Uutiset 2011

Lapin yliopistolle yhdenvertaisuussuunnitelma

27.12.2011

Lapin yliopiston rehtori on hyväksynyt yliopistolle yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2012 – 2014. Suunnitelman on laatinut yliopiston tasa-arvotoimikunta.

Syrjinnän vastaisen suunnitelman yleisenä tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassa, asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa sekä luoda fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö, jossa kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia, opiskella ja työskennellä. Suunnitelmaa toteuttamalla yliopisto pyrkii paremmin tunnistamaan syrjintää, puuttumaan siihen ja ehkäisemään sitä ennalta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on luoda yhdenvertainen yliopistoyhteisö,

1) jossa tunnistetaan välillinen ja välitön syrjintä sekä häirintä,
2) jossa yhdenvertaisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa, asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa,
3) jossa henkilökuntaa ja opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti (tasapuolisesti),
4) jossa mahdollistetaan sellaiset olosuhteet, jotka edistävät yhdenvertaisuuden toteutumista,
5) jossa edistetään eettisiä toimintatapoja, kunnioitetaan ja arvostetaan yliopistoyhteisön jäseniä yksilöinä ja
6) jossa henkilökunta ja opiskelijat ovat sitoutuneet suunnitelman toteuttamiseen.

Lapin yliopiston syrjinnän vastaista toimintaa arvioidaan seuraavasti:

1) yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan kerran kolmessa vuodessa yhdessä tasa-arvosuunnitelman kanssa,
2) syrjinnän vastainen kysely tehdään sekä henkilökunnalle että opiskelijoille joka kolmas vuosi,
3) suunnitelman toteutumista seurattaessa kerätään palautetta myös eri vähemmistöjä edustavilta tahoilta,
4) häirintäyhdyshenkilön toimintaa jatketaan,
5) Lapin yliopiston ylioppilaskunta voi nimetä opiskelijahäirintäyhdyshenkilön, joka toimii yhteistyössä yliopiston häirintäyhdyshenkilön kanssa,
6) yhdenvertaisuuskoulutukseen ja tiedottamiseen varataan riittävä määräraha ja
7) osallisuutta lisätään yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen.

Yhdenvertaisuussuunnitelma.docx 

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Mirja Väyrynen 
Puhelin: 040 8612225
Sisäinen numero: 2216
Sähköposti: Mirja.Vayrynen (at) ulapland.fi