Uutiset 2002
 

Koulutus työkyvyn edistäjänä

5.12.2002

Ritva Linnakankaan ja Asko Suikkasen tutkimuksessa pohditaan koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta sekä kuvataan yksilöiden selviytymistä uudenlaisessa työmarkkinatilanteessa.

Tutkimuksessa tarkastellaan muiden muassa sitä millaisena vaihtoehtona työttömänä olleet henkilöt näkevät kouluttautumisen aikuisiällä ja millaisia tekijöitä on yksilöiden työmarkkina-asemien taustalla.

Tutkimuksen mukaan koulutus on aina ollut keskeinen voimavara yhteiskunnassa. Sen merkitys työkyvyn edistäjänä korostuu nykyään kuitenkin uudella tavalla. Pärjääminen työmarkkinoilla perustuu aiempaa selvemmin tiedon hallintaan ja korkeatasoiseen ammattitaitoon, jolloin myös pysyminen työmarkkinoilla ja hyvä työkyky merkitsevät entistä selvemmin kykyä ja mahdollisuutta oppia uutta. Erityisenä haasteena on ammattitaidon ylläpito ja uusiutuminen niillä, joilla on vaara syrjäytyä ikä-, työkyky- tai osaamisongelman vuoksi.

Yksilötasolla työelämän muutoksessa on tutkimuksen mukaan kysymys yksilöllistyvistä työurista ja siitä, missä määrin yksilö voi itse päättää työelämään osallistumisestaan. Yhteiskuntatasolla kysymys on siitä, miten yhteiskunta pystyy vastaamaan epävakaan työllisyyden haasteeseen ja tukemaan yksilöiden joustavia koulutusmahdollisuuksia.

Työelämän ja koulutuksen vuorovaikutus merkitsee yhtäältä koulutuksen reagointia työelämän vaatimuksiin. Toisaalta se merkitsee työelämän rakenteiden muuttamista elinikäistä oppimista tukeviksi.

Työsuojelurahaston rahoittama tutkimus perustuu suomalaista työvoimaa (5 %:n otos) koskevien seurantatietojen analyysiin työmarkkinoilla käynnissä olevista eriytymis- ja valikoitumisilmiöistä sekä haastatteluaineistoihin yksilöiden kokemuksista.

Julkaisua voi tilata osoitteesta: Lapin yliopisto/julkaisujen myynti, Puh. (016) 341 3217,
sähköposti, julkaisu@ulapland.fi

Lisätietoja: Ritva Linnakangas, Puh. (016) 341 2626

LaY/Viestintä/ot