Uutiset 2011
 

Hallintotieteen gradupalkinto Katja Ojakankaalle

5.12.2011

Lapin yliopistosta hallintotieteen maisteriksi valmistunut Katja Ojakangas palkittiin Tampereella järjestetyillä Hallinnon tutkimuksen päivillä vuoden parhaasta hallintotieteen pro gradu -tutkielmasta.

Ojakankaan tutkielma on osa Tietoperustainen johtaminen Helsingissä -tutkimushanketta. ”Strategia yleisenä ja yksityiskohtaisena. Strategian ja elämismaailman kerrottu suhde” -tutkielmassa tarkastellaan erityisesti henkilöstön ymmärrystä strategiasta. Taustaolettamuksena on haaste, joka syntyy strategian jalkauttamisen, ihmisen kokemuksen ja toisaalta organisaation virallisen strategiatodellisuuden jännitteistä.

Ojakankaan tutkielman mukaan strategian merkitys on kiteytettävissä ohjaavuuden ja toisaalta joustavuuden paradoksiin. Strategiaa voidaan pitää hyvin monimerkityksellisenä ja sen konkretisoitumista kompleksisena sosiaalisena prosessina.

Raadin perusteluiden mukaan Ojakankaan tutkimusaihetta voidaan pitää hyvin perusteltuna ja ajankohtaisena, koska strategian ja arjen välisiä yhteyksiä ei ole kovinkaan merkittävästi tutkittu osana hallinnon tutkimusta. Tutkielmasta paljastuu hyvin lukeneen ja oppineen sekä toisaalta rohkean ja kriittisen hallinnon tutkijan maailma.

Hallinnon Tutkimuksen Seura palkitsee vuosittain hallintotieteen parhaan pro gradu -tutkielman. Parhaan pro gradun valitsee Hallinnon Tutkimuksen Seuran nimeämä arviointiraati. Tämän vuoden kovatasoisessa kilpailussa oli mukana tutkielmia kuudesta eri yliopistosta.

Linkki tutkielman tiivistelmään: http://www.doria.fi/handle/10024/69220  

Lisätietoja:
Katja Ojakangas puh. 041 5476 749