Uutiset 2012

Lapin yliopistolle sopimus yhteistoiminnasta

18.12.2012

Lapin yliopiston henkilöstöjärjestöt ja pääluottamusmiehet ovat sopineet yliopiston kanssa yhteistoiminnasta. Sopimus sisältää yhteistoiminnan yksilötasolla, yksikkötasolla ja yliopiston tasolla. Sopimuksen edellyttämä yhteistoimintaneuvosto nimetään neljäksi vuodeksi 1.1.2013 lukien.

Lapin yliopistossa noudatetaan lakia yhteistoiminnasta yrityksissä. Lain mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi tietoja yliopiston tilasta ja suunnitelmista sekä neuvotella henkilöstön kanssa sen kannalta olennaisista ja tärkeistä asioista.
Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää ja tiivistää työnantajan, työntekijöiden ja eri henkilöstöryhmien keskinäistä yhteistoimintaa sekä lisätä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia.

Yliopistotason yhteistoimintaneuvostossa käsitellään muun muassa työhönotossa noudatettavat periaatteet ja käytännöt, henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet, vuokratyövoiman käytön periaatteet sekä yliopiston sisäisen tiedottamisen periaatteet ja käytännöt.

Yhteistoimintaneuvostossa yliopistoa edustavat rehtorin nimeämät työnantajan edustajat. Henkilöstön edustajina toimivat pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut sekä yliopiston yhteistoimintaelinten keskuudestaan valitsemat jäsenet.

Yksikkötason yhteistoiminta-asiat käsitellään koko toimintayksikön henkilöstölle tarkoitetussa kokouksessa. Kokouksessa tulee käsitellä muun muassa henkilöstösuunnitelma ja asiat, jotka voivat vaikuttaa henkilöstön työtehtäviin. Neuvottelujen jälkeen sopimuksen sisällöstä tulee tiedottaa koko yksikön henkilökunnalle.

Yhteistoiminnassa työntekijän kanssa käsitellään muun muassa muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä, töiden järjestelyssä, siirrot tehtävistä toisiin tai yliopiston toiminnan muutoksista aiheutuvat muut henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt.
Työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa joko sopimalla asiasta työntekijän kanssa, yhteistoimintamenettelyn jälkeen työnantajan yksipuolisella määräyksellä tai irtisanomismenettelyä käyttäen.

Yksittäistä työntekijää koskeva asia käsitellään työntekijän ja hänen esimiehensä välisessä neuvottelussa aina kun työtehtävissä tapahtuu muutos. Yhteistoimintalain mukaiseen neuvotteluun esimiehen tulee lähettää kirjallinen kutsu, johon sisältyy tiedot käsiteltävästä asiasta ja maininta siitä, että kyse on yhteistoimintamenettelystä.

Työntekijä on halutessaan oikeus käyttää apunaan avustajana luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua, kun käsiteltävä asia koskee työntekijän turvallisuutta ja terveyttä.

Sopimus kokonaisuudessaan: Yhteistoimintasopimus.pdf

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Mirja Väyrynen
Puhelin 040 861 2225

LaY/Viestintä/OT