Uutiset 2002
 
Sirkka-Leena Hörkkö.jpg

LaY valmistautuu tutkintorakenteen muutokseen

27.11.2002

Kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen valmistautuminen käynnistyi Lapin yliopistossa Bologna-prosessin seminaarilla keskiviikkona 27.11.2002. Yliopisto jatkaa valmistautumista perustamalla työryhmän, jonka tehtävänä on jatkaa prosessia yliopiston sisällä.

Tutkintorakenteen muutosta valmistelemaan asetettavaan työryhmään pyydetään tiedekuntia ja ylioppilaskuntaa nimeämään edustajansa. Lisäksi työryhmään kuuluvat opiskelupalveluiden edustaja, tiedekuntien opintopäälliköt, avoimen yliopiston edustus, opetuksen kehittämispäällikkö, kansainvälisen opetuksen, kansainvälisten asioiden sekä tutkijakoulun edustajat. Työryhmän puheenjohtajana toimii 1. vararehtori Jukka Mäkelä. Työryhmän asettaa yliopiston rehtori.

Bolognan prosessi tähtää tutkintojen harmonisointiin Euroopassa
Opetusministeriön työryhmä esittää yliopistojen perustutkintorakenteen muuttamista kaksiportaiseksi. Opintojen mitoituksessa tulisi siirtyä opintoviikkokäytännöstä eurooppalaiseen ECTS-pohjaiseen opintopistejärjestelmään. Työryhmä luovutti ehdotuksensa opetusministeri Maija Raskille torstaina 31.10.2002.

Kandidaatin tutkinto kolmessa vuodessa
Työryhmän esityksen mukaan yliopistojen tulisi ottaa kaksiportainen tutkintorakenne käyttöön kaikilla koulutusaloilla 1.8.2005 alkaen. Perustutkintorakenteen kaksiportaisessa mallissa opiskelijat suorittaisivat ensin kolmivuotisen kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen kaksivuotisen ylemmän korkeakoulututkinnon. Opiskelijavalinnassa opiskelijat valittaisiin edelleenkin pääsääntöisesti suorittamaan ylempää ja alempaa korkeakoulututkintoa yhdellä valinnalla. Vuonna 2008, kun ensimmäiset uuden rakenteen mukaiset alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat valmistuvat, tulisi uuden järjestelmän toimivuudesta järjestää kansainvälinen arviointi.

Opintoviikoista opintopisteisiin
Työryhmä ehdottaa luopumista nykyisestä opintoviikkojärjestelmästä ja siirtymistä ECTS-pohjaiseen (European Credit Transfer System) opintojen mitoitukseen tutkintojen kansainvälisen vertailtavuuden ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisen parantamiseksi. Yksi opintovuosi merkitsisi 1600 tunnin työpanosta ja tuottaisi 60 opintopistettä. Alemman korkeakoulututkinnon laajuudeksi tulisi 180 opintopistettä ja se tulisi voida suorittaa kolmessa vuodessa. Ylemmän korkeakoulututkinnon laajuudeksi ehdotetaan 120 pistettä, eli kahden vuoden opintoja.

Opetussuunnitelmiin joustavuutta
Kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen siirryttäessä korkeakoulujen olisi arvioitava oppisisältöjensä olennaisuus suorittamalla ns. ydinainesanalyysi. Yliopistojen opetussuunnitelmat tulisi laatia siten, että ne antavat opiskelijalle hyvät mahdollisuudet laatia henkilökohtainen opetussuunnitelma. Tämän tulisi mahdollistaa tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa.

Maisteriohjelmien määrä noussee
Yliopistojen tulisi perustaa tutkimuksen ja työelämän uusiin tarpeisiin vastaavia ylempään korkeakoulututkintoon johtavia maisteriohjelmia. Maisteriohjelmina järjestettävään koulutukseen opiskelijat valittaisiin erillisellä haulla. Kelpoisuuden näihin opintoihin tuottaisi soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto tai niitä vastaava koulutuksen taso. Sisällöllisten erojen vuoksi yliopistot voisivat edellyttää opiskelijoilta enintään 60 opintopisteen laajuisia täydentäviä opintoja.

Vieraskielisten tutkintojen asemaa ehdotetaan selkeytettäväksi yliopistolainsäädännössä.

Yksi yhteinen asetus korvaisi nykyiset tutkintoasetukset
Työryhmä esittää yliopistolakia ja -asetusta tarkistettavaksi opiskelijavalinnan, kelpoisuutta koskevien säännösten sekä tutkintojen perusteiden ja tutkintokielen osalta. Nykyiset 20 perustutkintoja sekä tieteellisiä ja taiteellisia jatkotutkintoja koskevaa alakohtaista tutkintoasetusta kumottaisiin ja korvattaisiin yhdellä yhteisellä valtioneuvoston asetuksella yliopistojen tutkinnoista. Asetuksessa säädettäisiin alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteista, laajuudesta ja rakenteesta. Yliopistojen välinen koulutusvastuujako säilyisi nykyisellään. Muutoksista sovittaisiin opetusministeriön ja yliopistojen välisissä tulossopimuksissa. 

Lisätietoja:
- työryhmän puheenjohtaja, johtaja Markku Mattila (opetusministeriö), puh. (09) 160 77230
- ylitarkastaja Sirkka-Leena Hörkkö (opetusministeriö), puh. (09) 160 77212
- opetusneuvos Anita Lehikoinen (opetusministeriö), puh. 040 511 8892
- ylitarkastaja Birgitta Vuorinen (opetusministeriö), puh. (09) 160 77255
- ylitarkastaja Johanna Wallius (opetusministeriö), puh. (09) 160 77226

Teksti: OPM tiedote 30.10.2002 ja LaY/Viestintä/Irma Kuukasjärvi
Valokuva: Olli Tiuraniemi