Uutiset 2011

Lapin yliopisto, Oulun yliopisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskus tiivistävät yhteistyötään

12.1.2011

Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston välisen yhteistyön tavoitteena on kehittää perus- ja jatkokoulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa aloilla, joilla on merkitystä yliopistojen rakenteellisen yhteistyön ja Pohjois-Suomen osaamistarpeiden kannalta.

Tutkimuksen osalta Lapin yliopisto ja Oulun yliopisto ovat sopineet yhteisestä strategiasta, jossa yliopistoilla on selkeät tutkimusprofiilinsa ja työnjako. Yhteinen pääteema on pohjoinen globaalimuutos. Tutkimusyhteistyön alueita ovat mm. pohjoiset ekosysteemit, ympäristötutkimus, talous- ja oikeusjärjestelmät, pohjoinen kulttuuri ja historia, vähemmistöt ja alkuperäiskansat, pohjoiset taiteet, hyvinvointi ja terveys sekä menetelmät ja teknologiat.

Käytännössä yhteistyötä toteutetaan yhteisillä tohtori- ja maisteriohjelmilla yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Lisäksi yhteistyön edistämiseksi on tarkoitus perustaa yhteisiä tutkimusvakansseja, jotka voivat olla yhteisiä myös valtion tutkimuslaitosten kanssa.

Opetuksen osalta yhteistyötä tiivistetään sivuaineopetuksessa mm. seuraavilla aloilla: yhteiskuntatiede, oikeustiede, taide, kasvatustiede, luonnontiede sekä humanistiset tieteet ja kauppatieteet. Sivuaineopetusyhteistyötä yliopistojen välillä laajennetaan myös aineenopettajankoulutuksessa ja yliopistopedagogisessa koulutuksessa sekä avoimessa korkeakouluopetuksessa ja täydennyskoulutuksessa.

Alueellisen kehittämistoiminnan osalta yliopistot toteuttavat yhteisiä kehittämishankkeita mm. EU-rakennerahasto-ohjelmissa, aluekeskusohjelmissa, osaamiskeskusohjelmissa sekä muissa alueellisissa kehittämisohjelmissa.

Kansainvälisellä tasolla yliopistot osallistuvat yhteistyössä mm. Venäjää ja muuta Barentsin aluetta koskevaan yliopisto- ja tutkimusyhteistyöhön, Pohjoismaita koskevaan yliopistoyhteistyöhön, sirkumpolaariseen yliopistoyhteistyöhön sekä EU:n 7. tutkimuspuiteohjelmaan liittyvään tieteelliseen tutkimus- ja verkostoyhteistyöhön.

Yliopistojen yhteinen strategiaryhmä asettaa vuosittain yhteistyön painopisteet ja seuraa tavoitteiden toteutumista. Strategiaryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja sen puheenjohtajana toimivat yliopistojen rehtorit vuorotteluperiaatteella.

Saamelaisuuteen liittyvä yhteistyö
Oulun yliopiston, Lapin yliopiston ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen välisellä yhteistyösopimuksella sovitaan saamelaisuuteen liittyvästä koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä yhteistyöhön käytettävistä resursseista. Toiminta muodostuu pääosin yhteisistä koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeista.

Yhteistyön tavoitteena on lisätä ja kehittää saamen kieleen ja kulttuuriin liittyvää tutkimusta ja koulutusta. Lisäksi yhteistyöllä pyritään kehittämään saamelaisuuteen liittyvää hyvinvointi- ja terveystieteellistä, taideteollista, oikeustieteellistä sekä saamelaisalueiden globaalimuutokseen liittyvää tutkimusta ja koulutusta. Sopimuksen piiriin kuuluu myös saamelaisuuteen liittyvän jatkokoulutuksen, elinkeinoja koskevan tutkimuksen ja kehittämistoiminnan sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen.

Yhteistyötä koordinoi ja edistää johtoryhmä, johon Lapin ja Oulun yliopistot ja Saamelaisalueen koulutuskeskus nimeävät kukin kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Johtoryhmä voi kuulla tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita ja perustaa työryhmiä. Asioiden valmistelusta ja esittelystä vastaa yhteisesti asetettava koordinaattori. Toiminta rahoitetaan ensisijaisesti täydentävällä rahoituksella. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Lisätietoja:
Rehtori Lauri Lajunen, Oulun yliopisto
Puhelin 0400 581 472
Rehtori Mauri Ylä-Kotola, Lapin yliopisto
Puhelin 0400 276 288
Rehtori Liisa Holmberg, Saamelaisalueen koulutuskeskus
Puhelin 040 727 6717