Uutiset 2006

Harjoittelukoululle rahoitusta opetusharjoittelun kehittämiseen

24.3.2006

Opetusministeriö on myöntänyt Lapin yliopiston harjoittelukoululle 16 000 euroa inklusiivisen opetusharjoittelun kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on antaa perusopetukselle valmiudet huomioida erilaiset oppijat opetustilanteissa.

Opetusministeriön myöntämän määrärahan turvin kehitetään inklusiivista opetusharjoittelua. Tavoitteena on, että luokanopettajaksi opiskelevat saavat uusia valmiuksia siihen, että he pystyvät huomioimaan käytännön opetuksessa entistä paremmin erilaiset oppijat sekä saavat kokemuksia siitä, miten erityisopetus toimii saumattomana osana yleisopetusta. Lisäksi he saavat uusia valmiuksia tehdä yhteistyötä muiden opettajien kanssa.

Opetusharjoittelijat perehdytetään yhteistoiminnalliseen opettamiseen, johon kuuluvat mm. yhteissuunnittelu, yhdessä opettaminen, luokanopettajan ja erityisopettajan roolin ja työnjaon harjoittelu sekä oman toiminnan arviointi.

Opetusharjoittelussa opetuksen pohjana on laadullinen, jatkuva ja monipuolinen oppilasarviointi, jossa huomioidaan oppilaiden kouluvalmiuksien, työskentelytaitojen, tiedollisten taitojen sekä sosio-emotionaalisten taitojen kehittyminen. Arvioinnin pohjalta opetus suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman yksilöllisesti.

Opetuksen yksilöllistämisessä opetusharjoittelun ongelmatilanteet pyritään ratkaisemaan oppimisympäristöstä käsin, ei yksilöstä käsin. Oppilaille pyritään rakentamaan oppimisympäristöjä, joihin kuuluvat yksilöllinen opetus, yksilöllinen kohtelu sekä yksilöllinen tuen tarve.

Hankkeessa toimivat harjoittelukoulun lehtori Suvi Lakkala ja lehtori Satu Kumpulainen. Lisäksi harjoittelukoulun erityisopetuksen lehtori, kasvatustieteen maisteri Suvi Lakkala tekee kehittämistyöhön perustuvan kasvatustieteellisen väitöskirjatutkimuksen, jonka ohjaa kasvatuspsykologian professori, dekaani Kaarina Määttä . Osallistuvan opetusharjoittelun kehittäminen tukee Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa vireillä olevaa Inklusiivisen opettajuuden maisteriohjelmaa.

Lisätietoja:
Suvi Lakkala
Puhelin 341 2482
Sähköposti,
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT