ammentava tutkimus.

Julkaisua voi tilata osoitteesta: Lapin yliopisto/julkaisut, PL 122, 96101 Rovaniemi. Puh. (016) 341 3217. Sähköposti, julkaisu@ulapland.fi

 

LaY/Viestintä/ot