Uutiset 2010

Kandidaatin tutkinnolla työllistytään heikosti

15.12.2010

Vuonna 2005 voimaan tullutta korkeakoulujen tutkinnonuudistusta arvioinut työryhmä esittää, että opinto-oikeus myönnettäisiin yliopistoissa pääsääntöisesti alempaan korkeakoulututkintoon ja kandidaateiksi valmistuneille järjestettäisiin erillinen haku ylempään tutkintoon.

Työryhmän mukaan kaksiportainen tutkintorakenne ei toimi yliopistosektorilla tavoitellulla tavalla. Enemmistö yliopistoista edellyttää "aitoon kaksiportaisuuteen" siirtymistä. Kandidaatin tutkinnon työmarkkinakelpoisuuden puuttuminen nähdään myös ongelmana.

Aidon kaksiportaisuuden toteuttamiseksi arviointiryhmä suosittelee opinto-oikeuden myöntämistä pääsääntöisesti vain alempaan korkeakoulututkintoon ja erillisen haun järjestämistä kandidaateiksi valmistuneille ylempään korkeakoulututkintoon. Valinta tulisi suorittaa kevyesti, joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti korkeakoulun omien painopisteiden mukaan.

Liikkuvuuden lisäämiseksi alempien korkeakoulututkintojen sisältöjä tulee muokata, jotta ne antaisivat paremmat valmiudet valita tarkempi suuntautuminen vasta siirryttäessä ylempään korkeakoulututkintoon. Raportissa suositellaan myös opintojen hyväksilukemisen ja muualla hankitun osaamisen tunnustamisen selkiyttämistä.

Tutkinnonuudistuksen tavoitteisiin sisältynyt opintoaikojen lyhentäminen on arvioinnin mukaan jäänyt toteutumatta. Opintoaikojen lyhentämiseksi tarvitaan opintosuunnitelmiin, ohjaukseen ja opintososiaalisiin seikkoihin liittyviä toimenpiteitä. Alemman korkeakoulututkinnon suunnittelu omaksi kokonaisuudekseen selkiyttäisi tutkintorakenteen kaksiportaisuutta, mikä voisi lyhentää opintoaikoja ja vähentää keskeyttämisiä. Korkeakoulujen tulee tehdä opintojen alusta asti systemaattista opiskelijoiden ajankäytön seurantaa opintojen kuormittavuuden arvioinnin tueksi.

Arviointiryhmän mukaan tutkinnonuudistukselle asetetuista tavoitteista täysin toteutuneina voidaan pitää yhteisen opintopistejärjestelmän (European Credit Transfer System) käyttöönottoa. Osin toteutuneina ryhmä pitää siirtymistä kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen, kandidaatin tutkinnon aseman vahvistamista, maisteriohjelmien toteuttamista, kotimaisen ja kansainvälisen liikkuvuuden edistämistä, opintojen mitoituksen kehittämistä ja osaamislähtöisyyden vahvistamista.

Lisätietoja:
Arviointiraportti "Tutkinnonuudistuksen arviointi 2010" on luettavissa KKA:n verkkosivuilla: www.kka.fi