Uutiset 2006

Lapin yliopisto tiivistää yhteistyötään Pohjois-Suomen korkeakoulujen kanssa

14.2.2006

Lapin yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 14.2.2006 toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2007-2010. Suunnitelma sisältää useita Pohjois-Suomen korkeakoulujen yhteistyöhankkeita, joilla pyritään lisäämään alueellista hyvinvointia.

Lapin yliopiston hallitus hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2007-2010. Suunnitelma muodostaa viitekehyksen yliopiston kehittämiselle ja se toimii myös opetusministeriön ja yliopiston välisen tulossopimuksen tausta-aineistona. Suunnitelmassa painotetaan mm. Pohjois-Suomen korkeakoulujen yhteistyötä.

Lapin korkeakouluyhteistyön kehittämishanke
Lapin korkeakoulut ovat tehneet viime vuosina yhteistyötä mm. yhteisen maakuntakorkeakoulun kautta. Saatujen kokemusten perusteella yhteistyötä ollaan tulevaisuudessa laajentamassa ja syventämässä.

Vuonna 2007 alkavan Lapin korkeakouluyhteistyön kehittämishankkeen tavoitteena on korkeakoulujen voimavarojen yhdistäminen, työnjaon selkeyttäminen ja sisällöllisen yhteistyön syventäminen duaalimallin pohjalta. Hankkeessa selvitetään Lapin yliopiston, Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun yhteistyötä tukipalveluiden tuottamisessa, koulutuksen järjestämisessä sekä laboratorioiden yhteistyömahdollisuuksia.     

Uusia avauksia muotoilun, median ja Venäjä-osaamisen aloilla
Pohjois-Suomen korkeakoulut kehittävät tulevaisuudessa yhteistyötään mm. muotoilun, median ja Venäjä-osaamisen aloilla.

Vuosikymmenen lopulle suunnitellussa Tilan ilme -maisteriohjelmassa tehdään yhteistyötä Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kanssa. Maisteriohjelma tuottaa muotoilijoita aloille, joilla tila, visuaalinen ilme ja viestintä muodostavat keskeisen osan yrityksen tai organisaation identiteettiä. Vastaavanlaista muotoilun laaja-alaista koulutusta ei ole tarjolla muualla Suomessa ja alan koulutus on harvinaista myös kansainvälisesti. Vuonna 2009 alkavaan maisteriohjelmaan otetaan vuosittain 20 uutta opiskelijaa.

Vuonna 2007 alkavaksi suunniteltu AniGame-maisteriohjelma on jatkoa taiteiden tiedekunnan vahvalle pelitutkimusosaamiselle. Maisteriohjelman tavoitteena on tuottaa uudenlaista media-alaan liittyvää monitieteistä koulutusta. Mediatieteellisen näkökulman lisäksi maisteriohjelmassa huomioidaan yrittäjyys ja juridiikka. Koulutus antaa monipuoliset valmiudet animaatio- ja pelialan sisältötuotantoon. Koulutus on uutta Suomessa ja kansainvälisestikin harvinainen. Tarkoitus on, että maisteriohjelma jää pysyväksi kansainväliseksi maisteriohjelmaksi Lapin yliopistoon.

Vuonna 2007 alkava Finnish-Russian Barents Cross Border University -hanke perustuu Lapin ja Oulun yliopiston solmimaan yhteistyösopimukseen sekä kummankin yliopiston kahdenkeskisiin yhteistyösopimuksiin Luoteis-Venäjän yliopistojen kanssa. Hankkeessa luodaan Barentsin alueen yliopistojen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöverkosto. Liikkeelle lähdetään maiden kahdenvälisenä yhteistyönä, joka laajenee myöhemmin Pohjois-Norjaan ja Pohjois-Ruotsiin. Suunnittelua ohjaa Lapin ja Oulun yliopiston yhteisesti nimittämä johtoryhmä.       

Soili Nystén-Haarala Venäjä-oikeuden dosentiksi
Lapin yliopiston hallitus nimitti oikeustieteen tohtori Soili Nystén-Haaralan kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä-oikeuden dosentin virkasuhteeseen oikeustieteiden tiedekuntaan. Nystén-Haarala väitteli oikeustieteen tohtoriksi Lapin yliopistossa 1998. Hän on hoitanut Lapin yliopistossa mm. professorin tehtäviä ja toiminut Venäjä-oikeuden tutkimusjohtajana. Tällä hetkellä hän toimii yksityisoikeuden professorina Joensuun yliopistossa.

Lisätietoja:
Rehtori Esko Riepula
Puhelin 0400 695 417
Suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä
Puhelin 040 723 2778

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi