Uutiset 2011

Kaarina Määttä ja Minna Uotila vararehtoreiksi

16.12.2011

Lapin yliopiston hallitus on valinnut opetuksesta vastaavaksi vararehtoriksi kasvatuspsykologian professori Kaarina Määtän ja tutkimuksesta vastaavaksi vararehtoriksi muotoilun tutkimuksen professori Minna Uotilan.

Vararehtorien toimikausi on 1.1.2012–31.12.2014. Molemmat toimivat vararehtoreina oman päätoimensa ohella.

Opetuksesta vastaavan vararehtorin vastuualueina ovat yliopiston perus- ja jatkokoulutus (mm. opetuksen ja ohjauksen kehittäminen, opiskelijapalaute, avoin yliopisto ja tohtorikoulutus). Tutkimuksesta vastaavan vararehtorin vastuualueina ovat yliopiston tutkimustoiminnan koordinointi sekä kilpaillun koti- ja ulkomaisen rahoituksen hankinnan edistäminen. Vararehtorien tarkemmasta työnjaosta sovitaan myöhemmin erikseen.

Kaarina Määtällä on pitkä ura Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Hän on osallistunut voimakkaasti Lapin yliopistoyhteisön kehittämiseen erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä, kuten hallituksen jäsenenä, dekaanina vuosina 2002–2008 ja vararehtorina vuosina 2010–2011. Määttä tunnetaan innostavana opettajana, yliopisto-opetuksen kehittäjänä ja tuotteliaana väitöskirjojen ohjaajana. Viime vuosina hänen aktiivinen julkaisutoimintansa on laajentunut kansainvälisille foorumeille siten, että vuosina 2010–2011 hän on kirjoittanut yhteensä 59 kansainvälisiin referee-aikakauskirjoihin hyväksyttyä artikkelia.

Minna Uotila on toiminut Lapin yliopistossa vaatetusalan professorina sekä muotoilun tutkimuksen professorina. Hän on myös Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston dosentti. Uotila on ansioitunut erityisesti Suomen Akatemian rahoittamien tutkimuskonsortioitten tieteellisenä johtajana. Hän on rakentanut myös lukuisia tekstiili- ja vaatetusteollisuuden ja teknologiateollisuuden rajapintaan niveltyviä TEKESin rahoittamia tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Lisäksi Lapin yliopiston päätoimisena vararehtorina toimii Jukka Mäkelä. Hänen toimikautensa on 1.1.2010–31.12.2014, ja hänen vastuualueinaan ovat työnantaja- ja henkilöstöasiat, kiinteistöyhtiö- ja tila-asiat, tietohallinto sekä Lapin korkeakoulukonsernin kirjasto yliopiston osalta.

Lapin yliopiston hallintojohtosääntö linjaa, että yliopistolla on rehtorin lisäksi yksi tai useampi vararehtori. Rehtori ja vararehtori valitaan enintään viideksi vuodeksi.

Lisätietoja:
Rehtori Mauri Ylä-Kotola, p. +358 400 276 288
Hallituksen puheenjohtaja Raimo Väyrynen, p. 050 353 4850
Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Markus Aarto, p. 040 484 4000

LaY/Viestintä/SV