Uutiset 2002
 

Formaalisuus oikeudellisessa prosessissa

9.12.2002

Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Sauli Mäkelän oikeustieteen alaan kuuluvassa väitöskirjassa tarkastellaan oikeuden muotoon liittyviä kysymyksiä.

Suomessa formaalisuutta ja oikeuden muotoon liittyviä kysymyksiä on tutkittu viime aikoina vähän. Sen sijaan kansainvälisesti alaa on tutkittu varsin laajasti. Oikeustieteen lisensiaatti Sauli Mäkelän lähestymistapa aiheeseen on lähtökohdiltaan teoreettinen, mutta tutkimus liittyy kiinteästi myös oikeudellisiin käytäntöihin. Tiukan teoreettista näkökulmaa hän konkretisoi tarkastelemalla korkeimman oikeuden oikeustapauksia, jotka koskevat menettely- ja muotosäännösten soveltamisessa olleita puutteita.  
Sauli Mäkelä pyrkii ymmärtämään formaalisuutta oikeudellisena käsitteenä erilaisten näkökulmien kautta. Hän tekee selkoa muiden muassa siitä, minkälaisia käsityksiä oikeuden formaalisuudesta on olemassa ja toisaalta minkälaisiin yhteyksiin ja millä tavoin kysymys formaalisuudesta voidaan järkevällä tavalla liittää. Hän tarkastelee muiden muassa miten formaalisuus näyttäytyy oikeudellisen ratkaisun tekemisessä, muodon ja sisällön ristiriitaisilta vaikuttavissa suhteissa sekä oikeudellisessa kielessä.

- Suuren yleisön keskuudessa oikeuden muotoon liittyvillä termeillä on useasti kielteinen sävy. Termit yhdistetään jonkinlaiseen mekaanisuuteen, byrokraattisuuteen ja toimintaan, jossa ei käytetä harkintaa, vaikka sitä nimenomaan juuri tarvittaisiinkin, Mäkelä sanoo.

Konkreettisena näkökulmana oikeuden muodosta Mäkelä selvittää ja analysoi suomalaisia muotovirheoppeja eli oppeja siitä miten voidaan tai pitää menetellä jos jokin oikeustoimen tekemiseen liittyvä muotosäännös on jäänyt noudattamatta. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun testamentti on jäänyt allekirjoittamatta. Mäkelä tarkastelee väitöskirjassaan myös säännön asemaa juridiikassa ja tutkii minkälaisia tulkintoja korkein oikeus noudattaa muotosäännösten suhteen.

Ratkaisuksi muodon ja sisällön väliseen jännitteeseen Sauli Mäkelä esittää institutionaalista lähestymistapaa, joka huomioi tulkinnoissaan säännösten historiallisen kehityksen.

- Lähestymistapa huomioi säännösten soveltamisessa myös yksittäisen tilanteen vaatimukset riittävässä määrin oikeusvaltion edellyttämällä tavalla, Mäkelä painottaa.

Mäkelä sivuaa väitöskirjassaan myös oikeustoimen (esimerkiksi kauppa) tekemisen muuttuvia tapoja. Mäkelän mukaan on todennäköistä, että tulevaisuudessa oikeustoimia tehdään yhä enenevässä määrin sähköisessä muodossa. Tulevaisuuteen suuntaa myös tutkimuksen kohteena ollut "allekirjoitus" sähköisessä ympäristössä.

Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Sauli Mäkelän väitöskirja "Formaalisuus oikeudellisessa prosessissa" tarkastetaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa 10.12.2002 klo 12.15, Fellman-salissa. Vastaväittäjinä tilaisuudessa toimivat professori Kauko Wikström Turun yliopistosta ja professori Wolfgang Mincke, Universiteit Maastricht. Kustoksena toimii professori Ahti Saarenpää Lapin yliopistosta.

LaY/Viestintä/ot