Uutiset 2010

Lapin yliopiston dosentit 1.1.2010 lukien

21.1.2010

Yliopiston oikeusaseman muuttuessa 1.1.2010 lukien yliopistolain voimaanpanolain (24.7.09) 10 §:n mukaan yliopisto myöntää hakemuksetta dosentin arvon henkilölle, joka on nimitetty dosentiksi ennen uuden yliopistolain voimaantuloa.

Dosentti voi osallistua edustamansa oppiaineen opetuksen antamiseen, opiskelijoiden ohjaukseen ja opinnäytetöiden tarkastamiseen sekä muuhun yliopistolliseen toimintaan kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla.

Lapin yliopiston dosentin arvo myönnetään seuraaville dosenteille 1.1.2010 lukien: 
 
Kasvatustieteiden  tiedekunta  

Nimi 
Aaltola, Juhani Matti Petteri
Jeronen, Eila Kyllikki 
Kaasila, Raimo Tapani
Karkulehto, Sanna Johanna
Kemppinen, Lauri Martti 
Liukkonen, Jarmo Olavi
Luukkonen, Jaakko Antero
Merisuo-Storm, Tuula
 
Moberg, Sakari Johannes 
Nupponen, Heimo
Podolskij, Andrei I
Poikela, Sari Birgitta
Puro, Veli Juhani
Saarnivaara, Lea Marjatta 
Tuomisto, Jukka
Vaden, Tere Ensio
Opetusala
kasvatustiede, erityisesti kasvatuksen filosofia
kasvatustiede, erityisesti biologian didaktiikka
opettajankoulutus, erityisesti matematiikan didaktiikka
Sukupuolen ja mediakulttuurin monitieteinen tutkimus
Kasvatustiede, erityisesti opettajuus
kasvatustiede, erityisesti liikuntakasvatus
kasvatustiede, erityisesti kasvatuspsykologia
opettajankoulutus, erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen didaktiikka
erityispedagogiikka
liikuntakasvatus
yleinen ja sovellettu kehityspsykologia
kasvatustiede, erityisesti ongelmaperusteinen pedagogiikka
kasvatustiede, erityisesti didaktiikka
kasvatustiede, erityisesti naistutkimus
kasvatustiede, erityisesti aikuiskoulutus
kognitiotieteen filosofia

   
 
Oikeustieteiden tiedekunta 
 

Nimi
Gayim, Eyassu
Hannikainen, Lauri Antero
Hepola, Yrjö Matti 
Husa, Veikko Jaakko Mikael 
Häyry, Heta
Kalima, Kai-Erik Klaus
Kiikeri, Markku Tapio
Korpijaakko-Labba, Kaisa Kaarina 
Kuusikko, Kirsi Maarit
Laakso, Seppo Kaarlo Antero
Laaksonen, Risto Kalevi 
Lehtonen, Lasse Antero
Linna, Tuula Hannele
Lohiniva-Kerkelä, Heli Mirva
Mattila, Heikki Eero Sakari
Mikkola, Matti Lauri Antero
Mikkola, Tarja Tuulikki
Määttä, Kalle Erkki Tapani 
Niemi, Matti Ilmari 
Niemi-Kiesiläinen, Taru Marja Johanna
Nuolimaa, Risto Olavi 
Nysten-Haarala, Soili Päivikki
Pokka, Pirkko Hannele
Puronen, Pertti Juhana
Repo, Matti Veikko
Saukko, Pekka Juhani 
Vento, Harri Juhani
Villa, Seppo Antero
Opetusala
Human rights law, in particular in minority law
kansainvälinen oikeus
ympäristöoikeus
valtiosääntöoikeus
oikeusfilosofia
julkisoikeus
Eurooppaoikeus
oikeushistoria
oikeushistoria
yleinen oikeustiede
ympäristö- ja perusoikeus
lääkintä- ja bio-oikeus
prosessioikeus
hallinto-oikeus ja verotusmenettely
oikeuslingvistiikka
työ- ja sosiaalioikeus
vertaileva yksityisoikeus
finanssioikeus, erityisesti veropolitiikka
esineoikeus
prosessioikeus
yhtiöoikeus
kansainvälinen kauppa- ja sopimusoikeus sekä Venäjä-oikeus
oikeustiede, erityisesti ympäristöoikeus
vero-oikeus
ympäristöoikeus
oikeuslääketiede
rikosoikeus
kauppa- ja rahoitusoikeus

     
Taiteiden tiedekunta 
 

Nimi
Ehrnrooth, Jari Olavi
Huhtinen, Aki-Mauri Kaarle
 
Huovio, Ilkka Ilmari
Immonen, Kari Juhani
Isomäki, Hannakaisa
Koskennurmi-Sivonen, Ritva Kaarina
Kuusamo, Altti Kyösti Olavi
Lehtola, Veli-Pekka
Lipke, Kathryn
Määttä, Irja Kaarina
Pentikäinen, Juha Yrjänä
Priha, Päikki
Sandqvist, Tom
Sihvonen, Jukka Veli Olavi
Siukonen, Jyrki
Timonen, Eija Inkeri
Valkola, Jarmo Juha Antti
Vanhanen, Hannu Veikko Juhani
Vihma, Susann
Opetusala
kulttuurisosiologia
media- ja informaatioteknologian filosofian ja yhteiskunnallisten seurausten tutkimus
taideteollisen koulutuksen historia
kulttuurihistoria
soveltava informaatioteknologia
muodin tutkimus
taide- ja mediasemiotiikka
pohjoisen kulttuurihistoria
kuvanveisto
kasvatustiede, erityisesti opettajankoulutus
Pohjoinen etnografia ja kulttuuri
tekstiilitaiteen tutkimus
taidehistoria
mediaestetiikka
kuvataide ja kuvataidekirjoittaminen
Lasten mediakulttuuri
Audiovisuaalinen havaitseminen
visuaalisen viestinnän suunnittelu ja tutkimus
muotoilun semantiikka ja historia

 
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 
 
Nimi 
Aaltio, Iiris Elina
Aho, Seppo Kalevi
Aikio, Marjut Heleena
 
Airaksinen, Timo
Alasuutari, Pertti Juhani
Eskola, Jari Antero
Forsberg, Tuomas Antero
Haverinen, Riitta Maria
Heininen, Lassi Kalevi
Hemmi, Jorma Antero
Henno, Jaak
Hurri, Heikki Olavi
Hyvärinen, Matti Kalevi
Hyyryläinen, Esa Olavi
Härkäpää, Kristiina
Jaakkola, Hannu Ville Tapio
 
Järvikoski, Aila Marja Elina
Järvinen, Janne Tapio
Karjalainen, Raija Vappu
Karjaluoto, Heikki Ensio
Kiuttu, Jorma
Kivimäki, Timo Antero
Kivinen, Markku Jalmari
Komppula, Raija Annukka
 
Kortteinen, Matti Mikael
Kostiainen, Auvo Antero
Kvist, Mårten
Käkönen, Jyrki Kalevi
Laitinen, Jorma Kullervo
Lamberg, Juha-Antti
Lehtonen, Mikko Sakari
Meklin, Pentti Vilho
Moisander, Johanna Katarina
Muller-Wille, Ludger Sebastian
Multisilta, Jari Antero
Murto, Lasse Tapani
Neilimo, Kari Kullervo
Niiranen, Vuokko Arja Annikki
Nissinen, Vesa Tapani
Nummela, Niina Mariia
Patomäki, Heikki Olavi
Pento, Tapio
Pohjolainen, Teuvo Sakari
Pöntinen, Väinö Seppo
Ronkainen, Suvi Kirsi Maarit
Routamaa, Vesa Matti
Rusanen, Jarmo Juhani
Ryynänen, Aimo Juhani
Satka, Mirja Eila Annikki
Seikkula, Jaakko Asko Tapio
Siisiäinen, Martti Eino Juhani
Sillanpää, Lennard
Sänkiaho, Risto Heikki
Tikkanen, Tero Henrikki
Tulkki, Pasi Heikki Juhani
Tuulentie, Seija Hannele
Urponen, Helka Anneli
Vartola, Juha Veikko
Virtanen, Petri Juhani
Väyrynen, Kari Antero
Väyrynen, Paavo Matti
Väärälä, Reijo Allan

Opetusala
johtaminen
yhteiskuntatiede, erityisesti yhteiskuntasuunnittelu
vähemmistö- ja saamelaiskulttuurin tutkimus, erityisesti kielisosiologia ja -antropologia
käytännöllinen filosofia
sosiologia
sosiaali- ja kasvatustutkimuksen menetelmät
kansainväliset suhteet
sosiaalityö
kansainväliset suhteet
matkailumaantiede
informaatioteknologia, opetusalana multimedia
kuntoutus
Kertomuksen tutkimus
hallintotiede, erityisesti vertaileva tutkimus
kuntoutus
tietotekniikka, opetusalana ohjelmistotuotanto ja tietotekniikan sovellukset
kuntoutus, erityisesti kuntoutuksen psykologia ja sosiologia
laskentatoimi
kuntoutuksen sosiaalipolitiikka
markkinointi, erityisesti verkkoliiketoiminta
sosiaalilääketiede, erityisesti perhe- ja yhteisölääketiede
kansainväliset suhteet
sosiologia
matkailututkimus, erityisesti matkailun pienyritystoiminta ja tuotekehitys
konkreettinen sosiaalitutkimus
historia, erityisesti matkailun historia
terveydenhuolto
kansainväliset suhteet, erityisesti Arktiksen kansainväliset suhteet
sosiaalipolitiikka, erityisesti mielenterveystyö ja sosiaalietiikka
Johtaminen, alana strategiatutkimus
kulttuuritutkimus
hallintotiede, erityisalana kuntakonsernin talous ja taloushallinto
markkinointi, erityisesti kulutus- ja ympäristötutkimus
sosiaaliantropologia
tietotekniikka
sosiaalipolitiikka, erityisesti sosiaalihuolto
yrityksen taloustiede,erityisesti yritysanalyysi
hallintotiede, opetusalana sosiaalihallinto
hallintotiede, erityisesti johtaminen ja esimiesvalmennus
kansainvälinen markkinointi
kansainväliset suhteet
yrityksen taloustiede, erityisesti kansainvälinen markkinointi
julkisoikeus
sosiaalitieteiden empiiriset tutkimusmenetelmät
yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen metodologia
Yrittäjyys- ja johtajuustutkimus
alueellinen tietojenkäsittely, opetusalana paikkatietojärjestelmät
kunnallisoikeus
sosiaalityö
psykologia, erityisesti perhe- ja verkostokeskeiset sovellukset
sosiologia
valtio-oppi
yhteiskuntatieteiden metodologia
markkinointi, erityisesti markkinoinnin johtaminen
koulutussosiologia
sosiologia, erityisesti ympäristösosiologia
Sosiologia, erityisesti terveyden sosiologia
julkishallinto
hallintotiede, erityisesti arviointitutkimus
filosofia
kansainväliset suhteet
sosiaalipolitiikka: työvoima- ja koulutuspolitiikka