Uutiset 2008

Kunniamaininta oikeustieteen opinnäytetyöstä

30.10.2008

Kuntaliitto on myöntänyt oikeustieteen maisteri Renne Pulkkiselle kunniamaininnan ansioituneesta kunta-alaa käsittelevästä opinnäytetyöstä. Tutkielma on tehty Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan.

Renne Pulkkinen sai kunniamaininnan tutkielmastaan Virkaan ansioitunein: tutkimus virkanimitysperusteiden merkityksestä, hierarkiasta ja painotuksesta ansioituneisuuden ja kunnan harkintavallan näkökulmasta.

Tutkielmassaan Pulkkinen selvittää, millaiseksi oikeuskäytännössä on muodostunut yleisten virkanimitysperusteiden (taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto) ja ansioituneisuuden suhde kunnan virantäyttöön. Pulkkinen on selvittänyt kysymystä lainsäädännöllisten lähtökohtien ja oikeuskirjallisuuden kannanottojen lisäksi Oulun hallinto-oikeuden ja KHO:n ratkaisukäytännön valossa. Hän on tarkastellut oikeuskäytännössä sitä, millä edellytyksillä hakija on ansioituneempi kuin toinen, miten nimitysperusteita painotetaan sekä rajoittavatko nimitysperusteet kunnan harkintavaltaa. Lisäksi hän on selvittänyt, onko ansioituneisuus ja kunnan harkintavalta arvioitu yhtäläisesti eri ja samaa sukupuolta olevien välisissä prosesseissa.

Kuntaliitto palkitsee vuosittain parhaan edellisenä vuonna valmistuneen kunta-alaa käsittelevän pro gradu -tasoisen opinnäytetyön 2 000 euron apurahalla sekä jakaa kunniamainintoja. Valinta tehdään yliopistojen ja korkeakoulujen tekemien ehdotusten pohjalta. Vuoden 2007 tutkielmista tuli ehdotuksia yhteensä 22. Arvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota työn toteutuksen onnistuneisuuteen ja hyödynnettävyyteen kuntasektorin kannalta.

Parhaaksi opinnäytetyöksi Kuntaliitto valitsi tänä vuonna hallintotieteiden maisteri Riina-Leena Pulkkisen Tampereen yliopistoon tekemän aluetieteen pro gradu -työn Kehittäjäverkoston johtaminen pienellä kaupunkiseudulla: Kehittäjäverkoston johtamisen merkitys ja mahdollisuudet alueen luodessa uusia kehityspolkuja.

Kunniamaininnan saivat Renne Pulkkisen lisäksi filosofian maisteri Helka Moilanen Oulun yliopiston maantieteen laitokselle tehdystä tutkielmastaan Innovaatioympäristöjen kehittämisvälineet – tapaukset Raahe ja Oulun eteläinen sekä hallintotieteiden maisteri Pietu Mänttäri Tampereen yliopiston taloustieteiden laitokselle tehdystä tutkielmastaan Kuntien sijoitustoiminnan riskienhallinnan keinot ja niiden käyttö.

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto, p. 050 337 5634,
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;348;29232;29234

LaY/Viestintä/SV