Opiskelu
 
Neljä ihmistä istuvat penkkirivillä katsoen kannettavaa.

Lapin yliopiston uudet palkatut väitöskirjatutkijat valittu

6.5.2021

Lapin yliopistossa oli vuodenvaihteessa haettavana neljä palkallista tohtorikoulutuspaikkaa väitöstutkimuksen tekijöille. Paikat kiinnittyvät uuteen, monitieteiseen tohtoriohjelmaan ”Arktisuus muuttuvassa maailmassa”. Valituiksi tulivat Heidi Konttinen, Salla Kalliojärvi, Auni Haapala ja Krittika Singh.

Hakemuksia palkallisiin väitöskirjatutkijapaikkoihin saapui yhteensä 80 kappaletta, ja hakijoita oli sekä Suomesta että ulkomailta. Hakua markkinoitiin aiempaa kattavammin myös kansainvälisillä tutkijoiden rekrytointialustoilla kuten Euraxess-alustalla.

– Tarkoituksemme on jatkossakin avata palkallisia paikkoja kansainväliseen hakuun. Uusi tohtoriohjelmamme “Arktisuus muuttuvassa maailmassa” on kansainvälisesti houkutteleva ja se herättikin varsin laajaa kiinnostusta, kertoo Lapin yliopiston tutkimusvararehtori Osmo Rätti.

Uusi tohtoriohjelma “Arktisuus muuttuvassa maailmassa” kokoaa yhteen Lapin korkeakoulukonsernin yhteiseen strategiaan kiinnittyvän monitieteisen temaattisen tohtorikoulutuksen.

Uusista väitöskirjatutkijoista aloittivat huhtikuun alussa Heidi Konttinen ja Salla Kalliojärvi. Auni Haapala ja Krittika Singh aloittavat elokuussa 2021. Heidän monitieteiset väitöstutkimuksensa sijoittuvat yhteiskuntatieteen, oikeustieteen ja kasvatustieteen aloille.

Valintaprosessi noudatti hyvää hallintotapaa

Valintaprosessi oli kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastettiin hakuilmoituksen kriteerien täyttyminen ja tutkimusaiheen soveltuvuus. Toisessa vaiheessa konsultoitiin asiantuntijoita eri tiedekunnista ja tutkimusyksiköistä, ja toisen vaiheen päätteeksi valittiin kahdeksan hakijaa haastatteluun. Kolmannessa vaiheessa valikoituneet hakijat haastateltiin, ja heistä neljä valittiin.

– Saimme erittäin hyviä hakemuksia, joista valitsimme neljä parhaiten kriteerit täyttävää kokonaisuutta. Toivon, että nyt haussa pitkälle edenneet jatkavat tutkimuksensa parissa, vaikka oma hakemus ei tällä kierroksella yltänyt rahoitettuun paikkaan, kertoo tehtäväntäyttötyöryhmän puheenjohtaja Outi Rantala.

Valintaprosessissa kiinnitettiin erityishuomiota hyvään hallintotapaan ja viestinnän laatuun. Jokaiselle valintaprosessiin osallistuneelle asiantuntijalle tehtiin esteellisyysselvitys hallintolain (434/2003) pykälien 27–29 mukaisesti.

– Valintaprosessin suunnitteluvaiheessa – siis ennen hakemusten käsittelyn aloittamista – konsultoimme oikeustieteen asiantuntijoita, jotta varmistimme, että käynnistettävä valintaprosessi noudattaa hyvää hallintotapaa, kertoo tohtoriohjelman puheenjohtaja Juha Himanka.

Prosessi on myös dokumentoitu asianmukaisesti ja valintoihin liittyvä viestintä on toteutettu kansainvälisesti.

Tutustu tohtorikoulutettaviin

Auni Haapala on suorittanut maisterintutkinnon Kööpenhaminan yliopistossa vuonna 2017. Feministiseen tutkimukseen, kriittiseen kaupunkitutkimukseen ja poliittiseen ekologiaan pohjaavassa väitöstutkimuksessaan Arctic Cities in the Makings of Global Extractivism Haapala tutkii kolmen kaupungin – Rovaniemen, Tromssan ja Murmanskin – rooleja arktisen luonnon ja luonnonvarojen hyödyntämisessä. Monitieteisen tutkimuksen tuloksena saadaan uutta, syvempää ymmärrystä pohjoisten kaupunkien osallisuudesta luonnonvaraekstraktivismissa sekä paikallisten toimijoiden mahdollisuuksista vastustaa ekstraktivististen käytäntöjen leviämistä paikalliselta tasolta käsin.

Krittika Singh on suorittanut maisterintutkinnon Tufts Universityssä (Medford, USA) vuonna 2018. Hänen monitieteistä metodologiaa sisältävän oikeustieteellisen väitöstutkimuksensa A framework for regulating the environmental and social impacts of deep sea-mining valottaa merenpohjassa tapahtuvan kaivostoiminnan oikeudellisen ja poliittisen kehyksen tutkimuksellisia aukkoja kansalliseen lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla ja niiden ulkopuolella. Singh toteuttaa väitöstutkimuksensa selvittämällä kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen suhdetta, analysoimalla ympäristövaikutusten viitekehystä sekä suunnittelemalla strategioita ja puitteita sosiaalisten vaikutusten käsittelemiseksi; asiasta ei ole vielä oikeudellisesti säädetty.

Heidi Konttinen on suorittanut maisterintutkinnon Aalto-yliopistossa vuonna 2018 ja aikaisemman maisterintutkinnon Lapin yliopistossa vuonna 2016. Konttinen tutkii taiteen- ja tieteenalojen rajoja ylittävässä väitöstyössään Arctic seal hunt, crafts and trade as a place of encounter for local and global sustainability discourses Euroopan unionin hyljetuotteiden kauppaa rajoittavan säätelyn vaikutuksia kahdessa eri yhteisössä: Himangalla Suomessa ja kalaallittien keskuudessa Grönlannissa. Tutkimus osallistuu keskusteluun tiedon ja vallan geopolitiikasta kestävään kehitykseen liittyen ja se toteutetaan soveltamalla alkuperäiskansatutkimusta ja research through design -menetelmiä.

Salla Kalliojärvi on suorittanut maisterintutkinnon Lapin yliopistossa vuonna 2017. Yhteiskuntatieteellisessä väitöstutkimuksessaan Security in the Age of Climate Change: The convergence of securities? Kalliojärvi tutkii ilmastonmuutoksen ja ilmastopolitiikan vaikutuksia turvallisuusrakenteisiin ja -hallintaan arktisessa ja globaalissa kontekstissa. Näkökulmana tutkimuksessa on monikansallisten korporaatioiden legitimiteetti ja toimijuus turvallisuuden kentällä, joiden rakentumista sekä rakentumisesta syntyviä poliittisia ja institutionaalisia vaikutuksia työssä tarkastellaan kriittisen turvallisuustutkimuksen näkökulmasta.

Tohtoriohjelman verkkosivu: www.ulapland.fi/arcticdp

Hakijoille suunnattu verkkosivu: www.ulapland.fi/tohtorihaku

Lisätietoja:

Osmo Rätti, tutkimusvararehtori, tutkijakoulun johtaja
osmo.ratti(at)ulapland.fi

Outi Rantala, valintatyöryhmän puheenjohtaja
outi.rantala(at)ulapland.fi

Juha Himanka, tohtoriohjelman johtoryhmän puheenjohtaja
juha.himanka(at)ulapland.fi